Tìm Kiếm

8 tháng 12, 2019

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - SECOND SUNDAY OF ADVENT, YEAR A

Hôm nay, Chúa Nhựt thứ II Mùa Vọng, năm A, gia đình Anh Pakianathan Saverimuthu dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

Cha Phaxico Xavie chúc lành cho Gia Đình Anh Pakianathan Saverimuthu

Vòng Hoa Mùa Vọng-CN II Mùa Vọng Năm A

Cha Phaxico Xavie & Gia Đình Anh Pakianathan Saverimuthu

The Holy Spirit Choir