Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2022

Hymns for the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2023)

 a) Entrance:ES #56: “O COME, ALL YE FAITHFUL”


b) Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8 - EM page 80

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.


May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ NgàiR.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Glory To God - EM page 34

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


f) Recessional: ES #382: “O HOLY MARY”The Holy Spirit Choir