Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2023

Fourth Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 24, 2023) - Blessing Of The Advent Wreath


Anh Phao-lô Lã Quang Bình - Chị Ma-ri-a Nguyễn Vũ Mai Quỳnh - Bé Kem - Bé Vani


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt và Gia đình Anh Phao-lô Lã Quang Bình - Chị Ma-ri-a Nguyễn Vũ Mai Quỳnh - Bé Kem - Bé Vani


The Holy Spirit Choir