Tìm Kiếm

6 tháng 2, 2024

Sixth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 11, 2024)

 
tonggiaophanhanoi.org


Daily Mass Reading Podcast For February 11, 2024


First Reading (Lv 13:1-2, 44-46)

A reading from the Book of Leviticus

The LORD said to Moses and Aaron,
“If someone has on his skin a scab or pustule or blotch
which appears to be the sore of leprosy,
he shall be brought to Aaron, the priest,
or to one of the priests among his descendants.
If the man is leprous and unclean,
the priest shall declare him unclean
by reason of the sore on his head.

“The one who bears the sore of leprosy
shall keep his garments rent and his head bare,
and shall muffle his beard;
he shall cry out, ‘Unclean, unclean!’
As long as the sore is on him he shall declare himself unclean,
since he is in fact unclean.
He shall dwell apart, making his abode outside the camp.”

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Lv 13, 1-2. 44-46)

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

“Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 32:1-2, 5, 11) - EM page 189

R. (7) I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Ðáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ

Blessed is he whose fault is taken away,
    whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
    in whose spirit there is no guile.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Xướng: Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian!

Then I acknowledged my sin to you,
    my guilt I covered not.
I said, “I confess my faults to the LORD,”
    and you took away the guilt of my sin.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Xướng: Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”.

Be glad in the LORD and rejoice, you just;
    exult, all you upright of heart.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Xướng: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng.

Second Reading (1 Cor 10:31—11:1)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters,
Whether you eat or drink, or whatever you do,
do everything for the glory of God.
Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks or 
the church of God,
just as I try to please everyone in every way,
not seeking my own benefit but that of the many,
that they may be saved.
Be imitators of me, as I am of Christ.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 10, 31 – 11, 1)

“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Lk 7:16)

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has arisen in our midst,
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". – Alleluia

Gospel (Mk 1:40-45)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said,
“If you wish, you can make me clean.”
Moved with pity, he stretched out his hand, 
touched him, and said to him, 
“I do will it. Be made clean.”
The leprosy left him immediately, and he was made clean.
Then, warning him sternly, he dismissed him at once. 

He said to him, “See that you tell no one anything,
but go, show yourself to the priest 
and offer for your cleansing what Moses prescribed;
that will be proof for them.”

The man went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad
so that it was impossible for Jesus to enter a town openly.
He remained outside in deserted places,
and people kept coming to him from everywhere.

The word of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 40-45)

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Ðó là lời Chúa.