Tìm Kiếm

27 tháng 12, 2019

Hymns for The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (December 29, 2019)

a) Entrance: ES #48: “Angels We Have Heard on High”


b) Responsorial Psalm PS 128:1-2, 3, 4-5 - EM pages 55-56

R. (cf. 1)  Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways.
Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người
(x. c. 1).

Blessed is everyone who fears the LORD,
who walks in his ways!
For you shall eat the fruit of your handiwork;
blessed shall you be, and favored.R
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! 
Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

Your wife shall be like a fruitful vine
in the recesses of your home;
your children like olive plants
around your table.R
Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. 
Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. 

Behold, thus is the man blessed
who fears the LORD.
The LORD bless you from Zion:
may you see the prosperity of Jerusalem
all the days of your life.R
Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

c) Response to Universal Prayer: “May Jesus, Mary and Joseph bless our families!”

d) Offertory: ES #219” “Christify”


e) Communion: ES #56: “O Come, All Ye Faithful”


f) Recessional: ES #60: “Hang Bê-lem”  


The Holy Spirit Choir