Tìm Kiếm

28 tháng 8, 2022

Hymns for the Twenty-third Sunday in Ordinary Time C (September 4, 2022)

 a) Entrance:ES #160: “BLESS THE LORD”


b) Responsorial Psalm: (Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17) - EM page 232

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
R. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phản bảo: “ Hỡi người trần thế trở về cát bụi đi.”
Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi.


You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng;
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.


Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Lạy CHÚA! Ngài trở lại, Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây!


Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu Chúa, là Thiên Chúa chúng con;
việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố!
Xin củng cố việc tay chúng con làm!

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #173 : “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #182 “ANG KATAWAN NI KRISTO”


f) Recessional: ES #504 (322): “COMPANIONS ON THE JOURNEY”
The Holy Spirit Choir


Twenty-third Sunday in Ordinary Time C (September 4, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


First Reading: (Wis 9:13-18b)

A reading from the Book of Wisdom

Who can know God’s counsel,
or who can conceive what the LORD intends?
For the deliberations of mortals are timid,
and unsure are our plans.
For the corruptible body burdens the soul
and the earthen shelter weighs down the mind that has many concerns.
And scarce do we guess the things on earth,
and what is within our grasp we find with difficulty;
but when things are in heaven, who can search them out?
Or who ever knew your counsel, except you had given wisdom
and sent your holy spirit from on high?
And thus were the paths of those on earth made straight.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Kn 9, 13-18)

“Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17) - EM page 232

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
R. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phản bảo: “ Hỡi người trần thế trở về cát bụi đi.”
Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi.


You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng;
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.


Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Lạy CHÚA! Ngài trở lại, Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây!


Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu Chúa, là Thiên Chúa chúng con;
việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố!
Xin củng cố việc tay chúng con làm!

Second Reading: (Phmn 9-10, 12-17)

A reading from the Letter of Saint Paul to Philemon

I, Paul, an old man,
and now also a prisoner for Christ Jesus,
urge you on behalf of my child Onesimus,
whose father I have become in my imprisonment;
I am sending him, that is, my own heart, back to you.
I should have liked to retain him for myself,
so that he might serve me on your behalf
in my imprisonment for the gospel,
but I did not want to do anything without your consent,
so that the good you do might not be forced but voluntary.
Perhaps this is why he was away from you for a while,
that you might have him back forever,
no longer as a slave
but more than a slave, a brother,
beloved especially to me, but even more so to you,
as a man and in the Lord.
So if you regard me as a partner, welcome him as you would me.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (Plm 9b-10. 12-17)

“Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Ps 119:135)

R. Alleluia, alleluia.
Let your face shine upon your servant;
and teach me your laws.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Tv 119:135)

Alleluia, alleluia! – Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. – Alleluia.

Gospel: (Lk 14:25-33)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Great crowds were traveling with Jesus,
and he turned and addressed them,
“If anyone comes to me without hating his father and mother,
wife and children, brothers and sisters,
and even his own life,
he cannot be my disciple.
Whoever does not carry his own cross and come after me
cannot be my disciple.
Which of you wishing to construct a tower
does not first sit down and calculate the cost
to see if there is enough for its completion?
Otherwise, after laying the foundation
and finding himself unable to finish the work
the onlookers should laugh at him and say,
‘This one began to build but did not have the resources to finish.’
Or what king marching into battle would not first sit down
and decide whether with ten thousand troops
he can successfully oppose another king
advancing upon him with twenty thousand troops?
But if not, while he is still far away,
he will send a delegation to ask for peace terms.
In the same way,
anyone of you who does not renounce all his possessions
cannot be my disciple.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 14, 25-33)

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Ðó là lời Chúa.
Homily for the 22nd Sunday in Ordinary Time C (August 28, 22)


Fr. Vincent Ferrer Nguyen Van Dinh, CS


The Holy Spirit Choir


25 tháng 8, 2022

NEW HYMNS

 XXIII Sunday in Ordinary Time Year C (Sep 4, 22)

Entrance: ES #160 "BLESS THE LORD"
XXIV Sunday in Ordinary Time Year C (Sep 11, 22)

Entrance: ES #161 "WE GATHER TOGETHER"


Communion: ES # 179 "BREAD OF LIFE"The Holy Spirit Choir


22 tháng 8, 2022

Hymns for the Twenty-second Sunday in Ordinary Time C (August 28, 2022)

  a) Entrance:ES #137: “NOW IS THE TIME”


b) Responsorial Psalm: (PS 68:4-5, 6-7, 10-11) - EM page 230

R. God, in your goodness, you have made a home for the poor.
R. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ đói nghèo có chỗ nương thân.


