Tìm Kiếm

30 tháng 12, 2023

Hymns for the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 31, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 56 "O COME, ALL YE FAITHUL"

Latin Verse  (4)
English Verse  (1)


-Responsorial Psalm (Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9) - EM pages 77-78

Refrain

1,3: English
2,4: Latin

R. "O come, let us adore him, O com, let us adore him, O come, let us adore him, Christ, the Lord"

R. "Ve-ni-te, a-do-re-mus, ve-ni-te, a-do-re-mus, ve-ni-te, a-do-re-mus, Do-mi-num"

(cf. ES #56)


Give thanks to the LORD, invoke his name;
make known among the nations his deeds.
Sing to him, sing his praise,
proclaim all his wondrous deeds.
R. 
1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Glory in his holy name;
rejoice, O hearts that seek the LORD!
Look to the LORD in his strength;
constantly seek his face.
R. 
3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

You descendants of Abraham, his servants,
sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;
throughout the earth his judgments prevail.
R. 
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

He remembers forever his covenant
which he made binding for a thousand generations
which he entered into with Abraham
and by his oath to Isaac.
R. 
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thề cùng I-xa-ác.

-Response to Prayer of the Faithful:

Refrain: English

"O come, let us adore him, O com, let us adore him, O come, let us adore him, Christ, the Lord" 

(cf. ES #56)

-Offertory Hymn: ES # 59 "JOY TO THE WORLD"


-Communion Hymn: ES # 53 "ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH"


-Recessional Hymn: ES # 63 "HANG BÊLEM"The Holy Spirit Choir