Tìm Kiếm

12 tháng 8, 2022

Hymns for the Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 14, 2022)

 a) Entrance:ES #192: “ALL THE ENDS OF THE EARTH”


b) Responsorial Psalm: (PS 40:2, 3, 4, 18) - EM page 227

R. Lord, come to my aid!
R. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con!


I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.R.
Con đã hết lòng trông đợi Chúa, và Người nghiêng mình xuống con.R.

The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
he made firm my steps.R.
Chúa nghe tiếng con kêu. Người kéo con lên khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp; đặt chân con đứng trên tảng đá, làm cho con bước đi vững vàng.R.

And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
Many shall look on in awe
and trust in the LORD.R.
Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.R.

Though I am afflicted and poor,
yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
O my God, hold not back!R.
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới con. Ngài là Đấng phù trợ và là Đấng giải thoát con; Lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #240 : “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #231 “THESE ALONE ARE ENOUGH”


f) Recessional: ES #381: “MAGNIFICAT”The Holy Spirit Choir