Tìm Kiếm

17 tháng 7, 2019

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 21, 2019)


FIRST READING: Gn 18:1-10a

A reading from the book of Genesis

The LORD appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent, while the day was growing hot. Looking up, Abraham saw three men standing nearby. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them; and bowing to the ground, he said: "Sir, if I may ask you this favor, please do not go on past your servant. Let some water be brought, that you may bathe your feet, and then rest yourselves under the tree. Now that you have come this close to your servant, let me bring you a little food, that you may refresh yourselves; and afterward you may go on your way." The men replied, "Very well, do as you have said."
Abraham hastened into the tent and told Sarah, "Quick, three measures of fine flour! Knead it and make rolls." He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, who quickly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, and set these before the three men; and he waited on them under the tree while they ate.
They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?" He replied, "There in the tent." One of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son."

BÀI ĐỌC I: St 18,1-10a

Bài trích sách Sáng thế.

(1) Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. (2) Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy (3) và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. (4) Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. (5) Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!” Khách trả lời: “Xin cứ làm như ông vừa nói!”
(6) Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: “Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” (7) Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. (8) Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.
(9) Khách nói với ông: “Bà Xa-ra vợ ông đâu?” Ông đáp: “Thưa nhà tôi ở trong lều.” (10a) Người nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 15:2-3, 3-4, 5

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

SECOND READING: Col 1:24-28

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters: Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church, of which I am a minister in accordance with God's stewardship given to me to bring to completion for you the word of God, the mystery hidden from ages and from generations past. But now it has been manifested to his holy ones, to whom God chose to make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; it is Christ in you, the hope for glory. It is he whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone perfect in Christ.

BÀI ĐỌC II: Cl 1,24-28

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

(24) Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. (25) Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, (26) rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. (27) Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. (28) Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.

GOSPEL: Lk 10:38-42

Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her."

PHÚC ÂM: Lc 10,25-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

(38) Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. (39) Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. (40) Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (41) Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! (42) Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”