Tìm Kiếm

9 tháng 2, 2021

Hymns for VI Sunday in Ordinary Time - Year B (Feb. 14, 2021)

  a) Entrance ES #316 “Sing A New Song”


Responsorial Psalm (PS 32:1-2, 5, 11) - EM page 72 - Cm 565/4321

R. (7) I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
R. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ

Blessed is he whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile. R.
Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! R.

Then I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin. R
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”.R.

Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.R.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. R.

c) Response to universal prayer: 

"Hear Us, O Lord"

d) Offertory  ES #240 "Christify"


e) Communion ES #231 "These Alone Are Enough"


f) Recessional  ES #378 "Hail, Holy Queen"