Tìm Kiếm

27 tháng 2, 2023

HYMNS FOR THE SECOND SUNDAY OF LENT, YEAR A (March 5, 2023)

  a) Entrance: ES #79: “LORD, WHO THROUGHOUT THESE FORTY DAYS”


b) Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22)-EM page 91
Em BCB/AGFE


R/ (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R/ Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the  indness of the LORD the earth is full. R/
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R/
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you.R/
Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #240: “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #83 “BEYOND THE DAYS”


f) Recessional: ES #90: “SOMEBODY'S KNOCKIN' AT YOUR DOOR”
The Holy Spirit Choir


Third Sunday of Lent, Year A (March 12, 2023)

 Daily Mass Reading Podcast For March 12, 2023


Reading I (Ex 17:3-7)

A reading from the Book of Exodus

In those days, in their thirst for water,
the people grumbled against Moses,
saying, “Why did you ever make us leave Egypt?
Was it just to have us die here of thirst 
with our children and our livestock?”
So Moses cried out to the LORD, 
“What shall I do with this people?
a little more and they will stone me!”
The LORD answered Moses,
“Go over there in front of the people, 
along with some of the elders of Israel, 
holding in your hand, as you go, 
the staff with which you struck the river.
I will be standing there in front of you on the rock in Horeb.
Strike the rock, and the water will flow from it 
for the people to drink.”
This Moses did, in the presence of the elders of Israel.
The place was called Massah and Meribah, 
because the Israelites quarreled there
and tested the LORD, saying,
“Is the LORD in our midst or not?”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 17, 3-7)

“Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy”. Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: “Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi”. Chúa liền phán bảo Môsê: “Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống”. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là “Thử Thách”, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: “Chúa có ở với chúng tôi hay không?”

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9) -  EM page 93 - Dm ABA/GFED


R. (8)  If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!”

Come, let us sing joyfully to the LORD;
    let us acclaim the Rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
    let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người!

Come, let us bow down in worship;
    let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
    and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
    “Harden not your hearts as at Meribah,
    as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
    they tested me though they had seen my works.”
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng:Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

Reading II (Rom 5:1-2, 5-8)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
Since we have been justified by faith, 
we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 
through whom we have gained access by faith 
to this grace in which we stand, 
and we boast in hope of the glory of God.

And hope does not disappoint, 
because the love of God has been poured out into our hearts 
through the Holy Spirit who has been given to us.
For Christ, while we were still helpless, 
died at the appointed time for the ungodly.
Indeed, only with difficulty does one die for a just person, 
though perhaps for a good person one might even find courage to die.
But God proves his love for us
in that while we were still sinners Christ died for us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 5, 1-2. 5-8)

“Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần là Ðấng đã được ban cho chúng ta”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Ðấng đã được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Cf. Jn 4:42, 15)

Lord, you are truly the Savior of the world;
give me living water, that I may never thirst again.

Câu Xướng Trước Phúc Âm (xin coi Ga 4:42, 15)

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa.

Gospel (Jn 4:5-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus came to a town of Samaria called Sychar, 
near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph.
Jacob’s well was there.
Jesus, tired from his journey, sat down there at the well.
It was about noon.

A woman of Samaria came to draw water.
Jesus said to her,
“Give me a drink.”
His disciples had gone into the town to buy food.
The Samaritan woman said to him,
“How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?”
—For Jews use nothing in common with Samaritans.—
Jesus answered and said to her,
“If you knew the gift of God
and who is saying to you, ‘Give me a drink, ‘
you would have asked him 
and he would have given you living water.”
The woman said to him, 
“Sir, you do not even have a bucket and the cistern is deep; 
where then can you get this living water?
Are you greater than our father Jacob, 
who gave us this cistern and drank from it himself 
with his children and his flocks?”
Jesus answered and said to her, 
“Everyone who drinks this water will be thirsty again; 
but whoever drinks the water I shall give will never thirst; 
the water I shall give will become in him
a spring of water welling up to eternal life.”
The woman said to him,
“Sir, give me this water, so that I may not be thirsty 
or have to keep coming here to draw water.”

