Tìm Kiếm

23 tháng 12, 2023

Hymns for the Nativity of the Lord (Christmas) Mass during the Day (December 25, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 55 "HARK! THE HERALD ANGELS SING"


-Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6) - EM page 75

“Joy To The World!  The Lord Is Come.  Let Earth Receive Her King!” (cf. ES #59)

DM ABA/GFE


Sing to the LORD a new song,
   for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
   his holy arm.R
Xướng:  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

The LORD has made his salvation known:
   in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
   toward the house of Israel.R
Xướng:  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

All the ends of the earth have seen
   the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
   break into song; sing praise.R
Xướng:  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

Sing praise to the LORD with the harp,
   with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
   sing joyfully before the King, the LORD.R
Xướng:  Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Joy To The World!  The Lord Is Come.  Let Earth Receive Her King!” (cf. ES #59)

-Offertory Hymn: ES # 59 "JOY TO THE WORLD"


-Communion Hymn: ES # 56 "O COME, ALL YE FAITHFUL"


-Recessional Hymn: ES # 63 "HANG BÊLEM"The Holy Spirit Choir