Tìm Kiếm

18 tháng 2, 2024

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - FIRST SUNDAY OF LENT, LITURGICAL YEAR B (February 18, 2024)

 

CHÚA NHỰT THỨ I MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (18/02/2024)  
GIA ĐÌNH CHÚ LÂM-CÔ KHANH-BÉ ĐỨC DÂNG VÒNG HOA MÙA CHAY
The Holy Spirit Choir