Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2023

The Nativity of the Lord (Christmas) Mass during the Day (December 25, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For December 25, 2023 Day


First Reading (Is 52:7-10)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

How beautiful upon the mountains
        are the feet of him who brings glad tidings,
    announcing peace, bearing good news,
        announcing salvation, and saying to Zion,
        “Your God is King!”

    Hark!  Your sentinels raise a cry,
        together they shout for joy,
    for they see directly, before their eyes,
        the LORD restoring Zion.
    Break out together in song,
        O ruins of Jerusalem!
    For the LORD comforts his people,
        he redeems Jerusalem.
    The LORD has bared his holy arm
        in the sight of all the nations;
    all the ends of the earth will behold
        the salvation of our God.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 52, 7-10)

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6) - EM page 75

“Joy To The World!  The Lord Is Come.  Let Earth Receive Her King!” (cf. ES #59)

DM ABA/GFE


Sing to the LORD a new song,
   for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
   his holy arm.R
Xướng:  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

The LORD has made his salvation known:
   in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
   toward the house of Israel.R
Xướng:  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

All the ends of the earth have seen
   the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
   break into song; sing praise.R
Xướng:  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

Sing praise to the LORD with the harp,
   with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
   sing joyfully before the King, the LORD.R
Xướng:  Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

Second Reading (Heb 1:1-6)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
In times past, God spoke in partial and various ways 
    to our ancestors through the prophets; 
    in these last days, he has spoken to us through the Son, 
    whom he made heir of all things 
    and through whom he created the universe,
        who is the refulgence of his glory,
            the very imprint of his being,
        and who sustains all things by his mighty word.
        When he had accomplished purification from sins,
        he took his seat at the right hand of the Majesty on high,
        as far superior to the angels
        as the name he has inherited is more excellent than theirs.

For to which of the angels did God ever say:
    You are my son; this day I have begotten you?
Or again:
    I will be a father to him, and he shall be a son to me?
And again, when he leads the firstborn into the world, he says:
    Let all the angels of God worship him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 1, 1-6)

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
A holy day has dawned upon us.
Come, you nations, and adore the Lord.
For today a great light has come upon the earth.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.

Gospel (Jn 1:1-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

 In the beginning was the Word,
        and the Word was with God,
        and the Word was God.
    He was in the beginning with God. 
    All things came to be through him,
        and without him nothing came to be.
    What came to be through him was life,
        and this life was the light of the human race;
    the light shines in the darkness,
        and the darkness has not overcome it.
A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light, 
so that all might believe through him.
He was not the light,
but came to testify to the light.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
    He was in the world,
        and the world came to be through him,
        but the world did not know him.
    He came to what was his own,
        but his own people did not accept him.

But to those who did accept him
he gave power to become children of God, 
to those who believe in his name, 
who were born not by natural generation 
nor by human choice nor by a man’s decision 
but of God.
    And the Word became flesh
        and made his dwelling among us,
        and we saw his glory,
        the glory as of the Father’s only Son,
        full of grace and truth.
John testified to him and cried out, saying, 
“This was he of whom I said, 
‘The one who is coming after me ranks ahead of me 
because he existed before me.’”
From his fullness we have all received,
grace in place of grace,
because while the law was given through Moses, 
grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God.
The only Son, God, who is at the Father’s side, 
has revealed him.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Ga 1, 1-18)

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.