Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2019

Epiphany of the Lord Sunday - Year A (January 05, 2020)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
We joyfully and gratefully celebrate this Sunday the Epiphany of the Lord.
Epiphany coming from Greek means “apparition”.  We need, however, to clarify in depth the implications of the term so as to realize the importance of the feast in which we are participating.  The almighty Lord God Creator and Savior has not only appeared to us in a certain form, but He has come to us as a human person like us, to share with us joys and sorrows in this life, to tell us of God’s love, and finally to save us from sin and death.
We pray in this Holy Mass for the blessing of happiness because the Lord God has come to us and stayed with us always to the end of the times.

b) To the Readings

- First Reading: Is 60:1-6

The Prophet Isaiah announces to the world the good news of the glory of the Lord shining upon the Holy City of Jerusalem.  People from all corners of the earth will come with praises and offerings to worship God.
 
- Second Reading: Eph 3:2-3a.5-6

Saint Paul believes that the coming of Christ in the world has fulfilled God’s promises of granting all peoples the grace of being members of His Holy Church.

B. Hymns for Holy Mass:

a) Entrance: ES #61: “We Three Kings”
b) Responsorial Psalm: EM pages 59-60
c) Response to Universal Prayer
d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”
e) Communion: ES #49: “Hark! The Herald Angels Sing”
f) Recessional: ES #52: “Joy to the World”


The Holy Spirit Choir

Hymns for The Epiphany of The Lord (January 5, 2020)

a) Entrance: ES #61: “We Three Kings” 


b) Responsorial Psalm Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 - EM pages 59-60

R/ Lord, every nation on earth will adore you.
R/ Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài.

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R.
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.R.

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.R.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.R.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him.R.
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Tất cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều đến tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.R.

For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save.R.
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.R.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: ES #49: “Hark! The Herald Angels Sing”


f) Recessional: ES #52: “Joy to the World”


The Holy Spirit Choir

30 tháng 12, 2019

The Epiphany of The Lord (January 5, 2020)


First Reading (Is 60:1-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the glory of the Lord shines upon you. See,  arkness covers the earth, and thick clouds cover the peoples; but upon you the LORD shines, and over you appears his glory. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. Raise your eyes and look about; they all gather and come to you: your sons come from afar, and your daughters in the arms of their nurses. Then you shall be radiant at what you see, your heart shall throb and overflow, for the riches of the sea shall be emptied out before you, the wealth of nations shall be brought to you. Caravans of camels shall fill you, dromedaries from Midian and Ephah; all from Sheba shall come bearing gold and frankincense, and proclaiming the praises of the LORD.

Bài đọc I (Is 60:1-6) 

Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/ Lord, every nation on earth will adore you.
R/ Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài.

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R.
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.R.

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.R.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.R.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him.R.
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Tất cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều đến tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.R.

For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save.R.
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.R.

Second Reading (Eph 3:2-3a, 5-6)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters: You have heard of the stewardship of God’s grace that was given to me for your benefit, namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to people in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit: that the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel.

Bài đọc II (Ep 3:2-3a, 5-6)

Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em.Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

Gospel (Mt 2:1-12) 

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage.” When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.” Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star’s appearance. He sent them to Bethlehem and said, “Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage.” After their audience with the king they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.

Phúc âm (Mt 2:1-12)

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Chúc Mừng Sinh Nhật Ca Viên trong Tháng MộtToma Võ Duy Trung (01/01)
Maria Nguyễn Phạm Minh Hiền (01/01)
Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh (01/01)
Maria Trần Thị Thúy Nga (14/01)
Tê-rê-sa Đinh Thị Quỳnh Như (14/01)
Giuse Đào Anh Tuấn (15/01)
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương (16/01)
Phêrô Bùi Công Duy (20/01)
Maria Tô Trần Thảo Hiền (29/01)

Mừng Bổn Mạng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời (01/01)


Maria Mẹ Thiên Chúa Đoàn Diệu Hạnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Tô Trần Thảo Hiền


Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God--Year A (January 1, 2020)


A.           Introduction
a)    To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Holy Mass celebration in honor of the Blessed Virgin Mary, Mother of God.
We have solemnly welcomed into our human family Jesus Christ, Son of God and God Himself on December 25 last week.  Jesus Christ, our Lord and Savior, was conceived   in the womb of the Blessed Virgin Mother and born of Her.  
Today, we profess the truth that the Mother Who bore Jesus in His human nature also bore Him in His divine nature, for the two natures of Jesus are forever united inseparably in one divine Person. 
Therefore, the Blessed Virgin Mary is the Mother of Jesus of Nazareth and is at the same time the Mother of Christ, the Son of God, and God Himself.
Today, the New Year Day and the World Day of Peace, we pray for a grace-filled New Year as the fruit of dedicated and selfless services of God and neighbor. 
Kindly all stand for the entrance hymn.   

b)   To the Readings
-       First Reading: Nm 6:22-27
The Lord God told Moses, the great Prophet, to bless in His Holy Name the People of Israel and they would surely receive many divine favors.  

-       Second Reading: Gal 4:4-7
Saint Paul in his Letter to the Galatians assures us Christians of this truth that Christ Jesus, the Son of God, was born of the Blessed Virgin Mother in order for us to become adoptive children of God.  So we are allowed by Jesus to pray to God, addressing the Creator of heaven and earth “Abba, Father!”.

    B.   Hymns for Holy Mass:
a.    Entrance: ES #48 (verses 1 and 4)
b.    Responsorial Psalm: EM pages 57-58
c.    Response to Universal Prayer: “Holy Mary/ Mother of God/ pray for us sinners/ now and at the hour of our death/ Amen!”
d.    Offertory: ES #291: “The God of All Grace”
e.    Communion: ES # 214: “In Him Alone”
f.     Recessional: ES # 354: “Hail, Holy Queen”


The Holy Spirit Choir

Hymns for Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2020)

a. Entrance: ES #48 “Angels We Have Heard on High” (verses 1 and 4)


b. Responsorial Psalm:Ps 67:2-3, 5, 6, 8 -  EM pages 57-58

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ NgàiR.

c. Response to Universal Prayer: “Holy Mary/ Mother of God/ pray for us sinners/ now and at the hour of our death/ Amen!

d. Offertory: ES #291: “The God of All Grace”


e. Communion: ES # 214: “In Him Alone”


f. Recessional: ES # 354: “Hail, Holy Queen” 


The Holy Spirit Choir

28 tháng 12, 2019

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2020)


First Reading: Nm 6:22-27

The LORD said to Moses:
"Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them."

1/ Bài đọc I: Num 6:22-27

22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:
23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:
24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)!
25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!
26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

Responsorial Psalm: Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R. May God bless us in his mercy.
R. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation. R.
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. R.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide. R.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. R.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him! R.
Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. R.

Second Reading: Gal 4:4-7

When the fullness of time had come, God sent his Son,
born of a woman, born under the law,
to ransom those under the law,
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
crying out, "Abba, Father!"
So you are no longer a slave but a son,
and if a son then also an heir, through God.

2/ Bài đọc II: Gal 4:4-7

4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,
5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! "
7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Alleluia: Heb 1:1-2

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

Gospel: Lk 2:16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.

3/ Phúc Âm: Lk 2:16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.
18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

http://www.loinhapthe.com/
http://www.suyniem.com/

27 tháng 12, 2019

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph December 29, 2019A.   Introduction

I.              To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ, good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
This first Sunday after Christmas the Church urges Christians to turn their hearts and minds to the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph as the best model for all Christian families.
From the creation of humanity, God blessed marriage, the union in mutual self-giving and undivided love, between a man and a woman, making it the ever solid foundation for human family life.
The family is, therefore, the natural and beneficial environment for the human person to fully and perfectly develop.
Son of God and God Himself, Jesus was born, raised and grew up in a human family to become like us in all aspects, except sin, as taught by Saint Paul in his Letter to the Hebrews, Chapter 4, verse 15, and to advance in wisdom, and age and favor before God and man, as reported in the Gospel according to Luke, Chapter 2, verse 52.
We pray in this Holy Mass for Christian families to be fashioned after the Holy Family where husbands and wives, parents and children can learn from Jesus, Mary and Joseph how to fulfill their respective roles in the building of authentic Christian families the center, the heart and the soul of which should doubtless be Jesus, our Lord and Savior.
Kindly all stand for the entrance hymn.
         
II.            To the Readings

a)    First Reading: Sir 3:2-6.23-14

The Book of Sirach gives clear instructions on the important and indispensable roles of fathers and mothers in family life.  God surely blesses those children who love and obey their parents.  

b)   Second Reading: Col 3:12-21

In his Letter to the Colossians, Saint Paul amazingly teaches members in a Christian family how to perform their duties based on their faith in Christ, putting the Words of His Good News into practice. 

B.   Hymns for Holy Mass

a)    Entrance: ES #48: “Angels We Have Heard on High”
b)   Responsorial Psalm: EM pages 55-56
c)    Response to Universal Prayer: “May Jesus, Mary and Joseph bless our families!
d)   Offertory: ES #219” “Christify”
e)    Communion: ES #56: “O Come, All Ye Faithful”
f)     Recessional: ES #60: “Hang Bê-lem” 


The Holy Spirit Choir

Hymns for The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 29, 2019)

a) Entrance: ES #48: “Angels We Have Heard on High”


b) Responsorial Psalm PS 128:1-2, 3, 4-5 - EM pages 55-56

R. (cf. 1)  Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways.
Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người
(x. c. 1).

Blessed is everyone who fears the LORD,
who walks in his ways!
For you shall eat the fruit of your handiwork;
blessed shall you be, and favored.R
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! 
Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

Your wife shall be like a fruitful vine
in the recesses of your home;
your children like olive plants
around your table.R
Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. 
Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. 

Behold, thus is the man blessed
who fears the LORD.
The LORD bless you from Zion:
may you see the prosperity of Jerusalem
all the days of your life.R
Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

c) Response to Universal Prayer: “May Jesus, Mary and Joseph bless our families!”

d) Offertory: ES #219” “Christify”


e) Communion: ES #56: “O Come, All Ye Faithful”


f) Recessional: ES #60: “Hang Bê-lem”  


The Holy Spirit Choir

25 tháng 12, 2019

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 29 2019)


First Reading: SIR 3:2-6, 12-14

A reading from the Book of Sirach

God sets a father in honor over his children;
a mother's authority he confirms over her sons.
Whoever honors his father atones for sins,
and preserves himself from them.
When he prays, he is heard;
he stores up riches who reveres his mother.
Whoever honors his father is gladdened by children,
and, when he prays, is heard.
Whoever reveres his father will live a long life;
he who obeys his father brings comfort to his mother.

My son, take care of your father when he is old;
grieve him not as long as he lives.
Even if his mind fail, be considerate of him;
revile him not all the days of his life;
kindness to a father will not be forgotten,
firmly planted against the debt of your sins
—a house raised in justice to you.

Bài đọc I: Sir 3:2-6

2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. 3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, 4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.

Responsorial Psalm PS 128:1-2, 3, 4-5.

R. (cf. 1)  Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways.
Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người
(x. c. 1).


Blessed is everyone who fears the LORD,
who walks in his ways!
For you shall eat the fruit of your handiwork;
blessed shall you be, and favored.R
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! 
Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

Your wife shall be like a fruitful vine
in the recesses of your home;
your children like olive plants
around your table.R
Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. 
Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. 

Behold, thus is the man blessed
who fears the LORD.
The LORD bless you from Zion:
may you see the prosperity of Jerusalem
all the days of your life.R
Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

Second Reading:  COL 3:12-21

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
Put on, as God's chosen ones, holy and beloved,
heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience,
bearing with one another and forgiving one another,
if one has a grievance against another;
as the Lord has forgiven you, so must you also do.
And over all these put on love,
that is, the bond of perfection.
And let the peace of Christ control your hearts,
the peace into which you were also called in one body.
And be thankful.
Let the word of Christ dwell in you richly,
as in all wisdom you teach and admonish one another,
singing psalms, hymns, and spiritual songs
with gratitude in your hearts to God.
And whatever you do, in word or in deed,
do everything in the name of the Lord Jesus,
giving thanks to God the Father through him. 

Wives, be subordinate to your husbands,
as is proper in the Lord.
Husbands, love your wives,
and avoid any bitterness toward them.
Children, obey your parents in everything,
for this is pleasing to the Lord.
Fathers, do not provoke your children,
so they may not become discouraged.

Bài đọc II: Col 3:12-21

12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.

Alleluia COL 3:15A, 16A

R. Alleluia, alleluia.
Let the peace of Christ control your hearts;
let the word of Christ dwell in you richly.

R. Alleluia, alleluia.


Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

Gospel MT 2:13-15, 19-23

When the magi had departed, behold,
the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said,
"Rise, take the child and his mother, flee to Egypt,
and stay there until I tell you.

Herod is going to search for the child to destroy him."
Joseph rose and took the child and his mother by night
and departed for Egypt.
He stayed there until the death of Herod,
that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled,
Out of Egypt I called my son.

When Herod had died, behold,
the angel of the Lord appeared in a dream
to Joseph in Egypt and said,
"Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel,
for those who sought the child's life are dead."
He rose, took the child and his mother,
and went to the land of Israel.
But when he heard that Archelaus was ruling over Judea
in place of his father Herod,
he was afraid to go back there.
And because he had been warned in a dream,
he departed for the region of Galilee.
He went and dwelt in a town called Nazareth,
so that what had been spoken through the prophets
might be fulfilled,
He shall be called a Nazorean.

Phúc Âm: Mt 2:13-15, 19-23

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "
14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.
15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,
20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi."
21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.
22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,
23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.