Tìm Kiếm

29 tháng 2, 2024

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CỦA QUÝ CHA VÀ CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 3

19-03 THÁNH GIU-SE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 

CHA PHẠM QUỐC VĂN
CHA ĐỖ TUẤN LINH

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
ĐÀO ANH TUẤN
HOÀNG NGỌC ĐỨC
HUỲNH CÔNG TÂM

29-03 CHÂN PHƯỚC LUDOVICO 
NGUYỄN THÀNH NHÂN


The Holy Spirit Choir


CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 304-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN KIM PHƯỢNG
05-03 GIO-AN BAO-TI-XI-TA TRẦN XUÂN THIỆN
05-03 PHÊ-RÔ LÃ BÌNH KHANH (BÉ KEM)
10-03 GIO-AN ĐÀO TIẾN DŨNG
14-03 E-LI-ZA-BETH LƯ KIM HẠP
19-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
25-03 MA-RI-A TRẦN THỊ PHƯỢNG VY
26-03 MA-RI-A LÊ NGỌC BẢO TRÂN
26-03 GIU-SE ĐỖ TIẾN SINH
27-03 CA-TA-RI-NA LÊ THỊ NGỌC HUỆ
28-03 MA-RI-A TỐNG THỊ KIM NGÂN
29-03 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ THU CÚC


The Holy Spirit Choir

Fourth Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 10, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For March 10, 2024 Year B


First Reading (2 Chr 36:14-16, 19-23)

A reading from the second Book of Chronicles

In those days, all the princes of Judah, the priests, and the people 
added infidelity to infidelity, 
practicing all the abominations of the nations 
and polluting the LORD’s temple 
which he had consecrated in Jerusalem.

Early and often did the LORD, the God of their fathers, 
send his messengers to them, 
for he had compassion on his people and his dwelling place.
But they mocked the messengers of God, 
despised his warnings, and scoffed at his prophets, 
until the anger of the LORD against his people was so inflamed 
that there was no remedy.
Their enemies burnt the house of God,
tore down the walls of Jerusalem, 
set all its palaces afire, 
and destroyed all its precious objects.
Those who escaped the sword were carried captive to Babylon, 
where they became servants of the king of the Chaldeans and his sons
until the kingdom of the Persians came to power.
All this was to fulfill the word of the LORD spoken by Jeremiah: 
“Until the land has retrieved its lost sabbaths, 
during all the time it lies waste it shall have rest 
while seventy years are fulfilled.”

In the first year of Cyrus, king of Persia, 
in order to fulfill the word of the LORD spoken by Jeremiah, 
the LORD inspired King Cyrus of Persia 
to issue this proclamation throughout his kingdom, 
both by word of mouth and in writing: 
“Thus says Cyrus, king of Persia: 
All the kingdoms of the earth
the LORD, the God of heaven, has given to me, 
and he has also charged me to build him a house 
in Jerusalem, which is in Judah.
Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, 
let him go up, and may his God be with him!”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (2 Sb 36, 14-16. 19-23)

“Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc”.

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: “Ðây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 137:1-2, 3, 4-5, 6) - EM page 96

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!” - ES # 87

By the streams of Babylon
    we sat and wept
    when we remembered Zion.
On the aspens of that land
    we hung up our harps.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

For there our captors asked of us
    the lyrics of our songs,
And our despoilers urged us to be joyous:
    “Sing for us the songs of Zion!”
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!”.

How could we sing a song of the LORD
    in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand be forgotten!
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

May my tongue cleave to my palate
    if I remember you not,
If I place not Jerusalem
    ahead of my joy.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

Second Reading (Eph 2:4-10)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
God, who is rich in mercy, 
because of the great love he had for us, 
even when we were dead in our transgressions, 
brought us to life with Christ — by grace you have been saved —, 
raised us up with him, 
and seated us with him in the heavens in Christ Jesus, 
that in the ages to come 
He might show the immeasurable riches of his grace 
in his kindness to us in Christ Jesus.
For by grace you have been saved through faith, 
and this is not from you; it is the gift of God; 
it is not from works, so no one may boast.
For we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works 
that God has prepared in advance,
that we should live in them.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 2, 4-10)

“Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ga 3, 16)

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

Gospel (Jn 3:14-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to Nicodemus:
“Just as Moses lifted up the serpent in the desert, 
so must the Son of Man be lifted up, 
so that everyone who believes in him may have eternal life.”

For God so loved the world that he gave his only Son, 
so that everyone who believes in him might not perish 
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world, 
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned, 
but whoever does not believe has already been condemned, 
because he has not believed in the name of the only Son of God.
And this is the verdict,
that the light came into the world, 
but people preferred darkness to light,
because their works were evil.
For everyone who does wicked things hates the light
and does not come toward the light, 
so that his works might not be exposed.
But whoever lives the truth comes to the light, 
so that his works may be clearly seen as done in God.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 3, 14-21)

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.
26 tháng 2, 2024

Nữ bác sĩ "đứng một chân lâu nhất Việt Nam"

 Nữ bác sĩ "đứng một chân lâu nhất

11 năm nay, dù mất một bên chân do tai nạn nhưng chưa ngày nào bác sĩ - hoa khôi Bế Thị Băng ngồi xe lăn. Chị được mệnh danh là "người đứng một chân lâu nhất Việt Nam"

Tuy chỉ có một chân nhưng chị Bế Thị Băng có thể đi, đứng, nhảy múa, đạp xe... và hết lần này đến lần khác, nữ bác sĩ dân tộc Tày đã làm nên những kỳ tích khó tin trong đời.


Nữ bác sĩ Bế Thị Băng trong một lần tham gia giải chạy bộ ở Hà Nội

Nữ bác sĩ "sợ xe lăn"

Nữ bác sĩ Bế Thị Băng người dân tộc Tày (ở Cao Bằng) trở thành người khuyết tật sau một tai nạn năm 24 tuổi khiến một chân của chị phải cắt bỏ. Khi đó, Băng vừa tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa, Đại học Thái Nguyên được một thời gian và cô về Hà Nội lập nghiệp.

Sống sót sau biến cố lớn của cuộc đời, đó là mất đi một bên chân sau tai nạn giao thông, nhưng nghị lực vươn phi thường đã giúp chị nhanh chóng lấy lại được tinh thần trong cuộc sống.

Nhớ về tai nạn cách đây 11 năm, nữ bác sĩ sinh năm 1987 tự nhận rằng mình có một cuộc đời, hai cuộc sống khi đang có tất cả mọi thứ rồi lại mất tất cả khi tai nạn ập đến. Khi nghe bác sĩ nói với bố mình rằng "ca phẫu thuật chỉ tạm thời cứu mạng sống và giúp cầm máu, bệnh nhân chỉ có 5% cơ hội sống sót. Nếu có sống, con của bác sau này chỉ có ngồi trên xe lăn thôi, không thể đứng được nữa".

"Tôi giơ tay lên đếm, rồi vẫn nhớ mình là một bác sĩ nha khoa, có bố mẹ, có 2 đứa em, vậy là đầu óc mình vẫn bình thường, không bị ngớ ngẩn. Vậy thì chắc sống được"- chị Băng nhớ lại. Vượt qua nỗi sợ hãi, chị tự trấn an rằng mình phải sống, phải tập đứng dù có khó đến mức nào.


Mất một chân sau tai nạn giao thông, nữ bác sĩ Bế Thị Băng đã kiên trì tập luyện để có thể biểu diễn các tiết mục nghệ thuật tại nhiều cuộc thi

Chị đã bắt đầu lại mọi thứ như đứa trẻ. Từ việc tập đi cho đến lấy lại sự thăng bằng, tập làm quen với hoạt động sinh hoạt cá nhân, tập làm quen với cuộc sống mới. Trải qua biết bao đau đớn, biết bao lần ngã với vết thương chưa lành hẳn, nhưng điều đó không làm quyết tâm đứng trên một chân của Bế Thị Băng giảm đi. Khi đặt bước chân đầu tiên lên nền nhà, Bế Thị Băng tự tin với bản thân sẽ đứng vững, đứng chắc trên chiếc chân còn lại này.

"Sống sót sau tai nạn, khi ra viện nghe bác sĩ nói khả năng tôi phải ngồi xe lăn cả đời khiến tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ cuộc sống của mình sẽ bị phụ thuộc vào người thân và sợ nhất là làm gánh nặng cho gia đình và bố mẹ tôi. Sau khi tôi tháo chân hơn 1 tháng, bố tôi đi xin từ thiện ở xã được một chiếc xe lăn"- nữ bác sĩ nhớ lại.

Ngày ngày bố của chị gọi điện thoại nói sẽ xuống Hà Nội đưa chị về quê tập đi xe lăn, khi đó chị đã rất dứt khoát nói "không về để ngồi xe lăn". Từ đó, không ít lần bố gọi điện thoại, chị Bế Thị Băng không dám nghe máy mà chỉ ôm điện thoại và khóc.

"Sợ xe lăn" là một trong những động lực giúp nữ bác sĩ quyết định tự mình tập đứng và tập đi bằng nạng gỗ. "Tôi đã cố gắng ngày đêm để tự mình tập đứng, dù biết rất khó, nhưng vì cha mẹ, tôi không cho phép bản thân yếu đuối"- bác sĩ Băng tâm sự.

Trải qua những chuỗi ngày bi quan, tuyệt vọng sau tai nạn, đến nay bác sĩ Bế Thị Băng tự tin có thể đứng được 4-5 tiếng đồng hồ mà không cần nạng gỗ. Nhiều người đã đặt cho chị biệt danh "người phụ nữ đứng bằng một chân lâu nhất Việt Nam".

11 năm qua, chị chưa từng ngồi xe lăn, thậm chí còn đi giày cao gót, nhảy múa như một vũ công chuyên nghiệp với chiếc giày cao 10-12 cm. Chị cho biết khi đã đứng vững, chị đã xem các video nhảy múa trên mạng rồi học theo.

"Khoảng sân thượng tầng 2 ngôi nhà ở Cao Bằng là nơi tôi thường trốn mẹ lên đó tập múa. Tôi học được cách giữ thăng bằng, lắc hông, nhảy hay xoay người chỉ với một chân. Dĩ nhiên, để nhảy múa chỉ với một chân tôi đã bị vô số các vết bầm tím, thương tích trên người"- chị nhớ lại.

Lan tỏa những câu chuyện tích cực

Đêm chung kết cuộc thị "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" năm 2019, Bế Thị Băng đã khiến mọi người sững sờ, xúc động và ấn tượng mạnh với vũ điệu bốc lửa, quyến rũ, tự tin chỉ với một chân, điều mà người có đủ hai chân cũng khó mà làm được.


Nữ bác sĩ luôn thể hiện sự lạc quan, yêu đời

Tại cuộc thi đó, chị đã trở thành Hoa khôi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết, ngoài ra còn xuất sắc giành thêm 2 giải thưởng phụ là giải thí sinh được yêu thích nhất và giải tài năng. Sau cuộc thi, Băng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xuất hiện trong những buổi trò chuyện truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, người yếu thế. Câu chuyện của nữ bác sĩ nha khoa một chân nhưng những nỗ lực phi thường khiến nhiều người ngưỡng mộ, thán phục.

"Tôi hạnh phúc khi câu chuyện buồn của mình mang lại niềm tin, cảm hứng sống, nghị lực cho những người kém may mắn. Thiếu một chân, một tay hay khuyết đi phần nào đó trên cơ thể không đáng thương và tội nghiệp như nhiều người nghĩ. Chúng tôi sống lành lặn theo cách riêng của mình"- Băng cười tươi thổ lộ.

Nói về hành trình "làm mới" bản thân, nữ bác sĩ cho biết trước đây chị đi giày cao gót là để luyện giữ thăng bằng. Sau này khi khi đứng được trên giày cao gót, chị mạo hiểm tập múa như để rèn luyện sự thăng bằng.

"Tôi đã từng nghĩ điều này chẳng giống ai và nó khá kỳ lạ khi một chân đi nạng không vững còn đi guốc cao nhưng tôi tự nhận thấy rằng: Tôi chỉ tự tin hơn khi tôi đứng trên giày cao gót, bởi khi đó tôi được sống là chính mình. Khi bạn là chính mình chắc chắn bạn sẽ luôn tự tin và yêu bản thân hơn"- chị Băng chia sẻ.

Không chỉ biết đứng lâu, leo cầu thang, nhảy múa, khiêu vũ, nhảy dây, Bế Thị Băng còn có thể bơi, đi xe đạp, cưỡi ngựa chỉ với một chân. Giờ đây mỗi chiều cuối tuần, cô thường đạp xe ra công viên gần nhà ở Hồ Tây để ngắm cảnh, thư giãn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chị cho biết: "Điều quan trọng để tôi có thể tạo ra những điều phi thường đó sau 11 năm bước ngoặt từ tai nạn giao thông, rất đơn giản thôi đó là tôi không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa.

Mình có mặt trên thế gian này là may mắn, sự sống sót từ 5% hi vọng trước đây làm tôi quý trọng sự sống và biết yêu thương chính mình hơn. Tôi coi bước ngoặt của mình là cơ hội để thay đổi lối sống, thay vì an phận khóa cuộc đời mình lại thì tôi chọn sống hòa nhập, suy nghĩ cởi mở hơn".

Bất hạnh cũng là…một tài sản


Chị Bế Thị Băng cho rằng bất hạnh cũng là… một tài sản

"Nhiều người có hỏi rằng "Tôi đã biến bất hạnh của đời mình thành tài sản như thế nào? Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tài sản phải là một thứ gì đó với giá trị kinh tế cao nhưng với tôi thứ tài sản duy nhất mà tôi có chắc có lẽ là khiếm khuyết này, bởi nó như người bạn thứ 2 của tôi vậy - người mà tôi đã chấp nhận để sống chung với nó trong nhiều năm qua và cả sau này"- chị Bế Thị Băng nói.

Thay vì giấu đi khiếm khuyết, Băng làm điều ngược lại, chọn đối mặt với khiếm khuyết, coi nó như một món quà. Bản thân chị tự ý thức thấy rằng điều đó là cần thiết và có ý nghĩa.

Qua câu chuyện của chính mình Hoa khôi Vầng trăng khuyết cũng muốn gửi gắm đến những người đồng cảnh rằng "hãy tự đặt ra cho mình những mục tiêu, những giấc mơ, tự mình định hướng lại cuộc sống, xác định và xây dựng làm những gì mà bản thân mong muốn và tích cực nhất. Dám bứt phá để khẳng định chính mình, hãy tự mình làm chủ chính mình, đó mới là đích đến thành công của một người khuyết tật".

Nói về công việc của một bác sĩ nha khoa, chị Băng cho biết sau khi xảy ra tai nạn ít năm, chị được bác sĩ người quen tạo điều kiện làm việc tại một phòng khám. Sau này, chị cùng một người bạn mở phòng khám riêng, kinh doanh và dần ổn định cuộc sống.


MỘT CHỤC KHÔNG PHẢI LÀ 10

 tác giả Lê Đại Anh Kiệt 02/22/2023


Khi dư luận xôn xao tin vui sắp khánh thành cầu Mỹ Thuận, nhà văn Sơn Nam viết bài “Vĩnh biệt con phà Mỹ Thuận.” Khi Sài Gòn di dời chợ đầu mối, nhà văn Võ Đắc Danh viết ký “Phiên chợ trăm năm” giã biệt chợ rau Cầu Muối… Theo quy luật cuộc sống, cái này sinh ra thì có cái khác mất đi.
Lục tỉnh, miền Tây cũng vậy. Những khu công nghiệp, khu dân cư lấn át cánh đồng, con trâu không còn chỗ đứng, con diều giấy thưa dần trên bầu trời và lối sống, cách mua bán nghĩa tình nồng hậu một chục không phải là mười cũng thành ký ức của một thời.
Miền Tây đâu phải xa xôi. Cách đây hơn 20 năm, từ Sài Gòn đi về lục tỉnh, qua An Lạc, Bình Điền đã cảm nhận hơi hướng miền Tây với màu xanh đồng ruộng bao quanh những vườn xoài cổ thụ. Qua khỏi Bình Chánh đã lọt vào miền Tây đích thực với đồng lúa bạt ngàn cò bay thẳng cánh và những vườn cây xanh lặc lìa trái ngọt.
Không bông ô môi, vắng hẳn tiếng chày

Ngày nay cũng trên con đường ấy, hình ảnh miền Tây bị những khối nhà bê tông che khuất. Màu xanh đặc trưng của miền Tây bị những trụ khói đen, những nhà máy cấu trúc sắt thép khổng lồ băm nát. Bầu trời giăng giăng dây điện không gian bị ngăn cách nên vắng bóng cánh cò và ngay trẻ con cũng không có nơi để thả lên ước mơ bầu trời qua con diều giấy.
Câu hát “Mỗi lần thấy bông ô môi nở hồng trong gió chướng, mỗi lần nghe tiếng quết bánh phồng rộn rã đón Xuân sang, mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An” của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn đã trở thành cổ tích. Cây ô môi, cây gòn, cây quao, cây me tây, cây trôm hay còn gọi là lim xẹt… biết bao loại cây thân thuộc của miền Tây đã gần như tuyệt chủng theo đà công nghiệp hóa. Hai bên đường ngang Tân Ngãi đã bị nhà cao tầng che chắn, không còn thấy nhà chợ Trường An như hình ảnh đặc trưng của đất Vãng[1]. Tiếng chày quết bánh phồng gõ nhịp hằng đêm cũng tắt lâu rồi.

Về đâu mùa nước nổi
Thiên nhiên miền Tây ngày xưa có mùa nước nổi nằm vắt ngang giữa hai mùa mưa nắng. Nước từ đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ, từ biên giới phía Tây chảy tràn đồng về phía Đông ra biển mang theo bao nhiêu tôm, cá, trăn, rùa và nhiều sản vật khác nào là điên điển, cà na, bông súng, bông hẹ… đặc biệt là hàng vạn hàng triệu tấn phù sa như sữa mẹ vun bồi sức sống trù phú. Nước về chậm rãi, ở đầu nguồn một ngày đêm chỉ lên vài tấc. Người dân miền Tây nồng hậu đón chờ nước về, nước xuống và đặt tên cho nước mùa này rất thân thương là “nước bạc” nôn nao đồn đoán nước nhỏ hay nước lớn.
Dọc các triền sông, kinh rạch, những hàng đáy, vó lưới mọc lên đón cá, đồng thời cũng tạo thêm nét đẹp chất thơ cho miền Tây.
Từ cuối thập niên 1990 mùa nước nổi hiền hòa ấy lại bị gọi bằng cái tên phản cảm là mùa lũ. Người ta đào kinh, đắp lộ ngăn đường nước suông nên chỗ này bị ninh ngập úng, chỗ kia héo khô thiếu nước.

Đến nay Trung Quôc đắp đập chặn dòng ở đầu nguồn, mùa lũ cũng không còn, miền Tây khát khao nước ngọt ngay trong mùa lũ và đang bị chìm dần trong làn sóng thủy triều. Nước biển xâm nhập càng lúc càng sâu và người dân miệt vườn chưa có khái niệm, chưa có ý thức phải thích nghi với hệ sinh thái ngập mặn theo sự chu chuyển của đất trời và của cả con người đã lạm dụng khai thác quá mức lượng nước ngầm trong lòng đất.

Một thời sông nước
Đất đai tươi tốt, cây trái dồi dào thành hàng hóa cho các vùng miền khác, ngược lại ít làng nghề, thiếu các hàng tiểu thủ công nên nhu cầu giao lưu hàng hóa hình thành rất sớm. Con người miền Tây sông nước ngày xưa đi lại vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy là chính, họ quần tụ thành phố thị theo truyền thống trên bến dưới thuyền và cả những chợ nổi trên sông.
Nhà vườn bán sỉ thậm chí bán mão, sang từng ghe hàng cho thương lái. Thương lái địa phương cũng len lỏi đến từng vườn để mua hàng. Đường xa, tốc độ đi ghe chậm, trái cây chín dễ hư, con người lại phóng khoáng nên việc mua bán rất nhanh gọn ít kỳ kèo bớt một thêm hai và phương tiện đo lường cũng vậy. Trong bốn cách cân, đo, đong, đếm thì người miệt vườn chuộng nhất là cách đếm. Nó gọn lẹ, không cần công cụ.
Ngày xưa nếu có ai hỏi mua ký cam, ký quýt, ký dưa hấu sẽ là chuyện mắc cười. Từ vườn tới chợ, mua bán trái cây không ai cần đến cái cân mà chỉ đếm. Tùy theo từng loại trái, từng mặt hàng, mua sỉ mua lẻ mà có những đơn vị đếm khác nhau.
Với những trái to có giá trị như dừa, dưa hấu, bưởi, mua lẻ có đơn vị là một trái, cặp (hai trái) hoặc là một chục. Mua sỉ thì tính theo đơn vị là trăm, thiên (ngàn).

Chỉ đếm, rất hiếm đo, đong, cân
Với các loại quả nhỏ như cam, quýt, xoài mua lẻ vẫn đếm bằng đơn vị trái, chục, nhưng mua sỉ thì kết hợp giữa đong và đếm. Đơn vị đong cũng là bao bì cho hàng hóa là cái cần xé[2]. Người ta không đong bao nhiêu lít cam hay cân bao nhiêu ký cam mà tính đơn vị bằng cần xé.
Trái cây từ vườn hái cho vô cần, đóng gói và tính tiền theo đơn vị cần. Cách này rất tiện dụng cho nhà vườn lẫn thương lái và đến lượt mình các thương lái sang hàng cho chành vựa hoặc các tiểu thương bán lẻ cũng đếm bằng cần. Hiện nay, ở các tỉnh miệt vườn, Vĩnh Long, Bến Tre… nhà vườn vẫn còn duy trì cách bán này.
Không chỉ với trái cây mà ngay cả vật nuôi như gà, vịt, trứng, người miền Tây cũng tính theo phương cách đếm. Ngay cả cá con, cá giống, cũng tính theo đơn vị đếm con. Nhưng với các loại cá quá nhỏ như cá tra giống người ta cũng kết hợp giữa đong và đếm. Múc vài vợt cá, đếm mẫu xem mỗi vợt có bao nhiêu cá con và từ đó lấy con số trung bình của vợt làm đơn vị tính. Thí dụ, một vợt quy là 120 con, thì 10 vợt tính thành 1 thiên 2.

Với các chế phẩm từ nông sản như bánh tráng, bánh phồng cũng tính bằng cách đếm nhưng đơn vị tính là xấp. Một xấp có thể từ 10, 20, 50 cái tùy theo từng vùng. Rau, cải bán bó. Đồ hàng bông như bắp cải, bông cải thì bán bắp, tức nguyên một cái.
Lá chuối tươi, lá chuối khô để gói bánh, gói hàng thì tính theo xấp. Một xấp có bốn tàu, xé ra thành tám tờ. Người bán có lòng thì phân ra các loại lá lớn nhỏ khác nhau để theo từng xấp, vì giá khác nhau.
Chuối thì tính quày (buồng), nải. Một quày có nhiều nải. Nếu mua nguyên quày thì khuyến mãi luôn những nải chót có trái nhỏ không ngon bằng các nải ở phía trên.

Du di một chục có đầu
Điều thú vị đặc biệt là từ phương thức đo lường là đếm phát sinh ra đơn vị “chục có đầu” tức là một chục không phải là 10 mà là 11, 12, 14… thậm chí là 18. Chục có đầu phổ biến đến mức được xem là mặc định trong giao dịch bán mua. Nói mua một chục thì đương nhiên phải hiểu có đầu không cần nói để xác định, muốn lấy một chục là 10 thì phải nói rõ là mua một chục trơn hay một chục bẻ đầu.
Còn chục 11? Khi mua chục thuốc giồng (thuốc sợi để vấn hút hoặc xỉa trầu), người bán đưa một xấp 10 bánh cột dây sẵn và một bánh rời gọi là rê đầu. Đối với trái cây thì tính chục gồm 12, 14, 16, 18… đến 24 trái số lượng này lại du di bất định tùy theo loại trái và tùy theo nơi bán! Thông thường trái cây càng rẻ tiền, vị trí càng xa trung tâm thì con số chục càng lớn. Ví dụ, ở tại chợ Cái Bè, một chục quýt có thể là 14 trái nhưng vô sâu hơn ở các xã Mỹ Đức, chục quýt có thể từ 16, tới 18 trái.

Trong cuốn “Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười,” học giả Nguyễn Hiến Lê cho biết, ở tỉnh Tân An, chục trái cây được tính từ 12, 14 cho đến 16 trái. Vùng Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp tính chục trái cây 12 (dừa khô, măng cụt, thơm, xoài, trầu…). Bến Tre, Vĩnh Long trước đây, bắp, xoài tính chục 16. Ở Cái Mơn (huyện Chợ Lách, Bến Tre) chục trái cây là 12, nhưng ở Mỏ Cày cũng thuộc Bến Tre lại là chục 14.

Nghĩa tình kẻ bán người mua
Điều thú vị hơn nữa là sự chân thành chất phác của người bán cũng bộc lộ qua cách mua bán này. Người mua là khách phương xa, không rành số chục của địa phương, không phải lo lắng, cứ mua một chục người bán sẽ đếm đủ số đầu. Nếu người mua tự mình đếm trái không đủ số đầu, người bán sẽ nhắc “Lấy thêm hai trái, lấy thêm bốn trái cho đủ chục.”

Má tôi, dì tôi quê Long An, gần Sài Gòn nên một chục nhiều nhất là 14, mấy lần đi chùa ở Mỹ Thiện, Cái Bè, Tiền Giang, cứ tấm tắc khen những người bán hàng ở đây tốt bụng, đã lấy đủ 14 trái rồi mà vẫn cho thêm bốn trái. Hóa ra ở đây một chục là 18.
Thủa nhà văn Sơn Nam còn sống, tôi đã hỏi ông vì sao một chục có đầu, ông giải thích đây là cách bù hao của người bán dành cho người mua. Trái cây đi đường xa dễ dập dễ hư, trứng gà trứng vịt đi xa dễ bể. Thời đó đất rộng người thưa, sản vật dồi dào nên giá trị không lớn so với đồng tiền, bù hao thêm một chút, được cái tình, cái niềm tin, chuyện mua bán sẽ bền chặt, tin cậy nhau hơn. Tánh rộng rãi, trọng nghĩa khinh tài của người miền Tây là vậy đó.
Theo quy luật vật càng rẻ, nơi bán càng xa trung tâm phố thị, con số đầu của mỗi chục càng lớn, cách giải thích của nhà văn Sơn Nam là hợp lý. Tuy nhiên tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao những anh chàng Ngũ Quảng[3] vốn tánh chặt chẽ tiện tặn từng xu từng cắc, vô tới miền Nam lại sanh ra hào phóng bán hàng không cân kéo trái nặng trái nhẹ, không đo lường cây lớn cây nhỏ, không đong xem bao lớn mà chỉ cần đếm, trái lại cho thêm một chục có đầu?

Kết quả của cuộc sống cộng cư

Nhìn lại những tiệm chạp phô, tạp hóa của người Hoa tuy có đủ các phương tiện cân, đong, đo nhưng đa phần vẫn dùng cách đếm. Các loại bánh tính bằng cây, bánh in thường một cây là một miếng hình chữ nhật, bánh in nhưn đậu xanh một cây 10 cái. Bánh xà lam xưa cũng 10 cái một cây, nay chỉ còn sáu cái.
Thuốc rê tính miếng, khi bán cho kèm cuộn giấy quyến để vấn thuốc. Một cây đường cát trắng, đường cát vàng nặng 12 kg, khi bán chỉ tính tiền 10 kg thôi. Đường tán có hình oval, 42 miếng là 1 kg, được đóng trong bịch 12 miếng.
Người Khmer Nam Bộ hay tại Cambodia cũng vậy, việc mua bán rất đơn giản, lỏng lẻo là hạo chừng. Cả đàn gà một con cứ bắt một con, lựa con nhỏ con lớn họ không phiền. Miễn đừng bắt hai con.
Phải chăng chính cuộc sống quần cư trên vùng đất mới giao thoa với cung cách sống khác nhau, những lưu dân Việt đã hình thành tính cách, tập tục sống mới, trong đó có cách mua bán nghĩa tình một chục có đầu.

Sau năm 1975, cung cách đo lường của miền Bắc được áp vào miền Nam. Cái trật tự của miền Nam đếm, đo, đong, cân bị đảo ngược lại thành cân, đong, đo, đếm. Lúa cân ký không còn đong giạm. Dưa hấu cân không bán chục, rau quả tất tần tật đều cân. Người mua, kẻ bán tính toán chi ly với nhau từng gram, từng lạng. Rồi lại sinh ra nạn cân già, cân non, hàng xấu hàng hư độn vào hàng tốt. Khi mở cửa làm ăn với Trung Quốc thì lại thêm tình trạng hóa chất độc hại, chất tăng trưởng, chất bảo quản, chất tạo màu tràn vào.

Cách mua bán một chục có đầu, một chục không phải là mười song trùng với cách ứng xử tin cậy, nghĩa tình giữa kẻ bán người mua lần hồi chết hẳn. Chỉ còn sót lại một vài nơi sâu thẳm vẫn còn lưu giữ được chút dư vị ngày xưa. Nghe đâu rằng, ở vài vùng Sóc Trăng trước đây tính chục 14 trái, nay một chục còn 12. Trà Vinh vẫn còn cách tính chục trái cây 12, 14 trái đối với dừa tươi, cam, quýt, cau. Trước đây một bó mía là 12, 14 cây, nay mía cũng bó nhưng bán theo cân ký.
Những đóm lửa tàn dư vị ngày xưa đó rồi cũng sẽ tắt trước làn sóng mua bán đua chen chụp giật.
Ôi! Thương nhớ miền Tây của một thời không xa, một chục không phải là 10.
___________
[1] Tên xưa của đất Vĩnh Long.
[2] Đồ đựng bằng mây tre, miệng rộng, đáy sâu, có quai, thường dùng để đựng hàng hóa.
[3] Năm vùng đất: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
🍁🍁🍁
Lê Đại Anh Kiệt
( Bài & Ảnh)


25 tháng 2, 2024

NEW HYMN

 ES # 103 "AS I HAVE DONE FOR YOU"The Holy Spirit Choir


Hymns for the Third Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 3, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 78 "THE GLORY OF THESE FORTY DAYS"


- Responsorial Psalm (Ps 19:8, 9, 10, 11) - EM page 94

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!”

The law of the LORD is perfect,
    refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy,
    giving wisdom to the simple.
R. Save Your People, O Lord!
Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

The precepts of the LORD are right,
    rejoicing the heart;
the command of the LORD is clear,
    enlightening the eye.
R. Save Your People, O Lord!
Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

The fear of the LORD is pure,
    enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
    all of them just.
R. Save Your People, O Lord!
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

They are more precious than gold,
    than a heap of purest gold;
sweeter also than syrup
    or honey from the comb.
R. Save Your People, O Lord!
Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord”

-Offertory Hymn: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion Hymn: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir


BLESSING OF THE LENTEN WREATH - SECOND SUNDAY OF LENT, LITURGICAL YEAR B (February 25, 2024)

 

CHÚA NHỰT THỨ II MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (25/02/2024)  
GIA ĐÌNH ANH BÌNH-CHỊ QUỲNH-BÉ KEM-BÉ VANI DÂNG VÒNG HOA MÙA CHAYThe Holy Spirit Choir


Homily for the Second Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 25, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


24 tháng 2, 2024

CHÚNG CON KÍNH CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ 73 - CHA P.X. NGUYỄN VĂN NHỨT KÍNH MẾN (23/2/2024)


Chúc mừng sinh nhật Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt 

Chúng con cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho ca đoàn chúng con một người Cha luôn rất yêu thương, nâng đỡ và dạy dỗ chúng con bằng trọn trái tim Người, Người dạy chúng con từ những việc đạo đức rất nhỏ bé thường ngày, học ăn học nói, và lớn lao hơn nữa là đời sống đức tin. Ngay cả những khi Cha không được khỏe, Cha vẫn không quản ngại mà luôn dành hết thời gian sự quan tâm ân cần chăm lo và yêu thương chúng con. 

Nhân dịp sinh nhật Cha, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân và bình an để Cha giúp chúng con được kết nối với Thiên Chúa và dẫn dắt chúng con trên con đường yêu thương mà Chúa đã trao phó. 

Tấm lòng của chúng con xin Cha vui lòng đón nhận.
Thân mời gia đình chúng ta cùng liên hoan mừng sinh nhật Cha.

==//==

CON LÀ CON YÊU DẤU
Ngày 23 tháng 2

SINH NHẬT

Sinh nhật cần phải được ăn mừng. Tôi nghĩ rằng mừng sinh nhật quan trọng hơn mừng kỳ thi thành công, hay mừng thăng chức, hoặc mừng chiến thắng. Bởi vì, mừng sinh nhật có nghĩa là nói với ai đó rằng: “Cảm ơn bạn về con người bạn.” Mừng sinh nhật là tôn vinh sự sống và vui mừng vì sự sống. Vào ngày mừng sinh nhật, chúng ta không nói: “Cảm ơn vì những gì bạn đã làm, hoặc nói, hoặc hoàn thành.” Không, chúng ta nói: “Cảm ơn vì bạn đã được sinh ra và ở giữa chúng tôi.”
Vào ngày sinh nhật, chúng ta ăn mừng hiện tại. Chúng ta không phàn nàn về những gì đã xảy ra hoặc suy đoán về những gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta tôn ai đó lên và để cho mọi người nói: “Chúng tôi yêu mến bạn.”

ĐỌC SÁCH THIÊNG LIÊNG VỚI HENRI NOUWEN 
CON LÀ CON YÊU DẤU 
SUY NGẪM HÀNG NGÀY CHO ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 
CHUYỂN NGỮ: LM. TRẦN THIỆN THANH C.Ss.R.

………..Here and Now


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


22 tháng 2, 2024

Third Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 3, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For March 3, 2024 Year B

First Reading (Ex 20:1-17)

A reading from the Book of Exodus

In those days, God delivered all these commandments:
“I, the LORD, am your God, 
who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me.
You shall not carve idols for yourselves 
in the shape of anything in the sky above 
or on the earth below or in the waters beneath the earth; 
you shall not bow down before them or worship them.
For I, the LORD, your God, am a jealous God, 
inflicting punishment for their fathers’ wickedness 
on the children of those who hate me, 
down to the third and fourth generation; 
but bestowing mercy down to the thousandth generation 
on the children of those who love me and keep my commandments.

“You shall not take the name of the LORD, your God, in vain.
For the LORD will not leave unpunished 
the one who takes his name in vain.

“Remember to keep holy the sabbath day.
Six days you may labor and do all your work, 
but the seventh day is the sabbath of the LORD, your God.
No work may be done then either by you, or your son or daughter, 
or your male or female slave, or your beast, 
or by the alien who lives with you.
In six days the LORD made the heavens and the earth, 
the sea and all that is in them; 
but on the seventh day he rested.
That is why the LORD has blessed the sabbath day and made it holy.

“Honor your father and your mother, 
that you may have a long life in the land 
which the LORD, your God, is giving you.
You shall not kill.
You shall not commit adultery.
You shall not steal.
You shall not bear false witness against your neighbor.
You shall not covet your neighbor’s house.
You shall not covet your neighbor’s wife, 
nor his male or female slave, nor his ox or ass, 
nor anything else that belongs to him.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 20, 1-17)

“Luật do Mô-sê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.

Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sa-bat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sa-bat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 19:8, 9, 10, 11) - EM page 94

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!”

The law of the LORD is perfect,
    refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy,
    giving wisdom to the simple.
R. Save Your People, O Lord!
Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

The precepts of the LORD are right,
    rejoicing the heart;
the command of the LORD is clear,
    enlightening the eye.
R. Save Your People, O Lord!
Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

The fear of the LORD is pure,
    enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
    all of them just.
R. Save Your People, O Lord!
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

They are more precious than gold,
    than a heap of purest gold;
sweeter also than syrup
    or honey from the comb.
R. Save Your People, O Lord!
Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

Second Reading (1 Cor 1:22-25)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Jews demand signs and Greeks look for wisdom, 
but we proclaim Christ crucified, 
a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 
but to those who are called, Jews and Greeks alike, 
Christ the power of God and the wisdom of God.
For the foolishness of God is wiser than human wisdom, 
and the weakness of God is stronger than human strength.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 1, 22-25)

“Chúng tôi rao giảng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Ðức Ki-tô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ga 3:16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Gospel (Jn 2:13-25)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, 
as well as the money changers seated there.
He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, 
and spilled the coins of the money changers
and overturned their tables, 
and to those who sold doves he said,
“Take these out of here, 
and stop making my Father’s house a marketplace.”
His disciples recalled the words of Scripture, 
Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him,
“What sign can you show us for doing this?”
Jesus answered and said to them, 
“Destroy this temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said, 
“This temple has been under construction for forty-six years, 
and you will raise it up in three days?”
But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead, 
his disciples remembered that he had said this, 
and they came to believe the Scripture 
and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover, 
many began to believe in his name 
when they saw the signs he was doing.
But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, 
and did not need anyone to testify about human nature.
He himself understood it well.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 2, 13-25)

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giê-su trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giê-su không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Ðó là lời Chúa.
20 tháng 2, 2024

Xin Cha cầu nguyện

 Thưa Cha,

Con là Teresa Trâm Em, con xin kính chúc Cha năm mới tràn đầy Hồng Ân Chúa Thánh Thần. 
Hôm mồng 2 Tết vừa rồi ba con bị nhồi máu cơ tim và nhập viện ở Đồng Nai ạ. Sau hơn 1 tuần chữa trị ba con đang được theo dõi ở bệnh viện 115 tại Sài Gòn ạ. Vì con ở xa nên cũng chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho ba con được Chúa và Mẹ nâng đỡ, gìn giữ khỏi ngã lòng ạ. Mẹ con vì chăm ba cũng mệt mỏi suy sụp nhiều. Nay con xin Cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con vững tin vào Chúa, cùng nhau vượt qua thử thách này.
Con xin gửi Cha một số hình ảnh gia đình con ở Đà Nẵng Tết vừa rồi ạ. Chúng con được cô dì chú bác hàng xóm ở đây rất yêu thương và đỡ đần ạ. 

Con xin cảm ơn Cha.
Teresa Trâm Em.

==//==

Chúng con thân mến,
Cha cầu xin Chúa ban cho ba của chúng con mau bình phục.
Cha xin Chúa chúc lành cho gia đình nhỏ của chúng con luôn mạnh khoẻ, bình an.
Chúng con cùng với anh chị em ca đoàn Thánh Linh và cha cầu xin gia đình Thánh Chứng nhân Ulma giúp chuyển cầu cho ba của chúng con và cho gia đình bé nhỏ của chúng con.
P.X. Nhứt


Ca đoàn Thánh Linh
19 tháng 2, 2024

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÚNG CON CHÚC TẾT QUÝ CHA VÀ CÔ NGUYỆT - XUÂN GIÁP THÌN 2024

CHÚC TẾT CHA GIOAKIM HOÀNG

Mùng 8 Tết, ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng quý Cô Chú lớp Giáo Huấn Xã Hội đã đến thăm và chúc Tết Cha Gioakim Hoàng tại tư gia.


Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Gioakim, quý Cô Chú và Cha Phan-xi-cô

Chúng con được Cô Chú cho bánh đem về dùng sau giờ tập hát nữa ạ!

Chúng con cầu nguyện cho quý Tổ Tiên Ông Bà đã qua đời 


Cô Chi chúc Tết Cha Gioakim

CHÚC TẾT CHA XỨ - GIU-SE CƯỜNG

Mùng 6 Tết, ca đoàn Thánh Linh chúng con được gặp gỡ và chúc Tết Cha Xứ Giu-se Cường.
Cha Giu-se Cường cho chúng con bao "lì xì". Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều ạ!
Cha luôn thương chúng con ạ!

CHÚC TẾT CHA PHAN-XI-CÔ

 
Sau khi kết thúc Thánh Lễ Chúa Nhựt VI Mùa Thường Niên (Mùng 2 Tết - Xuân Giáp Thìn 2024), chúng con ca đoàn Thánh Linh quy tụ bên Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu, kính lời chúc Tết.


Chị Liễu, đại diện ca đoàn kính lời Chúc Tết.

LỜI CHÚC NĂM MỚI CỦA CA ĐOÀN THÁNH LINH 
DÀNH CHO CHA PHAN-XI-CÔ KÍNH YÊU

MỒNG 2 TẾT NĂM GIÁP THÌN 2024

Kính thưa cha Phan-xi-cô, chúng con xin gởi đến Cha lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn, mượn ý của Thánh Vịnh 71, nói về tuổi xuân của người được Chúa chọn.

(5) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. ( Tv 71,5)
(17) Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. (Tv 71,17)

Xuân về trên khắp thế gian
Muôn hoa khoe sắc, muôn chim lượn vòng
Trời xanh mây trắng trong trong
Tâm con thao thức một lòng ngóng trông
Ơn Thiên ban xuống muôn lòng
Người trần vui hưởng thong dong an lành.
Thánh vịnh bảy mốt ( 71) rành rành
Nói về Thiên Chúa, Chí Lành Chí Nhân
Người hằng nhìn xuống gian trần
Yêu thương dạy dỗ ân cần bảo ban
Ngài tuôn ân phúc ngập tràn
Ngay từ tấm bé muôn vàn giỏi giang
Đường đời Chàng bước hiên ngang
Mặc cho bắt bớ, mặc cho thế quyền
Lời vàng Chàng vẫn rao truyền
Cho người cơ khổ, cho người đau thương
Người già trẻ nhỏ Chàng thương
Chẳng chê chẳng bỏ một đường chân tâm
Ngàn ngàn lời nguyện âm thầm
Nhiều đêm Chàng khóc như tầm tã mưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mong trời rạng sáng cày bừa trang viên
Hồng trần giả dối đảo điên
Lòng Chàng vững chãi tựa triền núi cao
Thiên Chúa giữa muôn vì sao
Người hằng nhìn xuống với bao phúc lành
Cho Chàng trai ấy tinh anh
Giúp muôn người thế vượt ngàn hiểm nguy.
Xuân về xuân lại ra đi
Mà lòng Chàng ấy không gì đổi thay
Xin cho Người mãi đong đầy
Yêu thương gieo khắp mọi ngày Chàng qua./.


Chúc Tết Cha Phê-rô HùngCha Hùng mời chúng con dùng kẹo sô-cô-la Italy

Cha Hùng "lì xì" cho chúng con có Lộc Thánh - Lời Chúa hướng dẫn chúng con một năm mới sống theo Lời Chúa và quà tặng hiện kim vui Tết

Cha ưu tiên phát "lì xì" từ người Bé nhất đến quý Bà, sau đó là quý Ông 

Cha còn giúp chúng con giải thích ý nghĩa của Lộc Thánh Lời Chúa mà chúng con nhận được

Chúng con được chụp ảnh cùng với Cha nữa ạ!

Chúng con xin cảm ơn Cha Phê-rô Hùng rất nhiều ạ!

CHÚC TẾT CÔ NGUYỆT - CẦU NGUYỆN CHO ÔNG BÀ CỐCa đoàn Thánh Linh tổng hợp