Tìm Kiếm

22 tháng 12, 2019

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - FOURTH SUNDAY OF ADVENT, YEAR A

Hôm nay, Chúa Nhựt thứ IV Mùa Vọng, năm A, gia đình ca viên Minh Uyên dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.Cha Joseph chúc lành cho Gia Đình Minh Uyên

Cha P.X. và Gia Đình Minh Uyên

The Holy Spirit Choir