Tìm Kiếm

19 tháng 2, 2024

Hymns for the Second Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 25, 2024)

   -Entrance Hymn: ES # 84 "FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS"


-Responsorial Psalm (Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19) - EM page 92

Em BCB/AGFE

"Save Your People, O Lord!"

I believed, even when I said,
"I am greatly afflicted."
Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones.
Xướng: Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

O LORD, I am your servant;
I am your servant, the son of your handmaid;
you have loosed my bonds.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the LORD.
Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

My vows to the LORD I will pay
in the presence of all his people,
In the courts of the house of the LORD,
in your midst, O Jerusalem.
Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! .

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord”

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 229 "IN HIM ALONE"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir