Tìm Kiếm

11 tháng 12, 2023

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỒI TÂM MÙA VỌNG 2023

 CHỦ ĐỀ:


“TÔI ĐẾN BAN CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG SUNG MÃN” (Ga 10:10)-15:00 bài suy niệm của linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Fr. Francis' Talk: “I CAME SO THAT THEY MIGHT HAVE LIFE AND HAVE IT MORE ABUNDANTLY” (Jn 10:10)"

A. Part I: Cuộc sống sung mãn Chúa Ki-tô, vị Mục Tử Nhân Từ, ban cho nhân loại, phải là cuộc sống thực.

Life in abundance brought by Jesus Christ, the Good Shepherd, should be a real life.

Cuộc sống con người hiện nay ở thế kỷ tràn ngập khoa học kỹ thuật nầy đang lâm vào nguy cơ bị ảo hoá.

Life people in this high-tech-invaded/infected twenty-first century are fighting for is running the danger of being virtualized.

Quý vị có biết vai trò đáng sợ của trí tuệ nhân tạo không?

Are you aware of this danger?

How much do you know of the fearful presence and threat by the AI (artificial intelligence)?

B. Part II: Thế nào là cuộc sống thực?

Christians would face this paradox taught by Jesus Christ, the Savior of the human race:

Chúa dạy: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ tìm được mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ tìm được mạng sống ấy" (Mt 16:25).
"For whoever wants to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it."

-17:30 HOLY MASS in Vietnamese for the II Sunday of AdventMột số hình ảnh trong Ngày Hồi Tâm:


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp