Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2016

Hymns for Fourth Sunday of Advent - Year A (December 18, 2016)


a/ Entrance:ES #33 - Waiting In Silenceb/ Respondsorial: EM page 39


Responsorial Psalm (Ps 24:1-2, 3-4, 5-6)

R/ Let the Lord enter; he is king of glory.
R/ Chúa sẽ đến, Ngài là Vua vinh hiển.

The LORD’s are the earth and its fullness; the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. R/
Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Who can ascend the mountain of the LORD? or who may stand in his holy place? One whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. R/
Ai được lên núi Chúa? Ai được lên đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian  thề dối.

He shall receive a blessing from the LORD, a reward from God his savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob.R/
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

c/ Offertory: ES #291 – The God Of All Grace


d/ Communion: ES #212 – There Is A Longinge/ Recessional: ES #38 – The Whole World Is Waiting For Love