The just rejoice and exult before God;
they are glad and rejoice.
Sing to God, chant praise to his name;
whose name is the LORD.R.
Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời; niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người; danh Người là Đức Chúa.R.

The father of orphans and the defender of widows
is God in his holy dwelling.
God gives a home to the forsaken;
he leads forth prisoners to prosperity.R.
Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa; hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.R.

A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance;
you restored the land when it languished;
your flock settled in it;
in your goodness, O God, you provided it for the needy.R.
Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #320 : “THE GOD OF ALL GRACE”


e) Communion: ES #178 “TASTE AND SEE”


f) Recessional: ES #227: “OPEN MY EYES”The Holy Spirit Choir


21 tháng 8, 2022

Twenty-second Sunday in Ordinary Time C (August 28, 2022)


First Reading: (Sir 3:17-18, 20, 28-29)

A reading from the Book of Sirach

My child, conduct your affairs with humility,
and you will be loved more than a giver of gifts.
Humble yourself the more, the greater you are,
and you will find favor with God.
What is too sublime for you, seek not,
into things beyond your strength search not.
The mind of a sage appreciates proverbs,
and an attentive ear is the joy of the wise.
Water quenches a flaming fire,
and alms atone for sins.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Hc 3, 17-18, 20, 28-29)

“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.

Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,
thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,
như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao:
Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,
vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm: (PS 68:4-5, 6-7, 10-11)

R. God, in your goodness, you have made a home for the poor.
R. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ đói nghèo có chỗ nương thân.


The just rejoice and exult before God;
they are glad and rejoice.
Sing to God, chant praise to his name;
whose name is the LORD.R.
Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời; niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người; danh Người là Đức Chúa.R.

The father of orphans and the defender of widows
is God in his holy dwelling.
God gives a home to the forsaken;
he leads forth prisoners to prosperity.R.
Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa; hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.R.

A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance;
you restored the land when it languished;
your flock settled in it;
in your goodness, O God, you provided it for the needy.R.
Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.R.

Second Reading: (Heb 12:18-19, 22-24a)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
You have not approached that which could be touched
and a blazing fire and gloomy darkness
and storm and a trumpet blast
and a voice speaking words such that those who heard
begged that no message be further addressed to them.
No, you have approached Mount Zion
and the city of the living God, the heavenly Jerusalem,
and countless angels in festal gathering,
and the assembly of the firstborn enrolled in heaven,
and God the judge of all,
and the spirits of the just made perfect,
and Jesus, the mediator of a new covenant,
and the sprinkled blood that speaks more eloquently than that of Abel.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (Dt 12, 18-19. 22-24a)

“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 11:29ab)

R. Alleluia, alleluia.
Take my yoke upon you, says the Lord,
and learn from me, for I am meek and humble of heart.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 11:29ab)

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. – Alleluia.

Gospel: (Lk 14:1, 7-14)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

On a sabbath Jesus went to dine
at the home of one of the leading Pharisees,
and the people there were observing him carefully.
He told a parable to those who had been invited,
noticing how they were choosing the places of honor at the table.
“When you are invited by someone to a wedding banquet,
do not recline at table in the place of honor.
A more distinguished guest than you may have been invited by him,
and the host who invited both of you may approach you and say,
‘Give your place to this man,’
and then you would proceed with embarrassment
to take the lowest place.
Rather, when you are invited,
go and take the lowest place
so that when the host comes to you he may say,
‘My friend, move up to a higher position.’
Then you will enjoy the esteem of your companions at the table.
For every one who exalts himself will be humbled,
but the one who humbles himself will be exalted.”
Then he said to the host who invited him,
“When you hold a lunch or a dinner,
do not invite your friends or your brothers
or your relatives or your wealthy neighbors,
in case they may invite you back and you have repayment.
Rather, when you hold a banquet,
invite the poor, the crippled, the lame, the blind;
blessed indeed will you be because of their inability to repay you.
For you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 14, 1. 7-14)

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Ðó là lời Chúa.
Twenty-first Sunday in Ordinary Time C (August 21, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. LAM PHUOC HUNG, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


18 tháng 8, 2022

Hymns for the Twenty-first Sunday in Ordinary Time C (August 21, 2022)

 a) Entrance:ES #159: “NOW AS WE GATHER”


b) Responsorial Psalm: (Ps 117:1, 2) - EM page 228

R.Go out to all the world and tell the Good News.
R.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng.


Praise the LORD all you nations;glorify him, all you peoples!R
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa; ngàn dân hỡi, hãy chúc tụng Người!R

For steadfast is his kindness toward us,
and the fidelity of the LORD endures forever.R
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.R

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #326 : “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #252 “O GOD, YOU SEARCH ME”


f) Recessional: ES #226: “TO PRAISE YOU”The Holy Spirit Choir


14 tháng 8, 2022

Twenty-first Sunday in Ordinary Time C (August 21, 2022)

https://lucanparish.com/First Reading: (Is 66:18-21)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
I know their works and their thoughts,
and I come to gather nations of every language;
they shall come and see my glory.
I will set a sign among them;
from them I will send fugitives to the nations:
to Tarshish, Put and Lud, Mosoch, Tubal and Javan,
to the distant coastlands
that have never heard of my fame, or seen my glory;
and they shall proclaim my glory among the nations.
They shall bring all your brothers and sisters from all the nations
as an offering to the LORD,
on horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries,
to Jerusalem, my holy mountain, says the LORD,
just as the Israelites bring their offering
to the house of the LORD in clean vessels.
Some of these I will take as priests and Levites, says the LORD.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Is 66, 18-21)

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 117:1, 2) - EM page 228

R.Go out to all the world and tell the Good News.
R.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng.Praise the LORD all you nations;glorify him, all you peoples!R
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa; ngàn dân hỡi, hãy chúc tụng Người!R

For steadfast is his kindness toward us,
and the fidelity of the LORD endures forever.R
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.R

Second Reading: (Heb 12:5-7, 11-13)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters,
You have forgotten the exhortation addressed to you as children:
“My son, do not disdain the discipline of the Lord
or lose heart when reproved by him;
for whom the Lord loves, he disciplines;
he scourges every son he acknowledges.”
Endure your trials as “discipline”;
God treats you as sons.
For what “son” is there whom his father does not discipline?
At the time,
all discipline seems a cause not for joy but for pain,
yet later it brings the peaceful fruit of righteousness
to those who are trained by it.
So strengthen your drooping hands and your weak knees.
Make straight paths for your feet,
that what is lame may not be disjointed but healed.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (Dt 12, 5-7, 11-13)

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 14:6)

R. Alleluia, alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord;
no one comes to the Father, except through me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 14, 6)

Alleluia, alleluia! – "Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là CON ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy".". – Alleluia.

Gospel (Lk 13:22-30)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus passed through towns and villages,
teaching as he went and making his way to Jerusalem.
Someone asked him,
“Lord, will only a few people be saved?”
He answered them,
“Strive to enter through the narrow gate,
for many, I tell you, will attempt to enter
but will not be strong enough.
After the master of the house has arisen and locked the door,
then will you stand outside knocking and saying,
‘Lord, open the door for us.’
He will say to you in reply,
‘I do not know where you are from.
And you will say,
‘We ate and drank in your company and you taught in our streets.’
Then he will say to you,
‘I do not know where you are from.
Depart from me, all you evildoers!’
And there will be wailing and grinding of teeth
when you see Abraham, Isaac, and Jacob
and all the prophets in the kingdom of God
and you yourselves cast out.
And people will come from the east and the west
and from the north and the south
and will recline at table in the kingdom of God.
For behold, some are last who will be first,
and some are first who will be last.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 13, 22-30)

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.
Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 14, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


13 tháng 8, 2022

LHS Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN

12 tháng 8, 2022

Hymns for the Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 14, 2022)

 a) Entrance:ES #192: “ALL THE ENDS OF THE EARTH”


b) Responsorial Psalm: (PS 40:2, 3, 4, 18) - EM page 227

R. Lord, come to my aid!
R. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con!


I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.R.
Con đã hết lòng trông đợi Chúa, và Người nghiêng mình xuống con.R.

The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
he made firm my steps.R.
Chúa nghe tiếng con kêu. Người kéo con lên khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp; đặt chân con đứng trên tảng đá, làm cho con bước đi vững vàng.R.

And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
Many shall look on in awe
and trust in the LORD.R.
Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.R.

Though I am afflicted and poor,
yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
O my God, hold not back!R.
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới con. Ngài là Đấng phù trợ và là Đấng giải thoát con; Lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #240 : “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #231 “THESE ALONE ARE ENOUGH”


f) Recessional: ES #381: “MAGNIFICAT”The Holy Spirit Choir


LHS Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


11 tháng 8, 2022

LHS Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


9 tháng 8, 2022

LHS Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN