Tìm Kiếm

7 tháng 5, 2022

Hymns for Fourth Sunday of Easter - Year C (May 08, 2022)

 a) Entrance:ES #125: “Jesus Christ Is Risen Today”


b) Responsorial Psalm: (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 167

R. We are his people, the sheep of his flock.
R. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.


Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness; come before him with joyful song. R.
   Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. R.

Know that the LORD is God; he made us, his we are; his people, the flock he tends. R.
   Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. R.

The LORD is good: his kindness endures forever, and his faithfulness, to all generations. R.
   Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Alleluia! Alleluia! Alleluia! (ES #128)

d) Offertory: ES #240 : “Christify”


e) Communion: ES #162 “Jesus Christ, You Are My Life”


f) Recessional: ES #124: “Regina Caeli”The Holy Spirit Choir