Tìm Kiếm

10 tháng 12, 2019

Hymns for Third Sunday of Advent, Year A (December 15, 2019)

a) ES #33: “Waiting in Silence”


b)   Responsorial Psalm (Ps 146:6-7, 8-9, 9-10) - EM page 42 

R. Lord, come and save us.
R. Lạy Chúa, xin Ngài đến cứu độ chúng con.

The LORD God keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free.R.
Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội.R.

The LORD gives sight to the blind; the LORD raises up those who were bowed down. The LORD loves the just; the LORD protects strangers.R.
Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations.R.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi! Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!R.

c) Response to the Universal Prayer: “Come, Lord Jesus, Maranatha!

d) ES #219: “Christify”


e) ES #212: “There Is A Longing”


f) ES #273: “Age to Age”


The Holy Spirit Choir