Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2019

Epiphany of the Lord Sunday - Year A (January 05, 2020)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
We joyfully and gratefully celebrate this Sunday the Epiphany of the Lord.
Epiphany coming from Greek means “apparition”.  We need, however, to clarify in depth the implications of the term so as to realize the importance of the feast in which we are participating.  The almighty Lord God Creator and Savior has not only appeared to us in a certain form, but He has come to us as a human person like us, to share with us joys and sorrows in this life, to tell us of God’s love, and finally to save us from sin and death.
We pray in this Holy Mass for the blessing of happiness because the Lord God has come to us and stayed with us always to the end of the times.

b) To the Readings

- First Reading: Is 60:1-6

The Prophet Isaiah announces to the world the good news of the glory of the Lord shining upon the Holy City of Jerusalem.  People from all corners of the earth will come with praises and offerings to worship God.
 
- Second Reading: Eph 3:2-3a.5-6

Saint Paul believes that the coming of Christ in the world has fulfilled God’s promises of granting all peoples the grace of being members of His Holy Church.

B. Hymns for Holy Mass:

a) Entrance: ES #61: “We Three Kings”
b) Responsorial Psalm: EM pages 59-60
c) Response to Universal Prayer
d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”
e) Communion: ES #49: “Hark! The Herald Angels Sing”
f) Recessional: ES #52: “Joy to the World”


The Holy Spirit Choir

Hymns for The Epiphany of The Lord (January 5, 2020)

a) Entrance: ES #61: “We Three Kings” 


b) Responsorial Psalm Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 - EM pages 59-60

R/ Lord, every nation on earth will adore you.
R/ Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài.

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R.
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.R.

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.R.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.R.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him.R.
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Tất cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều đến tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.R.

For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save.R.
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.R.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: ES #49: “Hark! The Herald Angels Sing”


f) Recessional: ES #52: “Joy to the World”


The Holy Spirit Choir

30 tháng 12, 2019

The Epiphany of The Lord (January 5, 2020)


First Reading (Is 60:1-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the glory of the Lord shines upon you. See,  arkness covers the earth, and thick clouds cover the peoples; but upon you the LORD shines, and over you appears his glory. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. Raise your eyes and look about; they all gather and come to you: your sons come from afar, and your daughters in the arms of their nurses. Then you shall be radiant at what you see, your heart shall throb and overflow, for the riches of the sea shall be emptied out before you, the wealth of nations shall be brought to you. Caravans of camels shall fill you, dromedaries from Midian and Ephah; all from Sheba shall come bearing gold and frankincense, and proclaiming the praises of the LORD.

Bài đọc I (Is 60:1-6) 

Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/ Lord, every nation on earth will adore you.
R/ Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài.

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R.
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.R.

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.R.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.R.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him.R.
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Tất cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều đến tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.R.

For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save.R.
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.R.

Second Reading (Eph 3:2-3a, 5-6)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters: You have heard of the stewardship of God’s grace that was given to me for your benefit, namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to people in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit: that the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel.

Bài đọc II (Ep 3:2-3a, 5-6)

Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em.Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

Gospel (Mt 2:1-12) 

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage.” When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.” Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star’s appearance. He sent them to Bethlehem and said, “Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage.” After their audience with the king they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.

Phúc âm (Mt 2:1-12)

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HÔN PHỐI CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH

nguồn: http://teresafamily.org/


Anh Chị Phaolô Tống Hoàng Phước - Têrêsa Lâm Thái Hiền -- 16-01-2015
Cô Chú Giuse Phạm Văn Tuyên - Maria Lưu Thị Kim Loan -- 01-03-1992
Anh Chị Phao-lô Lã Quang Bình - Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015
 Anh Chị Phê-rô Trần Đức Tài - Maria Trần Thị Mai Trâm -- 30-04-1998
Anh Chị Giuse Phạm Văn Độ - Maria Nguyễn Thị Liễu My -- 02-05-2019
 Hai Bác Vincent Nguyễn Văn Chuyên - Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga -- 10-05-1975
 Hai Bác Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh - Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975
 Anh Chị Giuse Nguyễn Hữu Thành - Tê-rê-sa Nghiêm Tố Quyên-- 20-09-2014
 Anh Chị An-tôn Trần Xuân Thành - Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017
 Anh Chị Lê Kim Công - Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng -- 27-10-2018
Anh Chị Phao-lô Bạch Sơn Vũ - Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung -- 12-11-1995
Anh Chị Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương - Têrêsa Nguyễn Kim Phượng -- 30-11-2002
 Anh Chị Gio-an Đào Tiến Dũng - Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013
Anh Chị Đa Minh Kiều Nguyễn Trường Ca - Têrêsa Nguyễn Trần Thảo Linh -- 27-12-1997
Anh Chị Phê-rô Mai Văn Trí - Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001
 Hai Bác Giu-se Hoàng Văn Hưng - Maria Đỗ Thị Lan Thanh -- 31-12-1983
 Cô Chú Giu-se Nguyễn Minh Nhựt - Maria Nguyễn Thị Huệ -- 31-12-2018
Anh Chị Phanxicô Xaviê Nghiêm Hồng Quân - Maria Lê Thị Hồng HạnhTv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

The Holy Spirit Choir

Chúc Mừng Sinh Nhật Ca Viên trong Tháng MộtToma Võ Duy Trung (01/01)
Maria Nguyễn Phạm Minh Hiền (01/01)
Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh (01/01)
Maria Trần Thị Thúy Nga (14/01)
Tê-rê-sa Đinh Thị Quỳnh Như (14/01)
Giuse Đào Anh Tuấn (15/01)
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương (16/01)
Phêrô Bùi Công Duy (20/01)
Maria Tô Trần Thảo Hiền (29/01)

Mừng Bổn Mạng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời (01/01)


Maria Mẹ Thiên Chúa Đoàn Diệu Hạnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Tô Trần Thảo Hiền


Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God--Year A (January 1, 2020)


A.           Introduction
a)    To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Holy Mass celebration in honor of the Blessed Virgin Mary, Mother of God.
We have solemnly welcomed into our human family Jesus Christ, Son of God and God Himself on December 25 last week.  Jesus Christ, our Lord and Savior, was conceived   in the womb of the Blessed Virgin Mother and born of Her.  
Today, we profess the truth that the Mother Who bore Jesus in His human nature also bore Him in His divine nature, for the two natures of Jesus are forever united inseparably in one divine Person. 
Therefore, the Blessed Virgin Mary is the Mother of Jesus of Nazareth and is at the same time the Mother of Christ, the Son of God, and God Himself.
Today, the New Year Day and the World Day of Peace, we pray for a grace-filled New Year as the fruit of dedicated and selfless services of God and neighbor. 
Kindly all stand for the entrance hymn.   

b)   To the Readings
-       First Reading: Nm 6:22-27
The Lord God told Moses, the great Prophet, to bless in His Holy Name the People of Israel and they would surely receive many divine favors.  

-       Second Reading: Gal 4:4-7
Saint Paul in his Letter to the Galatians assures us Christians of this truth that Christ Jesus, the Son of God, was born of the Blessed Virgin Mother in order for us to become adoptive children of God.  So we are allowed by Jesus to pray to God, addressing the Creator of heaven and earth “Abba, Father!”.

    B.   Hymns for Holy Mass:
a.    Entrance: ES #48 (verses 1 and 4)
b.    Responsorial Psalm: EM pages 57-58
c.    Response to Universal Prayer: “Holy Mary/ Mother of God/ pray for us sinners/ now and at the hour of our death/ Amen!”
d.    Offertory: ES #291: “The God of All Grace”
e.    Communion: ES # 214: “In Him Alone”
f.     Recessional: ES # 354: “Hail, Holy Queen”


The Holy Spirit Choir

Hymns for Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2020)

a. Entrance: ES #48 “Angels We Have Heard on High” (verses 1 and 4)


b. Responsorial Psalm:Ps 67:2-3, 5, 6, 8 -  EM pages 57-58

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ NgàiR.

c. Response to Universal Prayer: “Holy Mary/ Mother of God/ pray for us sinners/ now and at the hour of our death/ Amen!

d. Offertory: ES #291: “The God of All Grace”


e. Communion: ES # 214: “In Him Alone”


f. Recessional: ES # 354: “Hail, Holy Queen” 


The Holy Spirit Choir

28 tháng 12, 2019

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2020)


First Reading: Nm 6:22-27

The LORD said to Moses:
"Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them."

1/ Bài đọc I: Num 6:22-27

22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:
23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:
24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)!
25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!
26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. R.

Second Reading: Gal 4:4-7

When the fullness of time had come, God sent his Son,
born of a woman, born under the law,
to ransom those under the law,
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
crying out, "Abba, Father!"
So you are no longer a slave but a son,
and if a son then also an heir, through God.

2/ Bài đọc II: Gal 4:4-7

4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,
5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! "
7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Alleluia: Heb 1:1-2

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

Gospel: Lk 2:16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.

3/ Phúc Âm: Lk 2:16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.
18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

http://www.loinhapthe.com/
http://www.suyniem.com/

27 tháng 12, 2019

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph December 29, 2019A.   Introduction

I.              To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ, good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
This first Sunday after Christmas the Church urges Christians to turn their hearts and minds to the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph as the best model for all Christian families.
From the creation of humanity, God blessed marriage, the union in mutual self-giving and undivided love, between a man and a woman, making it the ever solid foundation for human family life.
The family is, therefore, the natural and beneficial environment for the human person to fully and perfectly develop.
Son of God and God Himself, Jesus was born, raised and grew up in a human family to become like us in all aspects, except sin, as taught by Saint Paul in his Letter to the Hebrews, Chapter 4, verse 15, and to advance in wisdom, and age and favor before God and man, as reported in the Gospel according to Luke, Chapter 2, verse 52.
We pray in this Holy Mass for Christian families to be fashioned after the Holy Family where husbands and wives, parents and children can learn from Jesus, Mary and Joseph how to fulfill their respective roles in the building of authentic Christian families the center, the heart and the soul of which should doubtless be Jesus, our Lord and Savior.
Kindly all stand for the entrance hymn.
         
II.            To the Readings

a)    First Reading: Sir 3:2-6.23-14

The Book of Sirach gives clear instructions on the important and indispensable roles of fathers and mothers in family life.  God surely blesses those children who love and obey their parents.  

b)   Second Reading: Col 3:12-21

In his Letter to the Colossians, Saint Paul amazingly teaches members in a Christian family how to perform their duties based on their faith in Christ, putting the Words of His Good News into practice. 

B.   Hymns for Holy Mass

a)    Entrance: ES #48: “Angels We Have Heard on High”
b)   Responsorial Psalm: EM pages 55-56
c)    Response to Universal Prayer: “May Jesus, Mary and Joseph bless our families!
d)   Offertory: ES #219” “Christify”
e)    Communion: ES #56: “O Come, All Ye Faithful”
f)     Recessional: ES #60: “Hang Bê-lem” 


The Holy Spirit Choir