Jesus said to her,
“Go call your husband and come back.”
The woman answered and said to him,
“I do not have a husband.”
Jesus answered her,
“You are right in saying, ‘I do not have a husband.’
For you have had five husbands, 
and the one you have now is not your husband.
What you have said is true.”
The woman said to him,
“Sir, I can see that you are a prophet.
Our ancestors worshiped on this mountain; 
but you people say that the place to worship is in Jerusalem.”
Jesus said to her,
“Believe me, woman, the hour is coming
when you will worship the Father
neither on this mountain nor in Jerusalem.
You people worship what you do not understand; 
we worship what we understand, 
because salvation is from the Jews.
But the hour is coming, and is now here, 
when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; 
and indeed the Father seeks such people to worship him.
God is Spirit, and those who worship him
must worship in Spirit and truth.”
The woman said to him,
“I know that the Messiah is coming, the one called the Christ; 
when he comes, he will tell us everything.”
Jesus said to her,
“I am he, the one speaking with you.”

At that moment his disciples returned, 
and were amazed that he was talking with a woman, 
but still no one said, “What are you looking for?” 
or “Why are you talking with her?”
The woman left her water jar 
and went into the town and said to the people, 
“Come see a man who told me everything I have done.
Could he possibly be the Christ?”
They went out of the town and came to him.
Meanwhile, the disciples urged him, “Rabbi, eat.”
But he said to them,
“I have food to eat of which you do not know.”
So the disciples said to one another, 
“Could someone have brought him something to eat?”
Jesus said to them,
“My food is to do the will of the one who sent me
and to finish his work.
Do you not say, ‘In four months the harvest will be here’?
I tell you, look up and see the fields ripe for the harvest.
The reaper is already receiving payment 
and gathering crops for eternal life, 
so that the sower and reaper can rejoice together.
For here the saying is verified that ‘One sows and another reaps.’
I sent you to reap what you have not worked for; 
others have done the work, 
and you are sharing the fruits of their work.” 

Many of the Samaritans of that town began to believe in him
because of the word of the woman who testified, 
“He told me everything I have done.”
When the Samaritans came to him,

they invited him to stay with them; 
and he stayed there two days.
Many more began to believe in him because of his word, 
and they said to the woman, 
“We no longer believe because of your word; 
for we have heard for ourselves, 
and we know that this is truly the savior of the world.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 4,5-42) (Bài dài)

“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-maria).

Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”.

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”. Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói “tôi không có chồng” là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”.

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”.

Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”.

Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?” Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: “Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?” Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: “Xin mời Thầy ăn”. Nhưng Ngài đáp: “Thầy có của ăn mà các con không biết”. Môn đệ hỏi nhau: “Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?” Chúa Giêsu nói: “Của Thầy ăn là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Ðúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ”.

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế”.

Ðó là lời Chúa.

Ở trong bếp không được làm điều này !

 Vợ vừa mới xào rau trong bếp,
bỗng qua đời trong nháy mắt ...
 
Vợ nói với chồng: “Anh giúp em đổ bột mì ra”.
Chồng vội nói: “Khoan đã ! Đổ bột bên cạnh bếp ga, em không muốn sống à ? ”

Câu nói trên không phải là trò đùa. Vào ngày 27/6/2015, một vụ nổ xảy ra tại công viên ở Đài Loan, kết quả là 10 người chết, 500 người bị thương, nguyên nhân của vụ nổ chính là một loại bột màu tạo hiệu ứng sân khấu được phun vào đám đông đang nhảy trong tiếng nhạc rất lớn. Đám mây bột bốc cháy và phát nổ ngay sau đó, đây được cho là “thảm họa tồi tệ nhất ở Tân Đài Bắc”.

=======

Dưới đây là lý giải nguyên nhân của vụ nổ:

1. Một bên đốt lửa, một bên là bột mì, điều gì sẽ xảy ra ?

Khi lửa gặp bột mì, ngay lập tức ngọn lửa bốc lên. Nếu thay thế bột mì bằng bột cà phê hay bột ngô, kết quả cũng tương tự !

Thí nghiệm chứng minh: Khi chúng ta đang bật bếp ga, tuyệt đối không được rắc bột mì.

2. Bột mì nổ trong không gian kín.

Nếu ở trong một không gian kín, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Trong cuộc thí nghiệm, các điều tra viên đã rắc bột mì trong một phòng kín.

Họ dùng quạt thổi bột lên, rồi mở bật lửa điện tử điều khiển từ xa, kết quả là căn phòng nổ tung !

Thí nghiệm chứng minh: Trong không khí có nồng độ hạt bột nhất định, gặp một tia lửa, vụ nổ có thể xảy ra.

3. Trở lại vụ nổ ở Đài Loan.

Đầu tiên, các điều tra viên đem bột màu rắc trên mặt đất. (Kết quả cũng tương tự nếu sử dụng bột mì).

Sau đó mở quạt công nghiệp khiến cho bột màu (làm bằng bột ngô) bay khắp hiện trường - rồi mở các thiết bị đánh lửa điện tử.

Thí nghiệm chứng minh: Dù ở ngoài trời, khi các hạt bột đạt tới nồng độ nhất định, gặp lửa sẽ phát nổ !

======================================

Ngoài ra còn có vụ nổ khác gọi là “nổ bụi”. Vậy, nổ bụi là gì ?

Bụi bay lơ lửng trong không khí, khi đến một nồng độ nhất định, nếu gặp phải nguồn lửa sẽ nhanh chóng phát nổ !  Nổ bụi có tốc độ cực nhanh, sức công phá lớn.

Tại sao bụi phát nổ ?

Nổ bụi không khác nhiều so với nổ xăng, hơi xăng bay vào không khí đến một nồng độ nhất định gặp lửa sẽ phát nổ. Khi bụi khuếch tán trong không khí đến nồng độ nhất định, gặp lửa thì cũng sẽ phát nổ giống như xăng !


Đám mây bụi của mọi loại vật liệu có thể cháy sẽ phát nổ nếu mức độ bụi tập trung trong không khí rơi vào ngưỡng gây nổ và có nguồn phát ra lượng nhiệt cần thiết cho nó, theo Dust Explosion Info.

Chúng ta có thể ngăn vụ nổ xảy ra bằng cách đảm bảo loại trừ một hoặc tốt nhất là cả hai điều kiện. Tuy nhiên, không phải mọi đám mây bụi đều phát nổ khi có hai điều kiện nêu trên.  Độ dày đặc của chúng phải nằm trong một ngưỡng nhất định. Mây bụi sẽ không phát nổ nếu độ dày đặc thấp hơn hoặc vượt quá ngưỡng này.

Nổ bụi là nguyên nhân gây ra nhiều thảm họa trong ngành công nghiệp. Ngày 7/2/2008, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy đường Imperial Sugar ở Port Wenworth, bang Georgia, Mỹ, làm 14 người chết và 38 người bị thương.

*Trong phòng bếp đang có lửa cháy, tuyệt đối không được rắc bột mì hay bột màu ,
cũng không nên phun thuốc xịt côn trùng !

Một bà nội trợ nấu ăn trong bếp, nhìn thấy con gián ở bồn rửa, ba` đã tiện tay cầm chai thuốc xịt côn trùng phun vào con gián. Con gián nhanh chóng chạy đến bếp gas, ba` phun thuốc xịt côn trùng vào đúng lúc bếp gas đang cháy. Kết quả là xảy ra vụ nổ, phòng bếp bùng cháy, bà nội trợ đáng thương bị lửa cháy toàn thân, tỷ lệ tổn thương đạt 85%. Lúc đưa đến bệnh viện, ba` bị tử vong do suy tim và phổi.

Va`phòng bếp đã bị thiêu hủy hoàn toàn !


Đây là một ví dụ sinh động nhắc nhở chúng ta nhất định phải ghi nhớ: Khi trong phòng bếp đang có lửa cháy, tuyệt đối không được phun thuốc diệt côn trùng!

Chúng ta phải biết rằng: Tất cả thuốc xịt côn trùng hay thuốc trừ sâu đều có dung môi rất dễ bay hơi và dễ cháy. Khi phun thuốc trừ sâu, hoặc thuốc diệt côn trùng chỉ cần một tia lửa nhỏ trong không khí chứa oxy là sẽ đốt cháy hỗn hợp và phát nổ !     Sai lầm thông thường này có thể xảy ra đối với bất cứ gia đình nào.

Huy Hoàng


 *Chú ý: Không nên phun thuốc trừ sâu khi đang hút thuốc.
 Hoặc sử dụng bình keo xịt tóc “HAIR SPRAY”cạnh bếp lò lúc đang đun nấu, vô cùng nguy hiểm !


26 tháng 2, 2023

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - FIRST SUNDAY OF LENT, YEAR A (February 26, 2023)

 

CHÚA NHỰT THỨ I MÙA CHAY (26/02/2023) - GIA ĐÌNH CHÚ CHINH-CÔ CHI

Ca Đoàn Thánh Linh tổng hợpHOMILY FOR THE FIRST SUNDAY OF LENT (February 26, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


25 tháng 2, 2023

SECOND SUNDAY OF LENT, YEAR A (March 5, 2023)


Daily Mass Reading Podcast For March 5, 2023


First Reading (Gn 12:1-4a)

A reading from the Book of Genesis


The LORD said to Abram:
"Go forth from the land of your kinsfolk
and from your father's house to a land that I will show you.

"I will make of you a great nation,
and I will bless you;
I will make your name great,
so that you will be a blessing.
I will bless those who bless you
and curse those who curse you.
All the communities of the earth
shall find blessing in you."

Abram went as the LORD directed him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (St 12, 1-4a)

“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22)-EM page 91
Em BCB/AGFE


R/ (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R/ Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài

Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the  indness of the LORD the earth is full. R/
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R/
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you.R/
Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Second Reading  (2 Tm 1:8b-10)

A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy


Beloved:
Bear your share of hardship for the gospel
with the strength that comes from God.

He saved us and called us to a holy life,
not according to our works
but according to his own design
and the grace bestowed on us in Christ Jesus before time began,
but now made manifest
through the appearance of our savior Christ Jesus,
who destroyed death and brought life and immortality
to light through the gospel.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 2 Tm 1, 8b-10

“Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Ti-mô-thêu.

Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Cf. Mt 17:5)

From the shining cloud the Father's voice is heard:
This is my beloved Son, hear him.

Câu Xướng Trước Phúc Âm (xin coi Mt 17:5)

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Gospel (Mt 17:1-9)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus took Peter, James, and John his brother,
and led them up a high mountain by themselves.
And he was transfigured before them;
his face shone like the sun
and his clothes became white as light.
And behold, Moses and Elijah appeared to them,
conversing with him.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Lord, it is good that we are here.
If you wish, I will make three tents here,
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
While he was still speaking, behold,
a bright cloud cast a shadow over them,
then from the cloud came a voice that said,
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him."
When the disciples heard this, they fell prostrate
and were very much afraid.
But Jesus came and touched them, saying,
"Rise, and do not be afraid."
And when the disciples raised their eyes,
they saw no one else but Jesus alone.

As they were coming down from the mountain,
Jesus charged them,
"Do not tell the vision to anyone
until the Son of Man has been raised from the dead."

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Mt 17, 1-9)

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.
24 tháng 2, 2023

HYMNS FOR THE FIRST SUNDAY OF LENT (February 26, 2023)

 a) Entrance: ES #78: “THE GLORY OF THESE FORTY DAYS”


b) Responsorial Psalm (Ps 51:3-4, 5-6, 12-13, 17) - EM page 89
Gm GAG/GFGFD


R/ Be merciful, O Lord, for we have sinned.
R/ Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân nghĩa Ngài.

Have mercy on me, O God, in your goodness; in the greatness of your compassion wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me.R.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

For I acknowledge my offense, and my sin is before me always: “Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight.”R.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me.R.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài.

Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise.R.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #173: “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #87 “SAVE YOUR PEOPLE”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”
The Holy Spirit Choir


23 tháng 2, 2023

CHÚNG CON XIN CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA BỐ PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê KÍNH YÊU (23/02/2023)

 Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023, gia đình Thánh Linh chúng con đã chúc mừng ngày sinh nhật của Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu, ngay sau buổi tập hát.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, chúng con xin Ngài luôn đồng hành, thương xót, thêm sức, ban phúc lành, sức khoẻ, sự bình an, hạnh phúc trên Bố Phan-xi-cô kính yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng Bố kính yêu

Chị Cúc, Thủ quỹ ca đoàn đã kính lời chúc mừng và kính biếu Bố món quà sinh nhật
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


19 tháng 2, 2023

NEW HYMNS TO LEARN

1. TURN TO ME  - ES#77


2. ISAIAH 49 - ES#336


3. WHERE MY FARHER LIVES - ES#340


4. LED BY THE SPIRIT - ES#82


5. BEYOND THE DAYS - ES#83
The Holy Spirit Choir


FIRST SUNDAY OF LENT (February 26, 2023)


Daily Mass Reading Podcast For February 26, 2023


First Reading (Gen 2:7-9; 3:1-7)

A reading from the Book of Genesis


The LORD God formed man out of the clay of the ground
and blew into his nostrils the breath of life,
and so man became a living being.

Then the LORD God planted a garden in Eden, in the east,
and placed there the man whom he had formed.
Out of the ground the LORD God made various trees grow
that were delightful to look at and good for food,
with the tree of life in the middle of the garden
and the tree of the knowledge of good and evil.

Now the serpent was the most cunning of all the animals
that the LORD God had made.
The serpent asked the woman,
"Did God really tell you not to eat
from any of the trees in the garden?"
The woman answered the serpent:
"We may eat of the fruit of the trees in the garden;
it is only about the fruit of the tree
in the middle of the garden that God said,
'You shall not eat it or even touch it, lest you die.'"
But the serpent said to the woman:
"You certainly will not die!
No, God knows well that the moment you eat of it
your eyes will be opened and you will be like gods
who know what is good and what is evil."
The woman saw that the tree was good for food,
pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom.
So she took some of its fruit and ate it;
and she also gave some to her husband, who was with her,
and he ate it.
Then the eyes of both of them were opened,
and they realized that they were naked;
so they sewed fig leaves together
and made loincloths for themselves.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7

“Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống.

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác.

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: “Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết”. Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 51:3-4, 5-6, 12-13, 17) - EM page 89


R/ Be merciful, O Lord, for we have sinned.
R/ Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân nghĩa Ngài.

Have mercy on me, O God, in your goodness; in the greatness of your compassion wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me.R.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

For I acknowledge my offense, and my sin is before me always: “Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight.”R.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me.R.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài.

Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise.R.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Second Reading (Rom 5:12-19)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans


Brothers and sisters:
Through one man sin entered the world,
and through sin, death,
and thus death came to all men, inasmuch as all sinned—
for up to the time of the law, sin was in the world,
though sin is not accounted when there is no law.
But death reigned from Adam to Moses,
even over those who did not sin
after the pattern of the trespass of Adam,
who is the type of the one who was to come.
But the gift is not like the transgression.
For if by the transgression of the one, the many died,
how much more did the grace of God
and the gracious gift of the one man Jesus Christ
overflow for the many.
And the gift is not like the result of the one who sinned.
For after one sin there was the judgment that brought condemnation;
but the gift, after many transgressions, brought acquittal.
For if, by the transgression of the one,
death came to reign through that one,
how much more will those who receive the abundance of grace
and of the gift of justification
come to reign in life through the one Jesus Christ.
In conclusion, just as through one transgression
condemnation came upon all,
so, through one righteous act,
acquittal and life came to all.
For just as through the disobedience of the one man
the many were made sinners,
so, through the obedience of the one,
the many will be made righteous.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: Rm 5, 12-19

“Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới.

Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.

Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô.

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Mt 4:4b)

One does not live on bread alone,
but on every word that comes forth from the mouth of God.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Gospel (Mt 4:1-11)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

At that time Jesus was led by the Spirit into the desert
to be tempted by the devil.
He fasted for forty days and forty nights,
and afterwards he was hungry.
The tempter approached and said to him,
"If you are the Son of God,
command that these stones become loaves of bread."
He said in reply,
"It is written:
One does not live on bread alone,
but on every word that comes forth
from the mouth of God."

Then the devil took him to the holy city,
and made him stand on the parapet of the temple,
and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down.
For it is written:
He will command his angels concerning you
and with their hands they will support you,
lest you dash your foot against a stone."
Jesus answered him,
"Again it is written,
You shall not put the Lord, your God, to the test."
Then the devil took him up to a very high mountain,
and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence,
and he said to him, "All these I shall give to you,
if you will prostrate yourself and worship me."
At this, Jesus said to him,
"Get away, Satan!
It is written:
The Lord, your God, shall you worship
and him alone shall you serve."

Then the devil left him and, behold,
angels came and ministered to him.

The Gospel of the Lord

Phúc âm (Mt 4:1-11)

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Ðó là lời Chúa.