Tìm Kiếm

17 tháng 12, 2020

Hymns for the fourth Sunday of Advent - Year B (December 20, 2020)

  a) Entrance: ES #35: “MARANA-THA”


Responsorial Psalm (Ps 89:2-3, 4-5, 27-29) - page 43
DM 565/432


R/ For ever I will sing the goodness of the Lord.
R/ Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.

The promises of the LORD I will sing forever; through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness. For you have said, “My kindness is established forever”; in heaven you have confirmed your faithfulness. R/
Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời." R/

“I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David my servant: Forever will I confirm your posterity and establish your throne for all generations.” R/
Xưa Chúa phán: "Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Ða-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ." R/

“He shall say of me, ‘You are my father, my God, the Rock, my savior.’ Forever I will maintain my kindness toward him, and my covenant with him stands firm.” R/
Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!" Mãi mãi Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với Người. R/

c) Response to Universal Prayer

R/ “COME, LORD JESUS, MARANA-THA!”

d) Offertory: ES #173: “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #285: “LOVE GOES ON”


f) Recessional: ES #40: “THE WHOLE WORLD IS WAITING FOR LOVE”