Tìm Kiếm

27 tháng 2, 2023

HYMNS FOR THE SECOND SUNDAY OF LENT, YEAR A (March 5, 2023)

  a) Entrance: ES #79: “LORD, WHO THROUGHOUT THESE FORTY DAYS”


b) Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22)-EM page 91
Em BCB/AGFE


R/ (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R/ Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the  indness of the LORD the earth is full. R/
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R/
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you.R/
Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #240: “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #83 “BEYOND THE DAYS”


f) Recessional: ES #90: “SOMEBODY'S KNOCKIN' AT YOUR DOOR”
The Holy Spirit Choir