Tìm Kiếm

10 tháng 12, 2023

Bài Giảng Thánh Lễ tiếng Việt - Chúa Nhựt II Mùa Vọng Năm B (10/12/2023)


Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.