Tìm Kiếm

6 tháng 12, 2020

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - Second Sunday of Advent – Year B (December 06, 2020)


CHÚA NHỰT THỨ II MÙA VỌNG (06/12/2020) - GIA ĐÌNH ANH PAKIANATHAN SAVERIMUTHU

Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Anh Pakianathan Saverimuthu cùng chụp ảnh lưu niệm

The Holy Spirit Choir