Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2019

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - FIRST SUNDAY OF ADVENT, YEAR A

Theo truyền thống hàng năm của Ca Đoàn Thánh Linh chúng con vào Mùa Vọng hàng năm sẽ mời các Gia Đình của Ca Viên hoặc Gia Đình của Giáo Dân thường tham dự Thánh Lễ Chúa Nhựt dâng Vòng Hoa Mùa Vọng hàng tuần.
Hôm nay, Chúa Nhựt thứ I Mùa Vọng, năm A, gia đình ca viên Chương - Phượng dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.


Cha Giuse làm phép Vòng Hoa Mùa Vọng
Vòng Hoa Mùa Vọng-CN I Mùa Vọng Năm A

Gia đình ca viên Chương - Phượng

The Holy Spirit Choir