Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2022

Hymns for the Nineteenth Sunday in Ordinary Time C (August 7, 2022)

 a) Entrance:ES #159: “NOW AS WE GATHER”


b) Responsorial Psalm PS 33:1, 12, 18-19, 20-22 - EM page 224

R. (12b) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Đ. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.


Exult, you just, in the LORD;
praise from the upright is fitting.
Blessed the nation whose God is the LORD,
the people he has chosen for his own inheritance.R.
Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.Đ.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.R.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. Đ.

Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.R.
Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Đ.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #173 : “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #170 “SPIRIT AND GRACE”


f) Recessional: ES #293: “AGE TO AGE”The Holy Spirit Choir