Tìm Kiếm

10 tháng 2, 2021

KÍNH CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021KÍNH CHÚC

QUÝ LINH MỤC, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÂN NHÂN, QUÝ THÂN HỮU, QUÝ CA VIÊN VÀ QUÝ GIA QUYẾN

MỘT NĂM MỚI TÂN SỬU BÌNH AN, THÁNH ĐỨC TRONG TAY ĐẤNG THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG VÔ BIÊN, THƯƠNG YÊU VÔ HẠN.

CA ĐOÀN THÁNH LINH GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH-BA CHUÔNG

 

A NEW YEAR OF THE WATER BUFFALO FULL OF THE ALMIGHTY AND ALL-LOVING GOD’S HANDS

TO FATHERS, SISTERS, BROTHERS, BENEFACTORS, FRIENDS, CHOIR MEMBERS AND FAMILIES.

THE HOLY SPIRIT CHOIR

SAINT DOMINIC PARISH – BA CHUONG CHURCH

FEBRUARY 10, 2021