Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2022

28 tháng 7, 2022

Hymns for the Eighteenth Sunday in Ordinary Time (July 31, 2022)

  a) Entrance:ES #316: “SING A NEW SONG”


b) Responsorial Psalm: (Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17) - EM page 222

R.If today you hear his voice, harden not your hearts.
R.Ngày hôm nay, anh em nghe tiếng Chúa, anh em chớ cứng lòng.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.R.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Chúa phán bảo “Hỡi người trần thế, hãy trở về cát bụi đi.” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.R.

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.R.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng; như cỏ đồng trổi mọc ban mai. Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rủ tàn phai chẳng còn.R.

Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!R.
Xin dạy chúng con đếm ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.R.

Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!R.
Từ buổi sớm mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hởn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con; Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm!R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #320 : “THE GOD OF ALL GRACE”


e) Communion: ES #229 “IN HIM ALONE”


f) Recessional: ES #504 (322): “COMPANIONS ON THE JOURNEY”The Holy Spirit Choir


24 tháng 7, 2022

Eighteenth Sunday in Ordinary Time (July 31, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


First Reading: (Ecc 1:2; 2:21-23)

A reading from the Book of Ecclesiastes

Vanity of vanities, says Qoheleth,
vanity of vanities!  All things are vanity!

Here is one who has labored with wisdom and knowledge and skill,
and yet to another who has not labored over it,
he must leave property.
This also is vanity and a great misfortune.
For what profit comes to man from all the toil and anxiety of heart
with which he has labored under the sun?
All his days sorrow and grief are his occupation;
even at night his mind is not at rest.
This also is vanity.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gv 1, 2; 2, 21-23)

“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17) - EM page 222

R.If today you hear his voice, harden not your hearts.
R.Ngày hôm nay, anh em nghe tiếng Chúa, anh em chớ cứng lòng.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.R.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Chúa phán bảo “Hỡi người trần thế, hãy trở về cát bụi đi.” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.R.

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.R.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng; như cỏ đồng trổi mọc ban mai. Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rủ tàn phai chẳng còn.R.

Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!R.
Xin dạy chúng con đếm ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.R.

Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!R.
Từ buổi sớm mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hởn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con; Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm!R.

Second Reading: (Col 3:1-5, 9-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
If you were raised with Christ, seek what is above,
where Christ is seated at the right hand of God.
Think of what is above, not of what is on earth.
For you have died,
and your life is hidden with Christ in God.
When Christ your life appears,
then you too will appear with him in glory.

Put to death, then, the parts of you that are earthly:
immorality, impurity, passion, evil desire,
and the greed that is idolatry.
Stop lying to one another,
since you have taken off the old self with its practices
and have put on the new self,
which is being renewed, for knowledge,
in the image of its creator.
Here there is not Greek and Jew,
circumcision and uncircumcision,
barbarian, Scythian, slave, free;
but Christ is all and in all.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Cl 3, 1-5, 9-11)

Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 5:3)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5:3)

Alleluia, alleluia! – Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Alleluia.

Gospel: (Lk 12:13-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Someone in the crowd said to Jesus,
“Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.”
He replied to him,
“Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?”
Then he said to the crowd,
“Take care to guard against all greed,
for though one may be rich,
one’s life does not consist of possessions.”

Then he told them a parable.
“There was a rich man whose land produced a bountiful harvest.
He asked himself, ‘What shall I do,
for I do not have space to store my harvest?’
And he said, ‘This is what I shall do:
I shall tear down my barns and build larger ones.
There I shall store all my grain and other goods
and I shall say to myself, “Now as for you,
you have so many good things stored up for many years,
rest, eat, drink, be merry!”’
But God said to him,
‘You fool, this night your life will be demanded of you;
and the things you have prepared, to whom will they belong?’
Thus will it be for all who store up treasure for themselves
but are not rich in what matters to God.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 12, 13-21)

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

Ðó là lời Chúa.Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 24, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


22 tháng 7, 2022

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 24, 2022)

 a) Entrance:ES #157: “SING TO THE MOUNTAINS”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8) - EM page 220

R. Lord, on the day I called for help, you answered me.
R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.


I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
   Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called you answered me; you built up strength within me. R.
    Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me; against the anger of my enemies you raise your hand. R.
   Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng. R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
   Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #326 : “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #232 “THERE IS A LONGING”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”The Holy Spirit Choir


18 tháng 7, 2022

THÁNH LỄ TẠ ƠN-TÂN LINH MỤC LAURENSÔ ĐẶNG XUÂN ĐỢI, O.P.

 Vào lúc 15 giờ Chúa Nhựt, ngày 17 tháng 7 năm 2022, Cha Phan-xi-cô, Lớp Giáo Huấn Xã Hội và Ca đoàn Thánh Linh chúng con đã hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ơn-Tân Linh Mục Lau-ren-sô Đặng Xuân Đợi, O.P., Ngài là người con tinh thần của Cha Phan-xi-cô.

Cha Phan-xi-cô và Cha Lau-ren-sô đồng tế Thánh Lễ Tạ Ơn


Thầy Giuse Huy, Thần Phê-rô Đỉnh, học viên lớp Giáo Huấn Xã Hội và ca viên Ca đoàn Thánh Linh tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn


Cha Lau-ren-sô đọc Tin Mừng và giảng Lễ
Đại diện Ca đoàn Thánh Linh chúng con, Chị Cúc kính tặng Cha Lau-ren-sô giỏ hoa tươi thắm nhân dịp Mừng Cha được thụ phong linh mục


Cha Phan-xi-cô, Cha Lau-ren-sô, Thầy Phê-rô, Thầy Giuse chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Cha Lau-ren-sô trong Ngày Lễ Tạ Ơn


Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, chúng con có bữa tiệc nhẹ chúc mừng Cha Lau-ren-sô.Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse đã ban cho chúng con được tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của Cha Lau-ren-sô Đặng Xuân Đợi, O.P. và chúng con cũng được quây quần bên nhau trong bữa tiệc nhẹ tràn đầy niềm vui.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 24, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (Gn 18:20-32)

A reading from the book of Genesis

In those days, the LORD said: "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great,
and their sin so grave,
that I must go down and see whether or not their actions
fully correspond to the cry against them that comes to me.
I mean to find out."

While Abraham's visitors walked on farther toward Sodom,
the LORD remained standing before Abraham.
Then Abraham drew nearer and said:
"Will you sweep away the innocent with the guilty?
Suppose there were fifty innocent people in the city;
would you wipe out the place, rather than spare it
for the sake of the fifty innocent people within it?
Far be it from you to do such a thing,
to make the innocent die with the guilty
so that the innocent and the guilty would be treated alike!
Should not the judge of all the world act with justice?"
The LORD replied,
"If I find fifty innocent people in the city of Sodom,
I will spare the whole place for their sake."
Abraham spoke up again:
"See how I am presuming to speak to my Lord,
though I am but dust and ashes!
What if there are five less than fifty innocent people?
Will you destroy the whole city because of those five?"
He answered, "I will not destroy it, if I find forty-five there."
But Abraham persisted, saying "What if only forty are found there?"
He replied, "I will forbear doing it for the sake of the forty."
Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on.
What if only thirty are found there?"
He replied, "I will forbear doing it if I can find but thirty there."
Still Abraham went on,
"Since I have thus dared to speak to my Lord,
what if there are no more than twenty?"
The LORD answered, "I will not destroy it, for the sake of the twenty."
But he still persisted:
"Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time.
What if there are at least ten there?"
He replied, "For the sake of those ten, I will not destroy it."

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (St 18,20-32)

“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8) - EM page 220

R. Lord, on the day I called for help, you answered me.
R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.


I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
   Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called you answered me; you built up strength within me. R.
    Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me; against the anger of my enemies you raise your hand. R.
   Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng. R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
   Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

SECOND READING: (Col 2:12-14)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
You were buried with him in baptism,
in which you were also raised with him
through faith in the power of God,
who raised him from the dead.
And even when you were dead
in transgressions and the uncircumcision of your flesh,
he brought you to life along with him,
having forgiven us all our transgressions;
 obliterating the bond against us, with its legal claims,
which was opposed to us,
he also removed it from our midst, nailing it to the cross.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Cl 2,12-14)

“Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Rom 8:15bc)

R. Alleluia, alleluia.
You have received a Spirit of adoption,
through which we cry, Abba, Father.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Rm 19, 8:15bc)

Alleluia, alleluia! – Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!". – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 11:1-13)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus was praying in a certain place, and when he had finished,
one of his disciples said to him,
"Lord, teach us to pray just as John taught his disciples."
He said to them, "When you pray, say:
Father, hallowed be your name,
your kingdom come.
Give us each day our daily bread
and forgive us our sins
for we ourselves forgive everyone in debt to us,
and do not subject us to the final test."

