Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2022

Hymns for the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2023)

 a) Entrance:ES #56: “O COME, ALL YE FAITHFUL”


b) Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8 - EM page 80

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.


May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ NgàiR.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Glory To God - EM page 34

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


f) Recessional: ES #382: “O HOLY MARY”The Holy Spirit Choir


Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2023)
First Reading: (Nm 6:22-27)

A reading from the Book of Numbers

The LORD said to Moses:
"Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ds 6, 22-27)

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8 - EM page 80

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.


May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. R.

Second Reading: (Gal 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,  
born of a woman, born under the law,  
to ransom those under the law,  
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,  
God sent the Spirit of his Son into our hearts,  
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,  
and if a son then also an heir, through God.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gl 4, 4-7)

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Dt 1, 1-2)

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

Gospel (Lk 2:16-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 2, 16-21)

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.


https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-01-01-thanh-maria-me-thien-chua-le-trong/
https://bible.usccb.org/bible/readings/010123.cfm


Giảng lễ Giáng Sinh năm 2022 (Lễ 19g00)


Đăng ký kênh: https://www.bit.ly/2GxiCnc https://www.facebook.com/daminhbachuong/ website: https://www.gxdaminh.net Bản quyền © 2022 thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn.

25 tháng 12, 2022

The Nativity of the Lord (Christmas): At The Mass During the Day (December 25, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir 


THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TIỆC MỪNG BÉ HIỆP ĐI DU HỌC

 Hôm nay, ngày 25/12/2022,Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, ca đoàn chúng con dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ chính vào lúc 10 giờ 30.

Sau Thánh Lễ, chúng con có chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu và chúng con gửi thiệp chúc mừng Lễ Giáng Sinh và nói với nhau lời chúc mừng nhân ngày đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Chúng con cầu nguyện xin niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng luôn ở cùng chúng con. Hallelujah!

Chúng con có bữa tiệc mừng Chúa Giáng Sinh và Bé Hiệp đi du học sau Thánh Lễ.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp
21 tháng 12, 2022

Hymns for The Nativity of the Lord (Christmas): At The Mass During the Day (December 25, 2022)

 a) Entrance:ES #59: “JOY TO THE WORLD” 


Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6) - EM page 75
FM ACA/GAGF

R. All the ends of the earth have seen the saving power of God.
Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.


Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Đ.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Đ.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
break into song; sing praise. R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! Đ.

Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD. R.
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. Đ.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Glory To God - EM page 34

d) Offertory: ES #240: “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #56 “O COME, ALL YE FAITHFUL”


f) Recessional: ES #53: “ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH”The Holy Spirit Choir


20 tháng 12, 2022

CA ĐOÀN THÁNH LINH VIẾNG THĂM GIA ĐÌNH ANH NATHAN-CHỊ TRÚC-BÉ LAMBERTH HÁT DU CA GIÁNG SINH VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ QUA ĐỜI

 Vào lúc 19 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2022, Cha Phan-xi-cô cùng ca đoàn Thánh Linh chúng con đã viếng thăm Gia đình Anh Nathan-Chị Trúc-Bé Lamberth hát du ca giáng sinh và cầu nguyện cho người thân đã qua đời.

Chúng con được đãi món ngon bánh ngọt kem phô mai, bánh ngọt vị rượu nho và trái nho khô và bánh xếp chiên chính tay Anh Nathan vào bếp, còn món gà sốt cay siêu ngon nữa ạ!

Chúng con cảm ơn Gia đình Anh Nathan-Chị Trúc-Bé Lamberth rất nhiều ạ!Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

CA ĐOÀN THÁNH LINH VIẾNG THĂM CÔ BÁU HÁT DU CA GIÁNG SINH VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ QUA ĐỜI

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 19 tháng 12 năm 2022, Cha Phan-xi-cô cùng ca đoàn Thánh Linh chúng con đã viếng thăm Cô Báu hát du ca giáng sinh và cầu nguyện cho người thân đã qua đời.
Chúng con được đãi món ngon xứ Huế là món bún bò ạ!
Chúng con cảm ơn Cô Báu rất nhiều ạ!

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


18 tháng 12, 2022

The Nativity of the Lord (Christmas): At The Mass During the Day (December 25, 2022)First Reading (Is 52:7-10)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

How beautiful upon the mountains
are the feet of him who brings glad tidings,
announcing peace, bearing good news,
announcing salvation, and saying to Zion,
"Your God is King!"

Hark! Your sentinels raise a cry,
together they shout for joy,
for they see directly, before their eyes,
the LORD restoring Zion.
Break out together in song,
O ruins of Jerusalem!
For the LORD comforts his people,
he redeems Jerusalem.
The LORD has bared his holy arm
in the sight of all the nations;
all the ends of the earth will behold
the salvation of our God.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Is 52, 7-10)

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."
8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. 9 Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Jerusalem. 10 Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6) - EM page 75
FM ACA/GAGF

R. All the ends of the earth have seen the saving power of God.
Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.


Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Đ.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Đ.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
break into song; sing praise. R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! Đ.

Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD. R.
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. Đ.

Second Reading (Heb 1:1-6)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
In times past, God spoke in partial and various ways 
to our ancestors through the prophets; 
in these last days, he has spoken to us through the Son, 
whom he made heir of all things 
and through whom he created the universe,
who is the refulgence of his glory,
the very imprint of his being,
and who sustains all things by his mighty word.
When he had accomplished purification from sins,
he took his seat at the right hand of the Majesty on high,
as far superior to the angels
as the name he has inherited is more excellent than theirs.

For to which of the angels did God ever say:
You are my son; this day I have begotten you?
Or again:
I will be a father to him, and he shall be a son to me?
And again, when he leads the firstborn into the world, he says:
Let all the angels of God worship him.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (Dt 1, 1-6)

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;
2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.
3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. 6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
A holy day has dawned upon us.
Come, you nations, and adore the Lord.
For today a great light has come upon the earth.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

Gospel (Jn 1:1-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

In the beginning was the Word,
and the Word was with God,
and the Word was God.
He was in the beginning with God. 
All things came to be through him,
and without him nothing came to be.
What came to be through him was life,
and this life was the light of the human race;
the light shines in the darkness,
and the darkness has not overcome it.
A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light, 
so that all might believe through him.
He was not the light,
but came to testify to the light.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
He was in the world,
and the world came to be through him,
but the world did not know him.
He came to what was his own,
but his own people did not accept him.

But to those who did accept him
he gave power to become children of God, 
to those who believe in his name, 
who were born not by natural generation 
nor by human choice nor by a man's decision 
but of God.
And the Word became flesh
and made his dwelling among us,
and we saw his glory,
the glory as of the Father's only Son,
full of grace and truth.
John testified to him and cried out, saying, 
"This was he of whom I said, 
'The one who is coming after me ranks ahead of me 
because he existed before me.'"
From his fullness we have all received,
grace in place of grace,
because while the law was given through Moses, 
grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God.
The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 1, 1-18)

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Đó là Lời Chúa.

https://bible.usccb.org/bible/readings/122522-day.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/dai-le-giang-sinh-le-ngay/