Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2020

Hymns for Holy Mass in Honor of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph December 27, 2020

Entrance: #164 “Let Us Go to the Altar”


Responsorial Psalm (Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9) - page 55
FM 353/2321

R/ The Lord remembers his covenant for ever.
Đ/ Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Give thanks to the LORD, invoke his name; make known among the nations his deeds. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds. R/
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. R/

Glory in his holy name; rejoice, O hearts that seek the LORD! Look to the LORD in his strength; constantly seek his face. R/
Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.R/

You descendants of Abraham, his servants, sons of Jacob, his chosen ones! He, the LORD, is our God; throughout the earth his judgments prevail. R/
Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! R/

He remembers forever his covenant which he made binding for a thousand generations which he entered into with Abraham and by his oath to Isaac.R/
Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã đoan thệ cùng I-xa-ác. R/

Response to the Prayer of the Faithful: 
“Jesus, Mary and Joseph Bless Our Families!

Offertory: #55 “Hark! The Herald Angels Sing”


Communion #53 “Angels We Have Heard on High”


Recessional #51 “Silent Night”