Tìm Kiếm

6 tháng 12, 2023

Third Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 17, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For December 17, 2023


First Reading (Is 61:1-2A, 10-11)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah.

The spirit of the Lord GOD is upon me,
because the LORD has anointed me;
he has sent me to bring glad tidings to the poor,
to heal the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives
and release to the prisoners,
to announce a year of favor from the LORD
and a day of vindication by our God.

I rejoice heartily in the LORD,
in my God is the joy of my soul;
for he has clothed me with a robe of salvation
and wrapped me in a mantle of justice,
like a bridegroom adorned with a diadem,
like a bride bedecked with her jewels.
As the earth brings forth its plants,
and a garden makes its growth spring up,
so will the Lord GOD make justice and praise
spring up before all the nations.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 61, 1-2a. 10-11)

“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm  ES # 381 (English verses 2&3) - " MAGNIFICAT "


Second Reading (1 Thes 5:16-24)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians.

Rejoice always. Pray without ceasing.
In all circumstances give thanks,
for this is the will of God for you in Christ Jesus.
Do not quench the Spirit.
Do not despise prophetic utterances.
Test everything; retain what is good.
Refrain from every kind of evil.

May the God of peace make you perfectly holy
and may you entirely, spirit, soul, and body,
be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ.
The one who calls you is faithful,
and he will also accomplish it.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Tx 5, 16-24)

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”.

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giê-su Ki-tô. Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.

Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Ðức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta ngự đến. Ðấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Ðấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Is 61:1 (cited in Lk 4:18))

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to bring glad tidings to the poor.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Is 61, 1 (x. Lc 4, 18))

Alleluia, alleluia! – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. – Alleluia.

Gospel (Jn 1:6-8, 19-28)

A reading from the holy Gospel according to Saint John.

A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light,
so that all might believe through him.
He was not the light,
but came to testify to the light.

And this is the testimony of John.
When the Jews from Jerusalem sent priests
and Levites to him
to ask him, “Who are you?”
He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.”
So they asked him,
“What are you then? Are you Elijah?”
And he said, “I am not.”
“Are you the Prophet?”
He answered, “No.”
So they said to him,
“Who are you, so we can give an answer to those who sent us?
What do you have to say for yourself?”
He said:
“I am the voice of one crying out in the desert,
‘make straight the way of the Lord,’”
as Isaiah the prophet said.”
Some Pharisees were also sent. 
They asked him,
“Why then do you baptize
if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?”
John answered them,
“I baptize with water;
but there is one among you whom you do not recognize,
the one who is coming after me,
whose sandal strap I am not worthy to untie.”
This happened in Bethany across the Jordan,
where John was baptizing.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 1, 6-8. 19-28)

“Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gio-an, khi những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Ki-tô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Ê-li-a chăng?” Gio-an trả lời: “Tôi không phải là Ê-li-a”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gio-an đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gio-an đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sai-a đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gio-an rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Ki-tô, cũng không phải là Ê-li-a hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gio-an trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sống Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.

Ðó là lời Chúa.