Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2019

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - THIRD SUNDAY OF ADVENT, YEAR A

Hôm nay, Chúa Nhựt thứ III Mùa Vọng, năm A, gia đình ca viên Bình-Quỳnh-bé Kem dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.


Cha P.X. chúc lành cho Gia Đình Bình-Quỳnh-bé Kem

Vòng Hoa Mùa Vọng-CN III Mùa Vọng Năm A

Cha P.X. và Gia Đình Bình-Quỳnh-bé Kem

The Holy Spirit Choir