Tìm Kiếm

27 tháng 12, 2023

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 1, 2024


First Reading (Nm 6:22-27)

A reading from the Book of Numbers

The LORD said to Moses:  
“Speak to Aaron and his sons and tell them:  
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:  
The LORD bless you and keep you!  
The LORD let his face shine upon      
you, and be gracious to you!  
The LORD look upon you kindly and      
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,  
and I will bless them.”

The word of the Lord

Bài đọc 1 (Ds 6,22-27)

Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành.

Bài trích sách Dân số.

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !
25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em,
và dủ lòng thương anh em !
26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,
và ban bình an cho anh em !’

27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Đó là Lời Chúa

Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8) - EM page 80

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

Second Reading (Gal 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,  
born of a woman, born under the law,  
to ransom those under the law,  
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,  
God sent the Spirit of his Son into our hearts,  
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,  
and if a son then also an heir, through God.

The word of the Lord

Bài đọc 2 (Gl 4,4-7)

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Tung hô Tin Mừng (Hr 1,1-2)

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

Gospel (Lk 2:16-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,  
and the infant lying in the manger.
When they saw this,  
they made known the message  
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed  
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,  
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,  
glorifying and praising God  
for all they had heard and seen,  
just as it had been told to them.  

When eight days were completed for his circumcision,  
he was named Jesus, the name given him by the angel  
before he was conceived in the womb.

The Gospel of the Lord

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,16-21)

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Đó là Lời Chúa