Tìm Kiếm

18 tháng 2, 2023

Hymns for the Seventh Sunday in Ordinary Time A (February 19, 2023)

  a) Entrance: ES #324: “FOR THE BEAUTY OF THE EARTH”


b) Responsorial Psalm (Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13) - EM pages 189-190
FM ACA/GAGF


R/ (8a) The Lord is kind and merciful.
R/ Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.

Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R/
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi và đừng quên mọi ân huệ của Ngài.

He pardons all your iniquities, heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. R/
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi thoát mồ sâu tăm tối, và bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. R/
Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him. R/
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha luôn hết tình thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Lord, hear our prayer!"

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


f) Recessional: ES #322/504: “COMPANIONS ON THE JOURNEY”The Holy Spirit Choir