Tìm Kiếm

10 tháng 12, 2023

Second Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 10, 2023) - Blessing Of The Advent Wreath


Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Ma-ri-a Hoàng Lệ Thủy  - Bé Minh ĐăngThe Holy Spirit Choir