Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2023

Homily for the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 31, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


Pray for all the Families in the Mass of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (31/12/2023)


Pray for all the Families in the Mass of the Holy Family of Jesus, Mary and JosephGod's Blessings


The Holy Spirit Choir


30 tháng 12, 2023

Hymns for the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 382 "O HOLY MARY"

Verses 1 & 2
English & Spanish Refrain


-Responsorial Psalm 

ES # 381 "MAGNIFICAT"


-Response to Prayer of the Faithful:

Refrain: ES #382 "O HOLY MARY"

"O holy Dwelling Place of God. O holy Temple of the Word. O holy Mary, holy Mother of God."

"Ma-rí-a, Ma-dre del Se-nor. Ma-rí-a, Tem-plo del A-mor. Ma-rí-a, Ma-dre, tú nos tra-es a Dios."


-Offertory Hymn: ES # 55 "HARK! THE HERALD ANGELS SING"


-Communion Hymn: ES # 384 "BE WITH US, MARY"


-Recessional Hymn: ES # 63 "HANG BÊLEM"The Holy Spirit Choir


Hymns for the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 31, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 56 "O COME, ALL YE FAITHUL"

Latin Verse  (4)
English Verse  (1)


-Responsorial Psalm (Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9) - EM pages 77-78

Refrain

1,3: English
2,4: Latin

R. "O come, let us adore him, O com, let us adore him, O come, let us adore him, Christ, the Lord"

R. "Ve-ni-te, a-do-re-mus, ve-ni-te, a-do-re-mus, ve-ni-te, a-do-re-mus, Do-mi-num"

(cf. ES #56)


Give thanks to the LORD, invoke his name;
make known among the nations his deeds.
Sing to him, sing his praise,
proclaim all his wondrous deeds.
R. 
1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Glory in his holy name;
rejoice, O hearts that seek the LORD!
Look to the LORD in his strength;
constantly seek his face.
R. 
3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

You descendants of Abraham, his servants,
sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;
throughout the earth his judgments prevail.
R. 
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

He remembers forever his covenant
which he made binding for a thousand generations
which he entered into with Abraham
and by his oath to Isaac.
R. 
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thề cùng I-xa-ác.

-Response to Prayer of the Faithful:

Refrain: English

"O come, let us adore him, O com, let us adore him, O come, let us adore him, Christ, the Lord" 

(cf. ES #56)

-Offertory Hymn: ES # 59 "JOY TO THE WORLD"


-Communion Hymn: ES # 53 "ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH"


-Recessional Hymn: ES # 63 "HANG BÊLEM"The Holy Spirit Choir


27 tháng 12, 2023

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 1, 2024


First Reading (Nm 6:22-27)

A reading from the Book of Numbers

The LORD said to Moses:  
“Speak to Aaron and his sons and tell them:  
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:  
The LORD bless you and keep you!  
The LORD let his face shine upon      
you, and be gracious to you!  
The LORD look upon you kindly and      
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,  
and I will bless them.”

The word of the Lord

Bài đọc 1 (Ds 6,22-27)

Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành.

Bài trích sách Dân số.

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !
25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em,
và dủ lòng thương anh em !
26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,
và ban bình an cho anh em !’

27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Đó là Lời Chúa

Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8) - EM page 80

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

Second Reading (Gal 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,  
born of a woman, born under the law,  
to ransom those under the law,  
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,  
God sent the Spirit of his Son into our hearts,  
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,  
and if a son then also an heir, through God.

The word of the Lord

Bài đọc 2 (Gl 4,4-7)

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Tung hô Tin Mừng (Hr 1,1-2)

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

Gospel (Lk 2:16-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,  
and the infant lying in the manger.
When they saw this,  
they made known the message  
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed  
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,  
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,  
glorifying and praising God  
for all they had heard and seen,  
just as it had been told to them.  

When eight days were completed for his circumcision,  
he was named Jesus, the name given him by the angel  
before he was conceived in the womb.

The Gospel of the Lord

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,16-21)

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Đó là Lời Chúa
Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 31, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For December 31, 2023


First Reading (Gn 15:1-6; 21:1-3)

A reading from the Book of Genesis

The word of the LORD came to Abram in a vision, saying:
“Fear not, Abram!
I am your shield;
I will make your reward very great.”
But Abram said,
“O Lord GOD, what good will your gifts be,
if I keep on being childless
and have as my heir the steward of my house, Eliezer?”
Abram continued,
“See, you have given me no offspring,
and so one of my servants will be my heir.”
Then the word of the LORD came to him:
“No, that one shall not be your heir;
your own issue shall be your heir.”
The Lord took Abram outside and said,
“Look up at the sky and count the stars, if you can.
Just so,” he added, “shall your descendants be.”
Abram put his faith in the LORD,
who credited it to him as an act of righteousness.

The LORD took note of Sarah as he had said he would;
he did for her as he had promised.
Sarah became pregnant and bore Abraham a son in his old age,
at the set time that God had stated.
Abraham gave the name Isaac to this son of his
whom Sarah bore him.

The word of the Lord

Bài đọc 1 (St 15,1-6 ; 21,1-3)

Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi.

Bài trích sách Sáng thế.

15 1 Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi ; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

21 1 Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. 2 Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. 3 Và ông Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông, ông đặt tên là I-xa-ác.

Đó là Lời Chúa

Responsorial Psalm (Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9) - EM pages 77-78

R. (7a , 8a) The Lord remembers his covenant for ever.
Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Give thanks to the LORD, invoke his name;
make known among the nations his deeds.
Sing to him, sing his praise,
proclaim all his wondrous deeds.
R. The Lord remembers his covenant for ever.
1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Glory in his holy name;
rejoice, O hearts that seek the LORD!
Look to the LORD in his strength;
constantly seek his face.
R. The Lord remembers his covenant for ever.
3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

You descendants of Abraham, his servants,
sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;
throughout the earth his judgments prevail.
R. The Lord remembers his covenant for ever.
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

He remembers forever his covenant
which he made binding for a thousand generations
which he entered into with Abraham
and by his oath to Isaac.
R. The Lord remembers his covenant for ever.
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thề cùng I-xa-ác.

Second Reading (Heb 11:8, 11-12, 17-19)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place
that he was to receive as an inheritance;
he went out, not knowing where he was to go.
By faith he received power to generate,
even though he was past the normal age
--and Sarah herself was sterile--
for he thought that the one who had made the promise was trustworthy.
So it was that there came forth from one man,
himself as good as dead,
descendants as numerous as the stars in the sky
and as countless as the sands on the seashore.

By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, 
and he who had received the promises was ready to offer
his only son,
of whom it was said,
“Through Isaac descendants shall bear your name.”
He reasoned that God was able to raise even from the dead,
and he received Isaac back as a symbol.

The word of the Lord

Bài đọc 2 (Hr 11,8.11-12.17-19)

Đức tin của ông Áp-ra-ham, của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

8 Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

Đó là Lời Chúa

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Tung hô Tin Mừng (Hr 1,1-2)

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

Gospel (LK 2:22-40)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

When the days were completed for their purification 
according to the law of Moses, 
They took him up to Jerusalem
to present him to the Lord,
just as it is written in the law of the Lord, 
Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, 
and to offer the sacrifice of
a pair of turtledoves or two young pigeons, 
in accordance with the dictate in the law of the Lord.

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
This man was righteous and devout,
awaiting the consolation of Israel, 
and the Holy Spirit was upon him.
It had been revealed to him by the Holy Spirit 
that he should not see death 
before he had seen the Christ of the Lord.
He came in the Spirit into the temple; 
and when the parents brought in the child Jesus 
to perform the custom of the law in regard to him, 
He took him into his arms and blessed God, saying:
“Now, Master, you may let your servant go
in peace, according to your word,
for my eyes have seen your salvation,
which you prepared in sight of all the peoples,
a light for revelation to the Gentiles,
and glory for your people Israel.”
The child’s father and mother were amazed at what was said about him; 
and Simeon blessed them and said to Mary his mother, 
“Behold, this child is destined 
for the fall and rise of many in Israel,
and to be a sign that will be contradicted 
—and you yourself a sword will pierce— 
so that the thoughts of many hearts may be revealed.”
There was also a prophetess, Anna, 
the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher.
She was advanced in years, 
having lived seven years with her husband after her marriage, 
and then as a widow until she was eighty-four.
She never left the temple, 
but worshiped night and day with fasting and prayer.
And coming forward at that very time, 
she gave thanks to God and spoke about the child 
to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. 

When they had fulfilled all the prescriptions
of the law of the Lord,
they returned to Galilee,
to their own town of Nazareth.
The child grew and became strong, filled with wisdom; 
and the favor of God was upon him.

The Gospel of the Lord

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,22-40)

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa
24 tháng 12, 2023

Fourth Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 24, 2023) - Blessing Of The Advent Wreath


Anh Phao-lô Lã Quang Bình - Chị Ma-ri-a Nguyễn Vũ Mai Quỳnh - Bé Kem - Bé Vani


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt và Gia đình Anh Phao-lô Lã Quang Bình - Chị Ma-ri-a Nguyễn Vũ Mai Quỳnh - Bé Kem - Bé Vani


The Holy Spirit Choir


Homily for the Fourth Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 24, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


The Holy Spirit Choir