Tìm Kiếm

7 tháng 2, 2021

VI Sunday in Ordinary Time - Year B (Feb. 14, 2021)


loinhapthe.com


First Reading (LV 13:1-2, 44-46)

A reading from the Book of Leviticus

The Lord said to Moses and Aaron,
"If someone has on his skin a scab or pustule or blotch
which appears to be the sore of leprosy,
he shall be brought to Aaron, the priest,
or to one of the priests among his descendants.
If the man is leprous and unclean,
the priest shall declare him unclean
by reason of the sore on his head.
"The one who bears the sore of leprosy
shall keep his garments rent and his head bare,
and shall muffle his beard;
he shall cry out, 'Unclean, unclean!'
As long as the sore is on him he shall declare himself unclean,
since he is in fact unclean.
He shall dwell apart, making his abode outside the camp."

The word of the Lord.

Bài đọc I: 

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”.

Trích sách Lêvi.

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron:2 "Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-ron. 45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế! "46 Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS 32:1-2, 5, 11) 

R. (7) I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
R. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ

Blessed is he whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile. R.
Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! R.

Then I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin. R
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”.R.

Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.R.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. R.

Second Reading (1 COR 10:31—11:1)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters,
Whether you eat or drink, or whatever you do,
do everything for the glory of God.
Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks or
the church of God,
just as I try to please everyone in every way,
not seeking my own benefit but that of the many,
that they may be saved.
Be imitators of me, as I am of Christ.

The word of the Lord.

Bài đọc II: 

“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

31 Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.32 Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa;33 cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.1 Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. 

Đó là Lời Chúa.

Alleluia - (LK 7:16)

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has arisen in our midst,
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lk 7:16)

Alleluia, alleluia! – "Một vị  ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.". – Alleluia

Gospel - (MK 1:40-45)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said,
"If you wish, you can make me clean."
Moved with pity, he stretched out his hand,
touched him, and said to him,
"I do will it. Be made clean."
The leprosy left him immediately, and he was made clean.
Then, warning him sternly, he dismissed him at once.
He said to him, "See that you tell no one anything,
but go, show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses prescribed;
that will be proof for them."
The man went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad
so that it was impossible for Jesus to enter a town openly.
He remained outside in deserted places,
and people kept coming to him from everywhere.

The Gospel of the Lord.

Bài Phúc Âm: 

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. 

Đó là Lời Chúa.