Tìm Kiếm

17 tháng 12, 2023

Third Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 17, 2023) - Blessing Of The Advent Wreath


Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cô Cê-ci-li-a Phạm Thị Mai Khanh - Bé Đức

Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng và Gia đình Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cô Cê-ci-li-a Phạm Thị Mai Khanh - Bé Đức

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt và Gia đình Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cô Cê-ci-li-a Phạm Thị Mai Khanh - Bé Đức


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp