Tìm Kiếm

12 tháng 2, 2024

Hymns for the First Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 18, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 87 "SAVE YOUR PEOPLE"


-Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 90
Em BCB/AGFE

"Save Your People, O Lord!"

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

Good and upright is the LORD,
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and he teaches the humble his way.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord”

-Offertory Hymn: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion Hymn: ES # 375 "THERE IS NOTHING TOLD"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir