Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2016

The Holy Mother of God (January 1, 2017)


A.     Introduction

a)   To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church, on the first day of the New Year 2017, for the Holy Mass celebration in honor of the Blessed Virgin Mary, the Holy Mother of God.
The Church strongly believes and loudly professes the truth that Jesus Christ is at the same time true God and true man.   Therefore, the Blessed Virgin Mary, when conceiving and bearing the human nature of Jesus, conceived and bore the divine nature of Christ, too.
As we celebrate the divine motherhood of the Blessed Virgin Mary, we also announce our faith in Christ, the Son of God and God Himself.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings

-          First Reading: Nm 6:22-27

The Lord God listens to the prayer of those who call upon His Holy Name and blesses them with His gifts of protection and peace.

-          Second Reading: Gal 4:4-7

God had a plan from eternity that His Only Son would be born of the Blessed Virgin Mother in order to save the human race from sin and death.   

B.      Hymns for the Holy Mass

a)     ES #354 – Hail, Holy Queen
b)     EM pages 50-51
c)     ES #49 – Hark! The Herald Angels Sing
d)     ES #62 – The First Nowell & #60 – Hang Bê-Lem
e)     Hail Mary


Hymns for The Holy Mother of God (January 1, 2017)
a/ Entrance:ES #354 Hail, Holy Queen


b/ Respondsorial: EM pages 50-51


Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. R.


c/ Offertory: ES #49 – Hark! The Herald Angels Sing


d/ Communion: 

ES #62 The First Nowell 


& ES #60 - Hang Bê-Lem


e/ Recessional: Hail Mary

26 tháng 12, 2016

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2017)


First Reading: Nm 6:22-27

The LORD said to Moses:
"Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them."

1/ Bài đọc I: Num 6:22-27

22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:
23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:
24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)!
25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!
26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. R.

Second Reading: Gal 4:4-7

When the fullness of time had come, God sent his Son,
born of a woman, born under the law,
to ransom those under the law,
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
crying out, "Abba, Father!"
So you are no longer a slave but a son,
and if a son then also an heir, through God.

2/ Bài đọc II: Gal 4:4-7

4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,
5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! "
7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Alleluia: Heb 1:1-2

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

Gospel: Lk 2:16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.

3/ Phúc Âm: Lk 2:16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.
18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.http://www.loinhapthe.com/
http://www.suyniem.com/
http://www.usccb.org/

Daily Readings – Audio (December 26-31, 2016)

Listen to Readings by clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

A VERY WARMLY CHRISTMAS DAY

Fr. Francis Nguyen, O.P. - The Holy Spirit Choir & Friends


Joy To The World - Happy Birthday To Jesus - Parishioners & The Holy Spirit Choir

After the Mass, we had a warm Christmas party with some foreigner friends.


Ms. Tuna and Ms. Helen come from Greece.

They sang Christmas song in Greek as a Christmas gift for everyone.

Mr. Romeo comes from Philippines.

Mrs. Ha - the old member of the Holy Spirit Choir.

Mr. Steven and his parent sang Christmas song in German.


  Soeur Mai Huong sang a song as a gift for everyone
and read a poem which wrote by herself as a special gift for Fr. Francis.  Fr. Francis said the blessing.

A VERY VERY PEACEFUL CHRISTMAS
AND
A VERY VERY BLESSED NEW YEAR 2017
TO ALL OF US
BECAUSE CHRIST IS BORN TODAY FOR US.
HOLD HIM WITH OUR FAITH
KISS HIM WITH OUR HOPE
THANK HIM WITH OUR LOVE

The Holy Spirit Choir

25 tháng 12, 2016

Homily for The Nativity Of The Lord Year A (December 25, 2016)


And The Word Became Flesh And Made His Dwelling Place Among Us (Jn 1:14)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Christmas for generations has become a global event before the term “globalization” comes into existence and enters all aspects of our modern life.

Christmas has become the source of inspiration for musicians, writers, artists and architects to compose countless beautiful and immortal masterpieces.

This can happen because of the very essential and powerful strength of Christmas itself.  Christmas comes from old English “Cristesmesse”, meaning Christian Mass, the celebration of Christ’s birthday, popularly observed on December 25 every year.

Christian doctrine, based on the Holy Bible, teaches the truth that Christ, the Son of God, the Savior of the human race, was born into the world, in order to free us all from the power of sin and death.

Christ’s coming into the world put an end to all forms of suffering and evil caused by sin.  In fact, man was created by God in His divine image and he lived in an intimate relationship with the Lord God, the Creator.  God gave man authority over all the creation to cultivate and care for it in his behalf.  Thus among God, man and nature was there a life in great harmony, good order and lasting friendship: God often came to visit man in the garden and man saw and talked to God face to face as a child to his father.  God even married man to the woman whom He created from man’s flesh and bones.

Unfortunately, because man sinned against God’s love, he broke his relationship with God, with his neighbor, with nature and with himself.  The divisions and separations went beyond restoration.  The history of humanity has witnessed suffering of all kinds in place of suffering, before death, the most harmful and destructive evil comes into the world.

Man can by no means escape from the evil consequences of sin, much less is he able to save himself from death.  So it can be said that the exit door was shut up in front of a sinful humankind.  Man and his children would have been eternally condemned for having failed to keep God’s commandment had God not decided to rescue them from all forms of evil by sending Jesus Christ into the world.

True God though He was, Christ took the human nature in order to stay among us human beings, teaching us the truth on God’s secrets of which the most top secret is that God loves us and wants us to enjoy everlasting life in his Kingdom regardless of our failure in loving Him.  Not only did Christ tell us everything about God the Father’s plan of salvation to set us free from sin and death, He Himself did show us His great love by laying His own life on the cross as a sacrifice for sin in our behalf.

We all sinners have been freed from the power of the forces of evil by Christ Jesus with so high a cost, that of the blood of the Son of God Who so loved us that He gave us His Son to die in our place and so obtain for us forgiveness of our sins and life that never ends in His Kingdom.

This is the reason why the birthday of Jesus Christ becomes the greatest event in the history of humanity.  We are so happy and overwhelmed by the Good News of His coming and staying in our midst because we owe Him a great sea of gratitude for saving our lives.  We still need Him so much when we are caught in a world torn by hatred, divisions, bloody conflicts, suffering, natural and manmade disasters which all seem to be endless.

However, we should not lose our hope in Christ Jesus Who told us “Do not be afraid because I have conquered the world”[1]  In fact, the Lord and Savior of the world has come and made His home among us in order to share with us in our everyday struggle for a better future.  Let us take into serious consideration His promise: “I am with you always until the end of the age.”[2]   

“And The Word Became Flesh And Made His Dwelling Place Among Us” is therefore for us the strong ground for our undying efforts to build a society filled with love, peace and life for all peoples and countries as God has willed so from the creation of the world.

Merry Christmas and happy New Year!

Joyeux Noel et Bonne Année!

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon po sa inyong lahat!

Kính chúc Lễ Chúa Giáng Sinh vui tươi và Năm Mới Bình An!   

Fr. Francis Nguyen, O.P.


[1] Jn 16:33.
[2] Mt 28:20.

24 tháng 12, 2016

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


A VERY VERY PEACEFUL CHRISTMAS
AND
A VERY VERY BLESSED NEW YEAR 2017
TO ALL OF US
BECAUSE CHRIST IS BORN TODAY FOR US.
HOLD HIM WITH OUR FAITH
KISS HIM WITH OUR HOPE
THANK HIM WITH OUR LOVE

The Holy Spirit Choir


23 tháng 12, 2016

The Nativity Of The Lord Year A (December 25, 2016)

(Mass of the Day)A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Holy Mass on Christmas Day, the birthday of Christ, our Lord and Savior. 
Christmas is the fulfillment of God’s promises because it made both God’s salvation plan for man and man’s longing for God meet. 
This could happen because Jesus Christ has become the Mediator, the middleperson, who has reconciled sinners to God.
Celebrating Christmas is honoring God’s faithfulness and merciful love toward all of us.
We have no reason to doubt that God really loves us and saves us from the evil forces by giving up Christ, His Son, to be the Savior of the world.
Let us all stand for the entrance hymn.         

b)     To the Readings

-          First Reading: Is 52:7-10

Listening to and waiting for the Good News of the coming of the Savior has been the greatest hope campaign of generations of the Jews.  The role of the messenger, therefore, was highly praised.     

-          Second Reading: Heb 1:1-6

God finally sent His Son, according to the promises which He made long ago, to accomplish His salvation plan: freeing the human race from the power of sin and death.

-          Note: Response to every intention of the Prayer of the Faithful: “Glory to God in the Highest and on Earth Peace to People of Good Will” 

B.      Hymns for Holy Mass

a)      ES #49
b)     EM pages 48-49
c)      ES #56
d)     ES #46 & ES #60
e)      ES #52


LET'S GO CAROLING 2016 - THE HOLY SPIRIT CHOIR


GIA ĐÌNH NGUYỄN PHẠM NHƯ MINH HIỀN 
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 10-12-2016
GIA ĐÌNH LƯ KIM HẠP
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 11-12-2016

GIA ĐÌNH TỐNG THỊ KIM NGÂN - TỐNG VĨNH LỘC
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 11-12-2016
GIA ĐÌNH NGUYỄN TRẦN THẢO LINH
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 14-12-2016
GIA ĐÌNH KIỀU THỊ MỘNG HUYỀN
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 14-12-2016

GIA ĐÌNH LƯU THU HỒNG
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 17-12-201618-12-2016

CAROLING 18-12-2016


GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HUYỂN TRÂM
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 20-12-2016
GIA ĐÌNH BÀ HAI HÀNG XANH
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 21-12-2016CA ĐOÀN THÁNH LINH TRAO TẶNG
HANG ĐÁ CHÚA GIÁNG SINH CHO BÀ HAI

THE HOLY SPIRIT CHOIR

Noel về, mùa thương yêu!

Noel về
thật bao la
tình yêu Chúa
trong lời ca
đến mọi nhà
sưởi ấm ta
Noel về
bên gia đình
ấm tình thân
muôn chân tình
trao tặng nhau
Noel về
Thánh Linh ca
mãi vang xa
từng câu ca
vọng đến Chúa
mang chúng ta
đến gần nhau
Noel về…


22 tháng 12, 2016

Hymns for The Nativity Of The Lord (December 25, 2016)a/ Entrance:ES #49 - Hark! The Herald Angels Sing


b/ Respondsorial: EM pages 48-49
Responsorial Psalm: Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6

R.  All the ends of the earth have seen the saving power of God.
R. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm.R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel.R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
break into song; sing praise.R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!
Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD.R.
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

c/ Offertory: ES #56 - O Come, All Ye Faithful


d/ Communion: 

ES #46 - Silent Night


& ES #60 - Hang Bê-Leme/ Recessional: ES #52  - Joy To The World
Khách sạn ở Nhật Bản cho khách ngủ trong các giá sách

Khách sạn Book and Bed thiết kế phòng ngủ ẩn giữa các giá sách, với giá 40 đôla một đêm.

Khách sạn "Book and Bed" có 2 cơ sở tại Nhật Bản.

Một khách sạn ở Thủ đô Tokyo, một ở cố đô Kyoto.

Thay vì ngủ trên giường, khách sẽ ngủ trên các giá sách trải dài từ sàn nhà tới trần.

Nhà sách đặc biệt được gọi là "nhà sách kiêm chỗ ở". 

Sách ở đây không phải trưng bày để bán, cũng không phải để làm cảnh.

Khách có thể tìm kiếm sách trên kệ và một vị trí thoải mái để đọc bất kỳ cuốn nào trong số 5.000 cuốn sách tại đây. Sách chủ yếu bằng tiếng Nhật, một số ít bằng tiếng Anh.

Mỗi giường ngủ đều có đèn đọc sách.

Nhà sách tại Kyoto còn cho du khách lựa chọn các loại bia địa phương.

Giá phòng tại đây vào khoảng 40 đôla một đêm.

Những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến với những mọt sách.

Mỗi box có lớp cách âm, kéo cửa lại là ok, nếu nằm đọc sách ở phòng ngoài thì yêu cầu người ngủ ngáy kéo cửa lại là "no hear anything".
Hiện loại box hotel (hay cabin hotel, capsule hotel) này đang là điểm thu hút của khách du lịch trẻ nước ngoài vì rất rẻ so với giá hotel thông thường và đang có khuynh hướng phát triển đặc biệt là trong thời điểm này khi mà Olympic Tokyo 2020 đang đến gần.

Tại Book & Bed Tokyo có bán coffee cực rẻ lại ngon chỉ 150 yen một tách

Trong một vài capsule hotel khác tại Tokyo, Kyoto