Tìm Kiếm

2 tháng 12, 2020

Hymns for the second Sunday of Advent—Year B (December 6, 2020)

a) Entrance: ES #40: “THE WHOLE WORLD IS WAITING FOR LOVE”

Responsorial Psalm (Ps 85:9-10, 11-12, 13-14) - pages 35-36

EM 353/2321

R/ Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

Đ/ Lạy Chúa xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

I will hear what God proclaims; the LORD—for he proclaims peace to his people. Near indeed is his alvation to those who fear him, glory dwelling in our land.R/

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.Đ/

Kindness and truth shall meet; justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven.R/

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.Đ/

The LORD himself will give his benefits; our land shall yield its increase. Justice shall walk before him, and prepare the way of his steps.R/

Chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiên phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân.Đ/

c) Response to Universal Prayer

R/ “COME, LORD JESUS, MARANA-THA!”

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”

Click here, listen to audio

e) Communion: 252: “O GOD, YOU SEARCH ME”


f) Recessional: 35: “MARANATHA”


The Holy Spirit Choir