And he said to them, "Suppose one of you has a friend
to whom he goes at midnight and says,
'Friend, lend me three loaves of bread,
for a friend of mine has arrived at my house from a journey
and I have nothing to offer him,'
and he says in reply from within,
'Do not bother me; the door has already been locked
and my children and I are already in bed.
I cannot get up to give you anything.'
I tell you,
if he does not get up to give the visitor the loaves
because of their friendship,
he will get up to give him whatever he needs
because of his persistence.

"And I tell you, ask and you will receive;
seek and you will find;
knock and the door will be opened to you.
For everyone who asks, receives;
and the one who seeks, finds;
and to the one who knocks, the door will be opened.
What father among you would hand his son a snake
when he asks for a fish?
Or hand him a scorpion when he asks for an egg?
If you then, who are wicked,
know how to give good gifts to your children,
how much more will the Father in heaven
give the Holy Spirit to those who ask him?"

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 11,1-13)

“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

Ðó là lời Chúa.
17 tháng 7, 2022

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 17, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. PETER LAM PHUOC HUNG, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


12 tháng 7, 2022

Ban Nhạc Online Đa Minh

 Một nhóm tu sĩ Đa Minh dùng âm nhạc giảng Tin Mừng theo cảm hứng của Thánh Tô-ma Aquino.
Xin giới thiệu nhóm "Hillbilly Thomists" theo đường dẫn sau đây:


Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 17, 2022)

  a) Entrance:ES #165: “GATHER US TOGETHER”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 15:2-3, 3-4, 5) -  EM page 218

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Hear Us, O Lord!

d) Offertory: ES #240 : “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #355 “WE BELONG TO YOU”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”The Holy Spirit Choir


10 tháng 7, 2022

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 17, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (Gn 18:1-10a)

A reading from the book of Genesis

The LORD appeared to Abraham by the terebinth of Mamre,
as he sat in the entrance of his tent,
while the day was growing hot.
Looking up, Abraham saw three men standing nearby.
When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them;
and bowing to the ground, he said:
"Sir, if I may ask you this favor,
please do not go on past your servant.
Let some water be brought, that you may bathe your feet,
and then rest yourselves under the tree.
Now that you have come this close to your servant,
let me bring you a little food, that you may refresh yourselves;
and afterward you may go on your way."
The men replied, "Very well, do as you have said."

Abraham hastened into the tent and told Sarah,
"Quick, three measures of fine flour! Knead it and make rolls."
He ran to the herd, picked out a tender, choice steer,
and gave it to a servant, who quickly prepared it.
Then Abraham got some curds and milk,
as well as the steer that had been prepared,
and set these before the three men;
and he waited on them under the tree while they ate.

They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?"
He replied, "There in the tent."
One of them said, "I will surely return to you about this time next year,
and Sarah will then have a son."

The word of the Lord

BÀI ĐỌC I: (St 18,1-10a)

“Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con”. Các Ðấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các Ðấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Ðấng nói tiếp: “Ðộ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 15:2-3, 3-4, 5)

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

SECOND READING: (Col 1:24-28)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
Now I rejoice in my sufferings for your sake,
and in my flesh I am filling up
what is lacking in the afflictions of Christ
on behalf of his body, which is the church,
of which I am a minister
in accordance with God's stewardship given to me
to bring to completion for you the word of God,
the mystery hidden from ages and from generations past.
But now it has been manifested to his holy ones,
to whom God chose to make known the riches of the glory
of this mystery among the Gentiles;
it is Christ in you, the hope for glory.
It is he whom we proclaim,
admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom,
that we may present everyone perfect in Christ.

The word of the Lord

BÀI ĐỌC II: (Cl 1,24-28)

“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Lk 8:15)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are they who have kept the word with a generous heart
and yield a harvest through perseverance.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc Lc 8:15)

Alleluia, alleluia! – Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 10:38-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus entered a village
where a woman whose name was Martha welcomed him.
She had a sister named Mary
who sat beside the Lord at his feet listening to him speak.
Martha, burdened with much serving, came to him and said,
"Lord, do you not care
that my sister has left me by myself to do the serving?
Tell her to help me."
The Lord said to her in reply,
"Martha, Martha, you are anxious and worried about many things.
There is need of only one thing.
Mary has chosen the better part
and it will not be taken from her."

The Gospel of the Lord

PHÚC ÂM: (Lc 10,25-37)

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ðó là lời Chúa.
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 10, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


9 tháng 7, 2022

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 10, 2022)

 a) Entrance:ES #164: “LET US GO TO THE ALTAR”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37) - EM page 216

R. Turn to the Lord in your need, and you will live.
R. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn khởi vui tươi.


I pray to you, O LORD, for the time of your favor, O God! In your great kindness answer me with your constant help. Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness: in your great mercy turn toward me. R.
   (14) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. (17) Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. R.

I am afflicted and in pain; let your saving help, O God, protect me. I will praise the name of God in song, and I will glorify him with thanksgiving. Turn to the Lord in your need, and you will live. "See, you lowly ones, and be glad; you who seek God, may your hearts revive! For the LORD hears the poor, and his own who are in bonds he spurns not." R.
   (30) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng. (31) Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. R.

For God will save Zion and rebuild the cities of Judah. The descendants of his servants shall inherit it, and those who love his name shall inhabit it. R.
   (36ab) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết. (37) Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Hear Us, O Lord!

d) Offertory: ES #173 : “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #363 “WHERE LOVE IS FOUND”


f) Recessional: ES #285: “LOVE GOES ON”The Holy Spirti Choir


3 tháng 7, 2022

Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 10, 2022)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/


FIRST READING: (Dt 30:10-14)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses said to the people:
"If only you would heed the voice of the LORD, your God,
and keep his commandments and statutes
that are written in this book of the law,
when you return to the LORD, your God,
with all your heart and all your soul.

"For this command that I enjoin on you today
is not too mysterious and remote for you.
It is not up in the sky, that you should say,
'Who will go up in the sky to get it for us
and tell us of it, that we may carry it out?'
Nor is it across the sea, that you should say,
'Who will cross the sea to get it for us
and tell us of it, that we may carry it out?'
No, it is something very near to you,
already in your mouths and in your hearts;
you have only to carry it out."

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Đnl 30,10-14)

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37)

R. Turn to the Lord in your need, and you will live.
R. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn khởi vui tươi.


I pray to you, O LORD, for the time of your favor, O God! In your great kindness answer me with your constant help. Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness: in your great mercy turn toward me. R.
   (14) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. (17) Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. R.

I am afflicted and in pain; let your saving help, O God, protect me. I will praise the name of God in song, and I will glorify him with thanksgiving. Turn to the Lord in your need, and you will live. "See, you lowly ones, and be glad; you who seek God, may your hearts revive! For the LORD hears the poor, and his own who are in bonds he spurns not." R.
   (30) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng. (31) Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. R.

For God will save Zion and rebuild the cities of Judah. The descendants of his servants shall inherit it, and those who love his name shall inhabit it. R.
   (36ab) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết. (37) Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh. R.

SECOND READING: (Col 1:15-20)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Christ Jesus is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation.
For in him were created all things in heaven and on earth,
the visible and the invisible,
whether thrones or dominions or principalities or powers;
all things were created through him and for him.
He is before all things,
and in him all things hold together.
He is the head of the body, the church.
He is the beginning, the firstborn from the dead,
that in all things he himself might be preeminent.
For in him all the fullness was pleased to dwell,
and through him to reconcile all things for him,
making peace by the blood of his cross
through him, whether those on earth or those in heaven.

The word of the Lord

BÀI ĐỌC II: (Cl 1,15-20)

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Jn 6:63c, 68c)

R. Alleluia, alleluia.
Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Cf. Ga 6:63c, 68c)

Alleluia, alleluia! – Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống; Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 10:25-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said,
"Teacher, what must I do to inherit eternal life?"
Jesus said to him, "What is written in the law?
How do you read it?"
He said in reply,
"You shall love the Lord, your God,
with all your heart,
with all your being,
with all your strength,
and with all your mind,
and your neighbor as yourself."
He replied to him, "You have answered correctly;
do this and you will live."

But because he wished to justify himself, he said to Jesus,
"And who is my neighbor?"
Jesus replied,
"A man fell victim to robbers
as he went down from Jerusalem to Jericho.
They stripped and beat him and went off leaving him half-dead.
A priest happened to be going down that road,
but when he saw him, he passed by on the opposite side.
Likewise a Levite came to the place,
and when he saw him, he passed by on the opposite side.
But a Samaritan traveler who came upon him
was moved with compassion at the sight.
He approached the victim,
poured oil and wine over his wounds and bandaged them.
Then he lifted him up on his own animal,
took him to an inn, and cared for him.
The next day he took out two silver coins
and gave them to the innkeeper with the instruction,
'Take care of him.
If you spend more than what I have given you,
I shall repay you on my way back.'
Which of these three, in your opinion,
was neighbor to the robbers' victim?"
He answered, "The one who treated him with mercy."
Jesus said to him, "Go and do likewise."

The Gospel of the Lord

PHÚC ÂM: (Lc 10,25-37)

“Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Ðó là lời Chúa.