Tìm Kiếm

2 tháng 12, 2023

Lễ Rửa Tội Bé Ephrem Gioan Thánh Giá Trần Minh Hải tại Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông (02/12/2023)


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P. cử hành Nghi Thức Ban Bí Tích Rửa Tội cho Bé Ephrem Gioan Thánh Giá Trần Minh Hải.
Cha của bé là Anh Mat-thi-a Trần Bửu Văn Bình và Mẹ của bé là Chị Ma-ri-a Đặng Thị Thùy Linh, chị hai của bé là Ca-ta-ri-na Cla-ra Trần Thiên An.
Bố đỡ đầu của bé là Anh Ephrem Trần Bửu Tân.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp