Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2023

Hymns for the Fourth Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 24, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 40 "THE WHOLE WORLD IS WAITING FOR LOVE"


-Responsorial Psalm (Ps 89:2-3, 4-5, 27, 29) - EM page 66

“Come Down, Lord Jesus!  Come Quickly, Lord Jesus!  The Whole World Is Waiting For Love.  
The Whole World Is Waiting For Love.” (cf. ES #40) 

EbM GBG/FGFE


The promises of the LORD I will sing forever;
through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness.
For you have said, "My kindness is established forever";
in heaven you have confirmed your faithfulness. R.
Xướng: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. 

"I have made a covenant with my chosen one,
I have sworn to David my servant:
Forever will I confirm your posterity
and establish your throne for all generations."R.
Xướng: Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

"He shall say of me, 'You are my father,
my God, the Rock, my savior.'
Forever I will maintain my kindness toward him,
and my covenant with him stands firm."R.
Xướng: Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì.

-Response to Prayer of the Faithful: 

“Come Down, Lord Jesus!  Come Quickly, Lord Jesus!  The Whole World Is Waiting For Love.  
The Whole World Is Waiting For Love.” (cf. ES #40) 


-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional Hymn: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir