Tìm Kiếm

29 tháng 5, 2022

Pentecost Sunday (June 5, 2022)

 (June 5, 2022: The Holy Spirit Choir’s X Patron Feast Day and Foundation Anniversary)

www.tonggiaophanhanoi.org


First Reading (Acts 2:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled,
they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky
a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues,
as the Spirit enabled them to proclaim.

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem.
At this sound, they gathered in a large crowd,
but they were confused
because each one heard them speaking in his own language.
They were astounded, and in amazement they asked,
“Are not all these people who are speaking Galileans?
Then how does each of us hear them in his native language?
We are Parthians, Medes, and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the districts of Libya near Cyrene,
as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs,
yet we hear them speaking in our own tongues
of the mighty acts of God.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 2, 1-11)

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps: 104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 184

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại!
Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth. R
Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay
và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Second Reading (1 Cor 12:3b-7, 12-13)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; 
there are different forms of service but the same Lord;
there are different workings but the same God
who produces all of them in everyone.
To each individual the manifestation of the Spirit
is given for some benefit.

As a body is one though it has many parts,
and all the parts of the body, though many, are one body,
so also Christ.
For in one Spirit we were all baptized into one body,
whether Jews or Greeks, slaves or free persons,
and we were all given to drink of one Spirit.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 12, 3b-7. 12-13)

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Sequence
Veni, Sancte SpiritusCome, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
    Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
    Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
    Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
    Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
    And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
    Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
    Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
    Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
    In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
    Give them joys that never end. Amen.
    Alleluia.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:19-23)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 20, 19-23)

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

https://bible.usccb.org/bible/readings/060522-extended.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-chua-thanh-than-hien-xuong/


Solemnity of the Ascension of the Lord (May 29, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFUL
The Holy Spirit Choir


27 tháng 5, 2022

Hymns for Solemnity of the Ascension of the Lord (May 29, 2022)

 a) Entrance:ES #162: “Jesus Christ, You Are My Life”


b) Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM page 173


R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands,
    shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
    is the great king over all the earth. R.
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,
hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,
Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. Đ

God mounts his throne amid shouts of joy;
    the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
    sing praise to our king, sing praise. R.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’
hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! Đ

For king of all the earth is God;
    sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
    God sits upon his holy throne. R.
Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,
hãy xướng ca vịnh mừng Người.
Thiên Chúa thống trị trên các nước,
Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Đ

c) Prayer Of The Faithful Response:

Ye Sons And Daughters (ES #128)

d) Offertory: ES #326 : “All Good Gifts”


e) Communion: ES #231 “These Alone Are Enough”


f) Recessional: ES #322: “Companions On The Journey”The Holy Spirit Choir


22 tháng 5, 2022

Solemnity of the Ascension of the Lord (May 29, 2022)First Reading (Acts 1:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

In the first book, Theophilus,
I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up,
after giving instructions through the Holy Spirit
to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them
by many proofs after he had suffered,
appearing to them during forty days
and speaking about the kingdom of God.
While meeting with them,
he enjoined them not to depart from Jerusalem,
but to wait for “the promise of the Father
about which you have heard me speak;
for John baptized with water,
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”

When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”
He answered them, “It is not for you to know the times or seasons
that the Father has established by his own authority.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.”
When he had said this, as they were looking on,
he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
While they were looking intently at the sky as he was going,
suddenly two men dressed in white garments stood beside them.
They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky?
This Jesus who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 1, 1-11)

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM p. 159 - Am 121/17175
 

R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands,
    shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
    is the great king over all the earth. R.
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,
hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,
Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. Đ

God mounts his throne amid shouts of joy;
    the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
    sing praise to our king, sing praise. R.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’
hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! Đ

For king of all the earth is God;
    sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
    God sits upon his holy throne. R.
Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,
hãy xướng ca vịnh mừng Người.
Thiên Chúa thống trị trên các nước,
Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Đ

Second Reading (Eph 1:17-23)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
give you a Spirit of wisdom and revelation
resulting in knowledge of him.
May the eyes of your hearts be enlightened,
that you may know what is the hope that belongs to his call,
what are the riches of glory
in his inheritance among the holy ones,
and what is the surpassing greatness of his power
for us who believe,
in accord with the exercise of his great might,
which he worked in Christ,
raising him from the dead
and seating him at his right hand in the heavens,
far above every principality, authority, power, and dominion,
and every name that is named
not only in this age but also in the one to come.
And he put all things beneath his feet
and gave him as head over all things to the church,
which is his body,
the fullness of the one who fills all things in every way.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 1, 17-23)

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 28:19a, 20b)

R. Alleluia, alleluia.
Go and teach all nations, says the Lord;
I am with you always, until the end of the world.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 28, 19-20)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Gospel (Mk 16:15-20)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to his disciples:
“Go into the whole world
and proclaim the gospel to every creature.
Whoever believes and is baptized will be saved;
whoever does not believe will be condemned.
These signs will accompany those who believe:
in my name they will drive out demons,
they will speak new languages.
They will pick up serpents with their hands,
and if they drink any deadly thing, it will not harm them.
They will lay hands on the sick, and they will recover.”

So then the Lord Jesus, after he spoke to them,
was taken up into heaven
and took his seat at the right hand of God.
But they went forth and preached everywhere,
while the Lord worked with them
and confirmed the word through accompanying signs.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 16, 15-20)

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

https://bible.usccb.org/bible/readings/052622-ascension.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/le-chua-len-troi-nam-c/


CA ĐOÀN THÁNH LINH XIN CHÚC MỪNG TÂN GIA NHÀ CỦA CÔ BÁU-CHA PHANXICÔ CHÚC PHƯỚC LÀNH

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp 

Sixth Sunday of Easter - Year C (May 22, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFUL
The Holy Spirit Choir


15 tháng 5, 2022

Sixth Sunday of Easter - Year C (May 22, 2022)

https://www.catholicmom.com/


FIRST READING: (Acts 15:1-2, 22-29)

A reading from the Acts of the Apostles

Some who had come down from Judea were instructing the brothers,
“Unless you are circumcised according to the Mosaic practice,
you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate
by Paul and Barnabas with them,
it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others
should go up to Jerusalem to the apostles and elders
about this question.

The apostles and elders, in agreement with the whole church,
decided to choose representatives
and to send them to Antioch with Paul and Barnabas.
The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas,
and Silas, leaders among the brothers.
This is the letter delivered by them:

“The apostles and the elders, your brothers,
to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia
of Gentile origin: greetings.
Since we have heard that some of our number
who went out without any mandate from us
have upset you with their teachings
and disturbed your peace of mind,
we have with one accord decided to choose representatives
and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul,
who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ.
So we are sending Judas and Silas
who will also convey this same message by word of mouth:
‘It is the decision of the Holy Spirit and of us
not to place on you any burden beyond these necessities,
namely, to abstain from meat sacrificed to idols,
from blood, from meats of strangled animals,
and from unlawful marriage.
If you keep free of these,
you will be doing what is right.  Farewell.’”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 15:1-2, 22-29)

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:

“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. O God, let all the nations praise you!
R. Lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R.
   Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. R.

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R.
   Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R.

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R.
   Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phản đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước gì toàn cõi đất kính sợ Người! R.

SECOND READING: (Rev 21:10-14, 22-23)

A reading from the Book of Revelation

The angel took me in spirit to a great, high mountain
and showed me the holy city Jerusalem
coming down out of heaven from God.
It gleamed with the splendor of God.
Its radiance was like that of a precious stone,
like jasper, clear as crystal.
It had a massive, high wall,
with twelve gates where twelve angels were stationed
and on which names were inscribed,
the names of the twelve tribes of the Israelites.
There were three gates facing east,
three north, three south, and three west.
The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation,
on which were inscribed the twelve names
of the twelve apostles of the Lamb.

I saw no temple in the city
for its temple is the Lord God almighty and the Lamb.
The city had no need of sun or moon to shine on it,
for the glory of God gave it light,
and its lamp was the Lamb.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Kh 21:10-14, 22-23)

“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 14:23)

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord,
and my Father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

GOSPEL: (Jn 14:23-29)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to his disciples:
“Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him,
and we will come to him and make our dwelling with him.
Whoever does not love me does not keep my words;
yet the word you hear is not mine
but that of the Father who sent me.

“I have told you this while I am with you.
The Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all that I told you.
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Not as the world gives do I give it to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me tell you,
‘I am going away and I will come back to you.’
If you loved me,
you would rejoice that I am going to the Father;
for the Father is greater than I.
And now I have told you this before it happens,
so that when it happens you may believe.”

The word of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 14:23-29)

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Ðó là lời Chúa.
Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFUL
The Holy Spirit Choir


14 tháng 5, 2022

Hymns for the Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

  a) Entrance:ES #137: “Now Is The Time”


b) Responsorial Psalm: (Ps 145:8-9, 10-11, 12-13) - EM page 169

R. I will praise your name for ever, my king and my God.
R. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh Ngài muôn thuở muôn đời.


The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R.
   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, và tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R.

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R.
   Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển và xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R.

Let them make known your might to the children of Adam, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R.
   Để con cháu Adam được tường quyền năng của Ngài, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vại đại trường tồn. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

This Day Was Made by the Lord (ES #136)

d) Offertory: ES #326 : “All Good Gifts”


e) Communion: ES #363 “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #293: “Age To Age”The Holy Spirit Choir


10 tháng 5, 2022

Ngày MOTHER ' S DAY .. MÁ TÔI

 Bằng một giọng nhỏ nhẹ tôi hỏi dò chồng tôi:
- Vợ chồng con Tâm chúng nó lỡ mua vé đi đảo nghỉ hè, còn thằng Tiến
đang dẫn phái đoàn đi du lịch hai tuần nữa mới về, chúng nhờ mình giữ
bà già trong thời gian chúng vắng mặt, anh thấy có được không?
Bình thường Thiện, chồng tôi, chẳng bao giờ có ý kiến gì về những bàn
luận gì giữa năm anh chị em chúng tôi. Trong mấy đứa con, tôi là chị
cả, nhưng má tôi có vẻ không ưa tôi. Má tôi không thích ai cãi bà, bà
thích ai nói ngọt với bà thôi. Tôi có cái tật ai nói sai thì tôi sửa,
ai nói thách là tôi chỉnh. Cho nên sau khi ba tôi mất, dù tôi là con
cả, má tôi không muốn về ở chung với vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng có
đề nghị bà về ở chung nhưng với hai điều kiện rất rõ ràng là bà phải
có điện thoại riêng của bà và bà không được nằm dài ở xa lông nói
chuyện hàng giờ với bạn của bà trong khi vợ chồng chúng tôi đang có
khách. Má tôi chọn về ở với thằng Tiến mặc dù tôi biết má tôi không ưa
gì Hương, con dâu của bà.
Hôm nay tôi ngập ngừng hỏi ý kiến Thiện việc nhận giữ má tôi trong một
tuần vì tôi biết Thiện không thân tình lắm với mấy đứa em tôi và ngược
lại nên sợ khi rước má tôi về nhà chúng nó đến thăm có làm anh bực
mình không. Gia đình chúng tôi rặc là dân ăn nói rổn rảng, nhất là con
em thứ tư Nga quen cái lối nói xốc óc. Nó từng phang vào mặt tôi, bà
lấy chi anh chàng trung kỳ cái mặt lầm lì thấy ghét. Con em tôi không
phân biệt được ít nói với lầm lì. Nó đâu biết cái ít nói của chồng tôi
cân bằng một cách tuyệt diệu cái đốp chác của tôi.
Nhưng tôi lầm. Nghe tôi ngỏ lời Thiện hưởng ứng ngay:
- Rước má về cho vui nhà, có sao đâu. Nghe nói má thích đọc sách lắm,
anh sẽ kiếm sách cho má đọc.
Má tôi năm nay 91 tuổi. Nghe mấy đứa em học lại bà nói chuyện khi thì
minh mẫn khi thì một chuyện cứ cách nửa giờ, một tiếng bà lại kể lại
chuyện đó y như mới kể lần đầu. Nhưng cái mà mấy đứa em tôi sợ nhất là
đêm hôm má tôi hay đi lục lọi đồ trong bếp để nấu nước pha trà.
Chúng nó sợ má tôi làm cháy nhà. La, dặn bà mấy rồi đâu cũng vào đó.
Cuối cùng mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng nó rút dây tắt hết các lò
điện. Một cái lo khác của đám em tôi là má tôi cứ te te đi một mình,
mà đi rất nhanh. Đã hai lần bà té úp mặt xuống đất, một lần dập môi,
một lần gãy hai cái răng. Có gậy nhưng má tôi không chịu dùng. Đưa
marchette có ba bánh xe lăn thì bà khăng khăng từ chối:
- Tao đi một mình được. Đi một mình dễ đi hơn với ba cái đồ quỷ kia.
Chúng tôi chuẩn bị phòng để đón má tôi. Tôi tính mua một cái giường
đơn nhưng Thiện cản:
- Giường đơn nhỏ sợ má ngủ lăn té, nên mua một cái giường đôi cho an
toàn. Hơn nữa sau này lỡ mình có khách ngủ lại nhà thì tiện cho hai
người nằm.
Nghe Thiện nói có lý tôi mua một chiếc giường đôi. Tôi đặt một cái TV
trên một kệ vuông kê sát vách tường ở cuối chân giường cùng với mấy
video phim bộ và vài băng nhạc của con em gái đưa lại. Điều tôi lo hơn
hết là phòng ngủ dành cho má tôi nằm ở lầu trên. Ở nhà thằng em trai
má tôi ở tầng dưới nên không sợ bà té cầu thang. Thêm một chút lo nữa
là toa lét nằm ngoài phòng ngủ dành cho má tôi.
Thằng em trai út đưa má tôi đến vào một buổi trưa chủ nhật. Nó xách
theo một cái va li nhỏ và một cái túi. Nó nói:
- Va li đựng quần áo của má; trong cái túi là đồ đánh răng, gương
lược, khăn tay, con tu tu và kẹo. Má thích ngậm kẹo lắm.Bà già bây giờ
trở về con nít rồi phải có con tu tu cho bà ôm.
Thằng em út tôi về rồi tôi dẫn má tôi lên lầu xem phòng ngủ của bà.
Thiện xách va li và cái túi đi theo sau. Tôi đi cạnh má tôi, cầm cánh
tay bà nhấc bước lên từng cấp cầu thang. Má tôi bỗng hất mạnh tay tôi
ra, giọng gắt:
- Tao đi được một mình.
Tôi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của má tôi, thôi không nắm cánh
tay bà nữa, chỉ vòng cánh tay mình xa xa sau lưng bà phòng khi bà vấp
ngã thì chụp đỡ. Đưa má tôi vào xem phòng ngủ của bà xong tôi dẫn bà
ra khỏi phòng, rẽ trái chỉ phòng toa lét nằm bên cạnh và hỏi:
- Mỗi đêm má dậy đi tiểu mấy lần?
- Một lần.
- Tuổi của má sao đi tiểu đêm ít vậy?
- Tại tao không uống nước.
Tôi dặn lần nữa:
- Má nhớ ra khỏi phòng là rẽ trái liền để vào toa lét nghe. Má quên mà
đi thẳng là đi xuống cầu thang đó. Đêm hôm không thấy đường ngã cầu
thang nguy hiểm lắm.
- Tao nhớ rồi.
Và muốn tôi được yên tâm, Thiện xuống kho đem lên hai cái va li lớn
chắn ngang đầu cầu thang phòng hờ má tôi đêm tối đi lạc hướng. Tuy thế
hôm đó tôi vẫn thao thức không ngủ được. Và tôi đã nghe thấy gì? Tôi
nghe thấy má tôi lục đục lần mò ra phòng toa lét đi tiểu không phải
một lần như bà nói mà đến ba lần!
Sáng hôm sau tôi vào phòng định thức má tôi dậy để sau khi đánh răng
rửa mặt đưa bà xuống ăn sáng. Bước vào phòng tôi sửng sờ thấy má tôi
đã chỉnh tề quần áo ngồi chờ trên giường.
Dưới chân bà là chiếc va li và cái túi. Tôi tròn mắt hỏi:
- Má làm gì vậy?
-  Thì tao chờ thằng Tiến lại đưa tao vô nhà già. Nó sắp đi du lịch,
nó đem bỏ tao vào nhà già.
Tôi la lên:
- Má đang ở nhà con chứ đâu có ở nhà thằng Tiến. Mà má đâu có vô nhà già.
- Ủa, má đang ở nhà con Thu à. Vậy mà má cứ tưởng đang ở nhà thằng Tiến.
- Đúng rồi má đang ở nhà con. Con giữ má cho đến khi thằng Tiến đi du
lịch về. Nó về thì má về ở lại nhà nó chứ không vô nhà già nào hết.
Trước đây có lần Tiến dẫn phái đoàn đi du lịch mà tụi em không đứa nào
rảnh để giữ má tôi nên Tiến liên lạc xin được một chỗ trong một nhà
dưỡng lão cho má tôi ở hai tuần. Lạ chỗ, lạ người, trở ngại ngôn ngữ,
má tôi bỏ ăn, nằm lì suốt ngày trên giường, người gầy xọp, tinh thần
sa sút hẳn ra. Đám em sợ quá, thoả thuận với nhau mỗi khi Tiến vắng
nhà chúng nó sẽ chia ngày giữ má tôi. Thấy vậy tôi cũng xung phong
nhận giữ bà một tuần.
Thiện xen vào góp ý:
- Để má biết là má đang ở nhà mình, em nên treo hình em trong phòng ngủ của má.
Tôi cười:
- Treo hình anh em nghĩ má sẽ dễ nhận ra hơn là treo hình em. Má có vẻ
thương anh hơn thương em.
Thiện chỉ cười không nói gì. Mà thật vậy, mỗi lần hai đứa gặp bà,
người mà má tôi chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là chồng tôi:
“Thiện đó à”.
Còn tôi lần nào tôi cũng phải hỏi:
- Còn ai đây má có biết không?
- Con Thu chứ ai, má nhớ mà.
Tôi nói lẩy đùa:
- Nhớ mà lúc nào cũng nhớ sau thằng rể của má.
Mỗi lần như thế má tôi còn biết nói lấp:
- Mắt má già thấy ai trước thì chào.
Tối hôm sau Thiện nói với tôi:
- Để anh đưa má lên cầu thang.
Nói xong anh đến sau lưng má tôi và nói:
- Má lên cầu thang một mình nghe, con đi sau lưng má, có gì con đỡ má.
Và từng bước, tay không vịn thành cầu thang, má tôi vui vẻ bước lên
hết mười sáu bậc thang với Thiện đi đàng sau. Những ngày kế tiếp,
chiều chiều Thiện mở cây đàn keyboard và nói với má tôi:
- Để con đàn và hát cho má nghe. Để mở đầu con hát bài má thích: “Mộng
dưới hoa”: “Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như
trăng...”
Những lúc đó tôi thường đứng ở bếp lo bữa ăn tối. Tôi cười thầm vì
người biết đàn keyboard là tôi chứ không phải Thiện. Anh chẳng biết
nốt nhạc nào hết chỉ hát thuộc lòng bài hát và đàn thì chỉ việc bấm
nút cho máy chạy. Nhưng tôi cảm động vì được Thiện đóng vai nhạc sĩ
kiêm ca sĩ để giúp vui má tôi. Ngoài chuyện đàn hát, Thiện còn mang
sách cho má tôi đọc. Tôi thấy má tôi nằm trên sofa chăm chú đọc, hết
trang này sang trang khác. Một lần tôi thấy Thiện đưa một cuốn sách
khác cho má tôi, lấy cuốn trước lại và hỏi:
- Má đọc thấy truyện ra sao?
- Ừ, má thấy trong truyện có người đàn bà...
Thiện reo lên:
- Hay quá! Má đọc mà thấy trong sách có nhân vật nữ là giỏi quá rồi!
Trí nhớ má còn tốt lắm!
Tôi muốn phì cười trước lời khen của Thiện. Nhưng bỗng nhiên tôi nhận
ra một điều: Thiện dễ thương hóa má tôi về mọi mặt. Những cái lẩm cẩm,
những cái chướng của bà anh không bận tâm hay khó chịu. Thiện ân cần
với má tôi không hẳn để làm vui lòng tôi mà tôi tin anh coi má tôi như
mẹ anh. Thiện mồ côi mẹ lúc anh 10 tuổi. Tôi nghĩ những người đàn ông
mồ côi mẹ sớm suốt đời họ luôn luôn cất giữ hình ảnh một bà mẹ trong
tim họ. Thiện đang cần một bà mẹ dù là một bà mẹ đang đứng ở cuối
đường dẫn vào lú lẩn. Những gì anh đang làm không phải để cho ai khác
mà để cho lòng anh ấm lại. Thiện đã vô tình cho tôi một cái nhìn khác
về má tôi. Và bây giờ tôi hiểu vì sao má tôi lại chào Thiện trước khi
nhận ra tôi. Đó là về phía má tôi. Còn về phía Thiện, tôi thấy để đi
thật hạnh phúc hết con đường còn lại bên anh, có lúc ngoài vai người
tình, người vợ tôi sẽ phải kiêm thêm hình ảnh người mẹ trong tim anh.


TRANG CHÂU


CÁCH CHỌN CHỒNG, DẠY CON CỦA ĐẠI BÀNG

 Các bạn có biết đại bàng cái tìm cha cho con của nó thế nào không? Hay phết đấy! Đại bàng cái bẻ một mẩu cành cây, ngậm ở mỏ, bay lên thật cao rồi cứ lượn vòng trên ấy. Xung quanh con cái sẽ xuất hiện các đại bàng đực, khi ấy đại bàng cái sẽ nhả mẩu cành cây ra, rồi bay ở trên quan sát.

Sẽ có con đại bàng đực chộp được cái mẩu que ấy trong không trung, không cho nó rơi chạm đất, rồi đem nó tới chỗ con cái, cẩn thận trao lại, từ mỏ của mình sang mỏ con cái. Đại bàng cái lại bay lên cao tít, rồi lại thả, đại bàng đực lại lao đi bắt cái qua ấy ở trên không… Nếu từng ấy lần thử thách con đực luôn bắt được, thì nó sẽ được lựa chọn để làm bạn đời. Để làm gì ư, thì đây….

Đôi “uyên ương” sẽ làm tổ ở những hốc đá tít trên cao. Tổ chim là những que cứng, nếu không có đủ chúng dùng mỏ giật lông vũ của chính mình ra, rớm máu thịt. Chim bố và chim mẹ dùng chính lông của mình để lót ổ, để trám tất cả những khe hở, sao cho chim non sẽ được ấm áp, êm ái nhất có thể. Chim cái sẽ đẻ trứng vào ổ, và cả hai sẽ cùng nhau ấp nở.

Chim đại bàng non (thường là hai con) được sinh ra rất nhỏ bé, lẩy bẩy yếu đuối, trần trụi… và chim mẹ, chim bố sẽ dùng chính cơ thể mình sưởi ấm cho con, che chở nắng mưa, đem đến cho chim con nước và thức ăn, chúng sẽ lớn rất nhanh. Và khi ấy chim mẹ và chim bố thấy, là đã tới lúc rồi…

Chim bố đứng cạnh tổ chim, bắt đầu đập cánh dữ dội, cả tổ chim chao đảo, rụng rời. Để làm gì ư? Để tung bay đi hết những lông chim, còn trơ lại mỗi cái khung ban đầu chính chim bố, chim mẹ làm bằng các cành cây. Chim non bên trong hoảng sợ, chúng thấy tổ chim tan tành, chúng không hiểu vì sao chim bố, chim mẹ trước kia đang yêu thương chiều chuộng thế, nay lại…

Chim mẹ khi đó bay đi kiếm mồi, hoặc tránh mặt đi đâu, không nỡ nhìn những chú chim con ngơ ngác. Nhưng rồi chim mẹ bắt được cá, quay về ngồi cách tổ chừng 5 mét, cho các con trông thấy. Nhưng chim mẹ không mớm mồi cho con nữa, mà bắt đầu ăn cá, kệ cho lũ con kêu réo đòi ăn.

Đói thì phải lo thân thôi, chim non đành lò dò ra khỏi cái tổ bây giờ cũng chả còn ấm êm gì nữa. Chúng chưa hề làm như thế trước kia, và sẽ không làm đâu nếu vẫn được bố mẹ cho ăn. Chim non còn chưa biết gì hết về cuộc đời này, tổ chim thì nằm trên vách đá cao tít để thú săn mồi không rình rập được. Chim non trượt chân, ngã quay lơ, rồi rơi thẳng xuống dưới vực. Lúc đó chim bố (ngày xưa phải bắt cành cây do “người yêu” ném mãi rồi) sẽ phi từ trên cao xuống và đỡ chú chim con bằng lưng, chứ không đã tan xác mất rồi!

Chim bố sẽ cõng chim con trên lưng, lại đưa lên cái tổ chim nay đã xác xơ, và mọi chuyện lại bắt dầu như thế. Các con thì ngã, còn bố thì đỡ và cõng lên. Không chú chim non nào ngã chết cả. Nhưng trong những cú ngã kinh người ấy chim non bắt đầu làm những động tác mà nó cũng không ngờ tới: xòe rộng đôi cánh còn lơ thơ mấy cọng lông của mình ra ngược chiều gió. Chim non bắt đầu bay! Và con nào biết bay trước thì sẽ được bố mẹ dẫn đường, cho bay tới nơi gần nhất có cá. Chứ không dùng mỏ cắp cá về mớm cho chim con nữa…

Con người cũng có thể học được nhiều điều từ đại bàng. Bắt đầu từ việc chọn cha cho những đứa con tương lai của mình…

===================

Bonus: có 60 giống đại bàng khác nhau. Đại bàng chưa phải chim bay nhanh nhất, nhưng có thể bay được kể cả trong giông tố. Tốc độ bay đạt tới 200km/h, và lúc “bổ nhào” nó đạt vận tốc 320 km/h. Mắt nó cực tinh, nhìn một lúc được 2 vật khác nhau, khi săn mồi trên cao 3000m có thể nhìn thấy vật chỉ bằng quả trứng gà dưới đất trong phạm vi 11km2. Mắt có 2 màng bảo vệ, nhìn được góc 270 độ.

Berkut là loài đại bàng lớn nhất, có thể bay lên 4500m cao để quan sát, còn đại bàng thường bay cao 700m. Đại bàng không “tái sinh” như phượng hoàng (trong cổ tích) nhưng “cải lão hoàn đồng” thì có: đến năm 40 tuổi đại bàng gặp vấn đề tuổi tác: lông ngực thưa dần đâm bay kém đi, móng bị mềm yếu, mỏ cũng lung lay… Và nó mất 5 tháng, sẽ thay mỏ, thay lông, mọc móng mới… Và nó lại “trẻ trung”, mạnh mẽ và sống thêm được tầm 40 năm nữa!

Việc nuôi dạy con xảy ra trong 3 tháng đầu đời của chim non. Đại bàng vô cùng chung thủy, chả khác gì thiên nga, chúng kết đôi với nhau cả đời. Chúng cũng không bỏ tổ chim, mà thường dùng lại cái khung cũ, chỉ “mông má” lại mà thôi. Nhiệm vụ lo đồ ăn, thức uống của chim đực, còn chim cái có nhiệm vụ rất quan trọng là trông nom bọn đại bàng con, chúng nó mới sinh ra đã có cái tính muốn hất anh em của mình ra khỏi tổ ấm rồi! Nguy hiểm đến mấy chúng cũng không bỏ chim con.

Đại bàng không bao giờ ăn thịt thiu, mà chỉ ăn mồi mình săn được. Có loài thì chỉ ăn thực vật, nhưng cũng phải tươi. Chỉ trong điều kiện bị loài người giam hãm, thì chúng đành ăn thịt hay đồ ăn thiu. Nhưng chúng sẽ không bao giờ sinh con đẻ cái nếu mất tự do!


8 tháng 5, 2022

Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

http://www.giaoxukesat.com/


FIRST READING: (Acts 14:21-27)

A reading from the Acts of the Apostles

After Paul and Barnabas had proclaimed the good news
to that city
and made a considerable number of disciples,
they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch.
They strengthened the spirits of the disciples
and exhorted them to persevere in the faith, saying,
“It is necessary for us to undergo many hardships
to enter the kingdom of God.”
They appointed elders for them in each church and,
with prayer and fasting, commended them to the Lord
in whom they had put their faith.
Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia.
After proclaiming the word at Perga they went down to Attalia.
From there they sailed to Antioch,
where they had been commended to the grace of God
for the work they had now accomplished.
And when they arrived, they called the church together
and reported what God had done with them
and how he had opened the door of faith to the Gentiles.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 14:21-27)

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 145:8-9, 10-11, 12-13)

R. I will praise your name for ever, my king and my God.
R. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh Ngài muôn thuở muôn đời.


The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R.
   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, và tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R.

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R.
   Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển và xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R.

Let them make known your might to the children of Adam, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R.
   Để con cháu Adam được tường quyền năng của Ngài, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vại đại trường tồn. R.

SECOND READING: (Rev 21:1-5a)

A reading from the Book of Revelation

Then I, John, saw a new heaven and a new earth.
The former heaven and the former earth had passed away,
and the sea was no more.
I also saw the holy city, a new Jerusalem,
coming down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for her husband.
I heard a loud voice from the throne saying,
“Behold, God’s dwelling is with the human race.
He will dwell with them and they will be his people
and God himself will always be with them as their God.
He will wipe every tear from their eyes,
and there shall be no more death or mourning, wailing or pain,
for the old order has passed away.”

The One who sat on the throne said,
“Behold, I make all things new.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Kh 21:1-5a)

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 13:34)

R. Alleluia, alleluia.
I give you a new commandment, says the Lord:
love one another as I have loved you.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 13, 34)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. – Alleluia.

GOSPEL: (Jn 13:31-33a, 34-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

When Judas had left them, Jesus said,
“Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him.
If God is glorified in him,
God will also glorify him in himself,
and God will glorify him at once.
My children, I will be with you only a little while longer.
I give you a new commandment: love one another.
As I have loved you, so you also should love one another.
This is how all will know that you are my disciples,
if you have love for one another.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 13:31-33a, 34-35)

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Ðó là lời Chúa.
HAPPY MOTHER'S DAY 2022

 Hôm nay là ngày 8 tháng 5, là ngày Chúa Nhựt thứ IV Phục Sinh, cũng là ngày "Ngày Của Mẹ". Sau khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Gioan, Cha Phanxicô Xaviê và ca đoàn Thánh Linh chúng con đã dành tặng cho vị đại diện giáo dân tham dự Thánh Lễ hôm nay, là người mẹ trong gia đình nhỏ, một giỏ hoa xinh tươi nhân dịp "Ngày Của Mẹ".Lời Cầu Nguyện trong Ngày Của Mẹ

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa thật nhiều,
vì đã ban cho con một người Mẹ.
Mẹ đã sẵn sàng hy sinh, chịu bao đau đớn để con được chào đời.
Mẹ đã dành thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe để chăm sóc cho con.
Mẹ đã chịu biết bao nhiêu vất vả để cho con những điều tốt nhất.
Trên hết tất cả, Mẹ đã dành cho con một tình yêu bao la.
Con nguyện xin Chúa:
Giữ gìn Mẹ của con được mạnh khỏe.
Bảo vệ Mẹ của con khỏi mọi nguy hiểm và bệnh tật.
Xin Chúa nâng đỡ những gánh nặng
mà Mẹ con đang mang vác vì gia đình.
Dẫn đưa Mẹ trên đường luôn bình an,
và về nhà cách an toàn với chúng con.
Con ao ước trở nên một người tốt như lòng Mẹ con mong ước.
Con xin hứa sẽ luôn kính yêu Mẹ con,
Sẽ làm cho Mẹ luôn mỉm cười
và tự hào về những điều tốt đẹp con làm.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết hiếu thảo và chăm sóc Mẹ thật tốt,
Sẽ là niềm an ủi cho Mẹ khi về già
Và cùng Mẹ dâng lời cầu nguyện cuối cùng của cuộc đời.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã cho con có Mẹ. Amen.

Ban Giá Trị-Kỹ Năng Sống
(trực thuộc Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo -  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)


ca đoàn Thánh Linh tổng hợp