Tìm Kiếm

4 tháng 12, 2022

Blessing Of The Advent Wreath - Second Sunday of Advent, Year A (December 4, 2022)

 Hôm nay, Chúa Nhựt thứ II Mùa Vọng, năm A, gia đình Anh Dũng và Chị Thuỷ dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

Anh Dũng-Chị Thuỷ và Bé Minh Đăng cùng Cha Phanxico chụp ảnh lưu niệm

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp