Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2021

Third Sunday of Lent Year B ( March 7, 2021)

loinhapthe.comFirst Reading (Ex 20:1-17)

A reading from the Book of Exodus

In those days, God delivered all these commandments:
"I, the LORD, am your God,
who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me.
You shall not carve idols for yourselves
in the shape of anything in the sky above
or on the earth below or in the waters beneath the earth;
you shall not bow down before them or worship them.
For I, the LORD, your God, am a jealous God,
inflicting punishment for their fathers' wickedness
on the children of those who hate me,
down to the third and fourth generation;
but bestowing mercy down to the thousandth generation
on the children of those who love me and keep my commandments.

"You shall not take the name of the LORD, your God, in vain.
For the LORD will not leave unpunished
the one who takes his name in vain.

"Remember to keep holy the sabbath day.
Six days you may labor and do all your work,
but the seventh day is the sabbath of the LORD, your God.
No work may be done then either by you, or your son or daughter,
or your male or female slave, or your beast,
or by the alien who lives with you.
In six days the Lord made the heavens and the earth,
the sea and all that is in them;
but on the seventh day he rested.
That is why the LORD has blessed the sabbath day and made it holy.

"Honor your father and your mother,
that you may have a long life in the land
which the LORD, your God, is giving you.
You shall not kill.
You shall not commit adultery.
You shall not steal.
You shall not bear false witness against your neighbor.
You shall not covet your neighbor's house.
You shall not covet your neighbor's wife,
nor his male or female slave, nor his ox or ass,
nor anything else that belongs to him."

The word of the Lord.

Bài đọc 1: (Xh 20, 1-17)

“Luật do Môsê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.
Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.
Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.
Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm    (Ps 19:8, 9, 10, 11.)


R. Lord, you have the words of everlasting life.

The law of the LORD is perfect,
refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy,
giving wisdom to the simple.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

The precepts of the LORD are right,
rejoicing the heart;
the command of the LORD is clear,
enlightening the eye.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

The fear of the LORD is pure,
enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
all of them just.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

They are more precious than gold,
than a heap of purest gold;
sweeter also than syrup
or honey from the comb.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

Đáp ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Xướng: Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

Second Reading (1 Cor 1:22-25)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Jews demand signs and Greeks look for wisdom,
but we proclaim Christ crucified,
a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles,
but to those who are called, Jews and Greeks alike,
Christ the power of God and the wisdom of God.
For the foolishness of God is wiser than human wisdom,
and the weakness of God is stronger than human strength.

The word of the Lord.

Bài đọc 2:  (1 Cr 1, 22-25)

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Đó là Lời Chúa.
 
Verse Before the Gospel  (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:(Ga 3:16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Gospel   (Jn 2:13-25)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves,
as well as the money changers seated there.
He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen,
and spilled the coins of the money changers
and overturned their tables,
and to those who sold doves he said,
"Take these out of here,
and stop making my Father's house a marketplace."
His disciples recalled the words of Scripture,
Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him,
"What sign can you show us for doing this?"
Jesus answered and said to them,
"Destroy this temple and in three days I will raise it up."
The Jews said,
"This temple has been under construction for forty-six years,
and you will raise it up in three days?"
But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead,
his disciples remembered that he had said this,
and they came to believe the Scripture
and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover,
many began to believe in his name
when they saw the signs he was doing.
But Jesus would not trust himself to them because he knew them all,
and did not need anyone to testify about human nature.
He himself understood it well.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Đó là Lời Chúa.

Danh mục các bài thánh ca mới sẽ học hỏi:

 1. ES  #237 “I Have Loved You”


2. ES #339 “Give Me Jesus”


3. ES #340 “Where My Father Lives”


4. ES #341 “Shall We Gather at The River”


5. ES #342 "In The Day of The Lord”


25 tháng 2, 2021

BUỔI HỌP MẶT NGÀY 24/02/2021 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA CHA PHAN-XI-CO

Ảnh lưu niệm chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)
Phần chia sẻ của Cô Hạp


Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Hạp

Phần chia sẻ của Bác Hòa

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Bác Hòa

Phần chia sẻ của Cô Chi

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Chi

Phần chia sẻ của Cha Phan-xi-cô

Cha Phan-xi-co cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các học viên và ca viên tham dự buổi họp mặt


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

CHIỀU HÀNH QUÂN.

 Cảm tạ Chúa đã cho đoàn chúng con bên Úc trở về Viêt Nam bình an. 

"Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi!"                

Ngày về không định trước, một cuộc lữ hành chưa từng có trong chuyến bay gần 400 người, ai cũng sợ mình bị dính Corona, người nầy sợ người kia (trong đoàn). Khi được về nhà, dù bạn bè hay người thân cũng không dám đến gần mình, một mình cô độc trong ngôi nhà vắng vẻ! Nhưng đâu đây lại có tiếng gọi của Thiên Chúa "Con hãy làm hết sức mình và Thiên Chúa sẽ ban thêm cho". Thật vậy, Ngài đã ban cho con tất cả...  đâu vào đấy. Chiều qua là đủ thời gian cách ly tại nhà... và Chúa đã gọi con đến với Ngài để Tạ ơn Chúa,  qua Thánh lễ cùng các anh chị em trong nhóm. Chúng con gặp nhau để mừng Sinh nhật cha và con cũng có dịp chia sẻ sơ sơ về chuyến đi vừa qua. Thật nhiệm mầu vì Chúa đã chọn con trong những người hèn mọn và rốt hết.                                                

Nguyên xin Chúa ban ơn lành cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.


Elizabeth Lữ Kim Hạp

24 tháng 2, 2021

Bốn bà cháu thiệt mạng vì hỏa hoạn

Trong cơn bão tuyết khủng khiếp ở Texas, nhiều khu vực dân cư bị mất

điện, mất nước.  Bốn bà cháu đang đốt lò sưởi ấm thì bị hỏa hoạn bùng

lên làm thiệt mạng cả bốn.

Xin Chúa thương bốn bà cháu và tang quyến.


Three children and their grandmother died in a Texas fire after trying to stay warm during power outages. Their mom survived


By Hollie Silverman, CNN
Updated 0258 GMT (1058 HKT) February 22, 2021

Loan Le and her grandchildren, Colette, Edison, and Olivia.

(CNN)When the power went out at Loan Le's house in the Houston suburb of Sugar Land, Texas, on Monday, she headed over to her daughter's home about five miles away.

Jackie Pham Nguyen and her three kids, Olivia, 11, Edison, 8, and Colette, 5, affectionately nicknamed Coco by her family, still had power and were happy to have more time with their Ba Ngoai, which means maternal grandmother in Vietnamese.

Power and water outages plagued the state of Texas last week amid an unusual deep freeze that sent many families like the Nguyen's into survival mode.

"We thought we were really lucky because we still had power until the early evening," Nguyen said.
When their power went out a few hours later, the family hunkered down, lit the fireplace and played board games and card games, she said.

The kids tried to teach their grandmother some card games and the family had tired themselves out by around 9:30 p.m.

"Tucked my kids into bed and really the next thing I know I'm in the hospital," Nguyen told CNN. "A few hours later the fireman and police officer came and said that no one else made it."

The cause of the fire may never be known


Nguyen doesn't fully remember what happened, she said, but recalls being on her first floor where her bedroom is and being unable to get upstairs to the children's bedrooms. She yelled for her kids.

"I was just standing there screaming and screaming and screaming their names hoping they would come out of their rooms and basically jump over so that we could get out," she said. "I just remember feeling like it was so dark and I can still kind of hear everything crackling around me."

Coco, Edison and Olivia Nguyen died in the fire.While Nguyen said she doesn't remember much else of the night, Doug Adolph, a spokesperson for the city of Sugar Land, told CNN the mother of three "had to be physically restrained from running back into the house."

He said it took an hour or more to get the fire fully under control. The fire department arrived around 2 a.m. Tuesday.

"The family had posted on social media that they were attempting to stay warm by using a fireplace inside the home," Adolph said, adding that the cause of the fire has not yet been determined and may never be.

"We can't say for sure that was the cause of the fire. We just don't know yet," he explained. "It's possible that the investigation may never identify an exact cause."

Adolph said the neighborhood had been without power for at least eight hours.

While Nguyen suffered burns on her hands, she says the loss of her children and her mother is immeasurable.

"My heart is broken," she said, pausing to catch her thoughts. "I'm never gonna be the same."

"I'm in this crisis tactical mode now and I'm just really focused on all this final arrangements because this is the last sort of thing I'm going to do for my kids," Nguyen said.

'Amazing little humans'


When Nguyen talks about her kids, her stories about their big personalities in little bodies come to life.
"My kids were such phenomenal, amazing, little badass humans," she said of her three children.

Olivia and Coco would have celebrated back-to-back birthdays next month, on March 27 and 28. All three kids attended St. Laurence Catholic.

"Colette is just a little firecracker and she has so much charisma," Nguyen said. "She also, as a 5-year-old, had that level of confidence. She was never afraid, totally unapologetic, not intimidated."

Coco loved to dance and make TikTok videos. She loved Taylor Swift and Shawn Mendes, and wanted to be head cheerleader and class president. She was more like a teenager than a soon-to-be 6-year-old, her mother said.

She was also very affectionate. "I knew she was my last kid but ... she was just so affectionate and I just, you know, I took that in, like, every single minute I could get it because I knew ... those moments are so fleeting," Nguyen said.

Olivia Nguyen (right), 11, loved skiing with her mom, Jackie Nguyen.Olivia had a sarcastic sense of humor that got drier as she entered middle school.

"She was a kid, but not. She was so mature and so ahead of her peers," Nguyen said of her oldest.

She loved to ski, going on trips with her mom every year since the age of 7. Olivia and her mom baked cinnamon rolls for Santa every year, with the idea that he had enough cookies at the other homes and would remember their household because of their goodies.

The middle child, Edison, 8, was a "sweet boy" and an artist. He was extremely interested in modern art and architecture.

"He just had a very deep appreciation for any visual aesthetics," Nguyen said. "So kind and so caring and so thoughtful. ... You wouldn't think an 8-year-old had that level of depth."

Edison was mildly autistic and was very active, Nguyen told CNN, adding that he started running with his mom this past year.

"You just spent a minute with him you just knew how warm he was and that everything came from a kind place."

The grandmother who gave everything


Their grandmother, Le, had always taken care of them, dropping them off and picking them up from school and activities, to help Nguyen achieve her professional goals working in finance.

A refugee from Vietnam, Le arrived in Kansas with nothing, and Nguyen credits her mother for sacrificing to give her a better life.

"My parents did everything for their kids, like, as immigrants, and coming to this country and then, that love that they gave me, it was tenfold when it came to the grandkids," Nguyen said.

She added, "I think grandmas are unsung heroes and untold stories."

Nguyen's mother had never spent the night at her house, even riding out Hurricane Harvey in her own home. But, she said, "for some reason that day she decided to come over."

"I just feel like she was always schlepping the kids around, too, so maybe this was her last sort of thing, and you know, 'ubering' the kids up to heaven," Nguyen said.

Honoring the kids


Knowing those questions may never be answered, Nguyen said she will move forward in a way that honors her kids and their memory fittingly.

"Obviously I mourn losing them," Nguyen told CNN. "But I feel like it's honestly a tragic loss for the world that these kids don't get to like live up to their potential and contribute to society in the way that they could have."

A GoFundMe has already seen more than $275,000 in donations. She said she wants to make sure the money is used to build an organization or foundation.

"I want to do something lasting for them," Nguyen said. "I really want to be thoughtful about it because I want it to be lasting and meaningful. ... I owe it to everybody's support and their intentions to not be hasty about how those resources are used."


22 tháng 2, 2021

Second Sunday of Lent, Year B (February 28, 2021)

loinhapthe.com


First Reading (GN 22:1-2, 9A, 10-13, 15-18)

A reading from the Book of Genesis

God put Abraham to the test.
He called to him, "Abraham!"
"Here I am!" he replied.
Then God said:
"Take your son Isaac, your only one, whom you love,
and go to the land of Moriah.
There you shall offer him up as a holocaust
on a height that I will point out to you."

When they came to the place of which God had told him,
Abraham built an altar there and arranged the wood on it.
Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
But the LORD's messenger called to him from heaven,
"Abraham, Abraham!"
"Here I am!" he answered.
"Do not lay your hand on the boy," said the messenger.
"Do not do the least thing to him.
I know now how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your own beloved son."
As Abraham looked about,
he spied a ram caught by its horns in the thicket.
So he went and took the ram
and offered it up as a holocaust in place of his son.

Again the LORD's messenger called to Abraham from heaven and said:
"I swear by myself, declares the LORD,
that because you acted as you did
in not withholding from me your beloved son,
I will bless you abundantly
and make your descendants as countless
as the stars of the sky and the sands of the seashore;
your descendants shall take possession
of the gates of their enemies,
and in your descendants all the nations of the earth
shall find blessing—
all this because you obeyed my command."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".
Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta".

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS 116:10, 15, 16-17, 18-19) - Am 121/17175


R. (116:9) I will walk before the Lord, in the land of the living.
I believed, even when I said,
"I am greatly afflicted."
Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
O LORD, I am your servant;
I am your servant, the son of your handmaid;
you have loosed my bonds.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the LORD.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
My vows to the LORD I will pay
in the presence of all his people,
In the courts of the house of the LORD,
in your midst, O Jerusalem.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.

Ðáp Ca: (Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19)

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9).

Xướng: Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi!

Second Reading (ROM 8:31B-34)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
If God is for us, who can be against us?
He who did not spare his own Son
but handed him over for us all,
how will he not also give us everything else along with him?

Who will bring a charge against God's chosen ones?
It is God who acquits us, who will condemn?
Christ Jesus it is who died—or, rather, was raised—
who also is at the right hand of God,
who indeed intercedes for us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 8, 31b-34)

“Thiên Chúa không dung tha chính Con mình”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Đó là Lời Chúa.

Verse Before The Gospel  (CF. MT 17:5)

From the shining cloud the Father's voice is heard: This is my beloved Son, listen to him.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Mt 17, 5)

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Gospel  (MK 9:2-10)

A reading from the holy Gospel according to Mark

Jesus took Peter, James, and John
and led them up a high mountain apart by themselves.
And he was transfigured before them,
and his clothes became dazzling white,
such as no fuller on earth could bleach them.
Then Elijah appeared to them along with Moses,
and they were conversing with Jesus.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Rabbi, it is good that we are here!
Let us make three tents:
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
He hardly knew what to say, they were so terrified.
Then a cloud came, casting a shadow over them;
from the cloud came a voice,
"This is my beloved Son. Listen to him."
Suddenly, looking around, they no longer saw anyone
but Jesus alone with them.

As they were coming down from the mountain,
he charged them not to relate what they had seen to anyone,
except when the Son of Man had risen from the dead.
So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9:2-10)

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"

Đó là Lời Chúa.


15 tháng 2, 2021

First Sunday of Lent, Year B (February 21, 2021)
First Reading (GN 9:8-15)

A reading from the Book of Genesis

God said to Noah and to his sons with him: 
"See, I am now establishing my covenant with you 
and your descendants after you 
and with every living creature that was with you: 
all the birds, and the various tame and wild animals 
that were with you and came out of the ark.
I will establish my covenant with you, 
that never again shall all bodily creatures be destroyed
by the waters of a flood; 
there shall not be another flood to devastate the earth."
God added:
"This is the sign that I am giving for all ages to come, 
of the covenant between me and you 
and every living creature with you: 
I set my bow in the clouds to serve as a sign
of the covenant between me and the earth.
When I bring clouds over the earth, 
and the bow appears in the clouds, 
I will recall the covenant I have made
between me and you and all living beings, 
so that the waters shall never again become a flood 
to destroy all mortal beings."

The word of the Lord.


Bài đọc I: (St 9, 8-15)

“Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”.

Trích sách Sáng Thế.

8 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng:9 "Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này,10 và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú.11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa."12 Thiên Chúa phán: "Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau:13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.14 Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây,15 Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. 

Đó là Lời Chúa.


Responsorial Psalm (PS 25:4-5, 6-7, 8-9.)

R. (cf. 10) Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant.
Ðáp: Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior. R.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; 
xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. 
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, 
vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Đ.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.R.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, 
lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. 
Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, 
vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. Đ.

Good and upright is the LORD,
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and he teaches the humble his way.R.
Chúa nhân hậu và công minh, 
vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. 
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, 
dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Đ.

Second Reading (1 PT 3:18-22)

A reading from the first Letter of Saint Peter

Beloved:
Christ suffered for sins once, 
the righteous for the sake of the unrighteous, 
that he might lead you to God.
Put to death in the flesh, 
he was brought to life in the Spirit.
In it he also went to preach to the spirits in prison, 
who had once been disobedient 
while God patiently waited in the days of Noah 
during the building of the ark, 
in which a few persons, eight in all,
were saved through water.
This prefigured baptism, which saves you now.
It is not a removal of dirt from the body 
but an appeal to God for a clear conscience, 
through the resurrection of Jesus Christ,
who has gone into heaven
and is at the right hand of God, 
with angels, authorities, and powers subject to him.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (1 Pr 3, 18-22)

“Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.19 Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm,20 tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước.21 Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô,22 Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. 

Đó là Lời Chúa.

Gospel Acclamation (MT 4:4B)

One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Gospel  (MK 1:12-15)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

The Spirit drove Jesus out into the desert, 
and he remained in the desert for forty days,
tempted by Satan.
He was among wild beasts,
and the angels ministered to him.

After John had been arrested, 
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 1, 12-15)

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Đó là Lời Chúa.