Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2022

Blessing Of The Advent Wreath - Fourth Sunday of Advent, Year A (December 18, 2022)

 Hôm nay, Chúa Nhựt thứ IV Mùa Vọng, năm A, gia đình Chú Chinh-Cô Chi, ca viên ca đoàn Thánh Linh dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp