Tìm Kiếm

3 tháng 12, 2023

Hymns for the Second Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 10, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 35 "MARANATHA"


-Responsorial Psalm (PS 85:9-10-11-12, 13-14) - EM page 62 
Em BCB/AGFE

“Marana-tha, We Long for Your Peace/ 
Marana-tha, We Long for Your Mercy.  
Marana-tha, We Long for Your Coming, O God!” (cf. ES #35) 

I will hear what God proclaims;
the LORD—for he proclaims peace to his people.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our land.
Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau; đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his steps.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.

-Response to Prayer of the Faithful: 

“Marana-tha, We Long for Your Peace/ 
Marana-tha, We Long for Your Mercy.  
Marana-tha, We Long for Your Coming, O God!” 
(cf. ES #35)  

-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 231 "THESE ALONE ARE ENOUGH"


-Recessional Hymn: ES # 384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir